דמעות של אללה ( TEARS OF ALLAH)

FIRST

דמעות של אללה

 

MIDDLE

דמעות של אללה

דמעות של אללה

LAST

דמעות של אללה

דמעות של אללה

CLICK LINK BELOW

https://www.google.com/search?q=%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH3vbknunrAhXjILcAHW-2DQoQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1536&bih=758

CLICK LINK BELOW

דוח הגזענות 2016- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוח הגזענות

 

 

6102 מרץ

 

 

 

 

הכין :

עוד גואד קאסם

 

 

דוח הגזענות 6102

 

 

השתתפו באיסוף ,כתיבה ועריכה :

עו”ד ג’ואד קאסם, מר ג’עפר פרח, עו”ד נדאל עותמאן

 

 

כתיבת המבוא : מר ג’עפר פרח

 

 

סייעו באיסוף החומרים ובעריכתם וסיפקו נתונים הקיימים ברשותם לצורך הפקת הדו”ח : מרכז

מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, גב’ סופי סוסונוב – ארגון מורשתינו, מר שאהין נסאר,

 

המרכז הרפורמי לדת ומדינה והקרן החדשה לישראל ,תוכנית בועטים את הגזענות

עו”ד רות כרמי-

 

והאלימות מהמגרשי, ארגונים ופעילים במטה נגד גזענות.

 

 

גרפיקה לכריכה :

 

 

הערה חשובה :בכל המקומות בהם נוקט הדו”ח בלשון רבים כגון :ערבים ,סטודנטים,

אתיופים ,מזרחים וכיוצא בזה ,הכוונה גם ללשון רבות .דהיינו :ערביות ,סטודנטיות,

אתיופיות ,מזרחיות , אשכנזיות, עובדות זרות וכיוצא בזה.

:פרטים 40-1555548 : טלפון mosawa@rannet.com :ל”דוא

www.mossawacenter.org :אתר

 

 

www.facebookcom/mossawacenter

@MossawaCenter

פיסבוק:

טויטר:

 

stopracism.org@gmail.com :ל”דוא

www.fightracism.org אתר

 

 

 

 

 

 

 

עניינים תוכן 4                                                                                            הקדמה

5                                                                                               מבוא

7                                                                                עיקריים ממצאים

01                                                               דוחות בין הנתונים השוואת

60                                                        דמוקרטיים ואנטי גזעניים חוקים

64                                                                    ציבור נבחרי של גזענות

פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי                 34

38                                                                           דת ברגשות פגיעה

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים          40

28                                                                           אזרחים בין גזענות

98                                                                הביטחון כוחות של גזענות

006                                                      ואקדמיה חינוך במוסדות גזענות

066                                                                                   בספורט גזענות

032                                                               בתקשורת גזעניות כתבות

סקרים הממחישים את השנאה והגזענות                                           041

041                                                               במידיה לגזענות דוגמאות

048                                                                                        נספחים

 

 

הקדמה מטעם מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים:

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל פועל מאז הקמתו להשגת זכויות כלכליות,

 

מפרסם מרכז

4440

מאז שנת

פוליטיות ותרבותיות לאזרחים הערבים בישראל.

חברתיות,

 

שהצטרפו במהלך

מוסאוא את דוח הגזענות ופעל לפתח אותו בשותפות עם ארגונים נוספים

השנים למטה נגד גזענות.

 

מאז הוקם מחדש המטה נגד גזענות, הועמק והורחב שיתוף הפעולה בין ארגוני המטה בתיעוד

 

אירועי

בנוסף לגזענות כלפי הציבור הערבי,

מתעד

הדוח הורחב והוא

הגזענות ובמאבק בה.

 

גזענות כלפי קהלים נוספים.

הדוח השנה מוכיח שוב שללא מאבק חסר פשרות נגד הגזענים והמסיתים ולחינוך לזכויות אדם, הגזענות תלך ותעמיק ותתרחב ותחמיר. קל להאשים ולהזדעזע מעמדות בני הנוער כפי שדווחו בסקרים שפורסמו בשנה האחרונה, אך הגזענות מושרשת ועמוקה במחנכים, במעצבי דעת הקהל שמסתתרים מאחורי המצב הבטחוני כדי להצדיק הסתה גזענית פרועה. הגזענות כלפי עובדים

 

מוכיחה שהגזענות בישראל היא עמדה

ואשכנזים

מזרחיים

רוסים,

חרדים,

אתיופים,

זרים,

 

ערכית ואינה תלויה במצב הבטחוני. משרדי הממשלה, לרבות משרדי החינוך, הדתות, המשפטים

והכלכלה שותפים במעשה, ובשתיקה בהעמקת הגזענות בישראל. אנו מודעים לכך שהדוח הוא רק תמונת מצב של חלק מהמציאות שהצלחנו לרכז ולתעד. ברור שקיימים אלפי מקרים נוספים של אנשים שפשוט ספגו ושילמו את המחיר ושתקו. אנו קוראים לכל אלה שהדוח לא תיעד את סבלם לפנות לארגונים החברים במטה ולדווח על האירועים. ללא

מאבק בגזענות לא יהיה ניתן למגר אותה. תיעוד ודיווח הם רק צעד אחד חשוב, אך לא מספיק. הדוח הזה יונח על שולחן חברי הכנסת והשדולה הפרלמנטרית למאבק בגזענות שהוקמה בכנסת בידי ארגוני המטה נגד גזענות. לצד הפעילות המבורכת של הארגונים החברים במטה אנו מקווים

שכל אירועי הגזענות שתועדו בדוח הזה יזכה לטיפול פרלמנטרי, ציבורי, חינוכי ומשפטי. אנו קוראים לכנסת לחוקק את חוק “נציבות המאבק בגזענות בישראל,” הדוח מעלה בבירור שלצד האחריות, במעשה או בשתיקה, של הכנסת, משרדי ממשלה, קיים מחדל מתמשך במאבק בגזענות. החקיקה הקיימת נאכפת באופן סלקטיבי בידי גופי האכיפה, ולפעילות החינוכית כמעט ואין תקציב ציבורי. המחדל מתחיל מהתעלמות ציבורית ותקשורתית מחומרת הגזענות, עובר בהתעלמות מערכת החינוך מאחריותה לחינוך לחיים משותפים ולמאבק בגזענות, ונמשך בסחבת בין גופי האכיפה במשרד המשפטים למשטרה בחקירה ובהעמדה לדין של גזענים, כאשר הגופים

שאמורים לעסוק בגיוון תעסוקתי ואכיפת מניעת האפליה והגזענות בעבודה כמעט ואינם

מתוקצבים. אלימות משטרתית גזענית שמובילה ליד קלה על ההדק נמשכת, ובמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים נרתעים מחקירה ואכיפה שתגדע את תופעת הירי והאלימות נגד

חשודים מאוכלוסיות מוחלשות.

 

ג’עפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא – לזכויות האזרחים הערבים

מבוא

מרכז מוסאוא, החבר במטה למאבק בגזענות מתכבד להציג בפניכם את דוח הגזענות .4482 כבכל שנה , אנו אוספים ומרכזים את מקרי הגזענות המוזכרים בתקשורת ,מתייחסים למקרים ,שאינם מוזכרים בתקשורת ויוצרים תמונת מצב עדכנית של החברה בישראל ,בתחום זה . הדוח מתריע ומציג המלצות

למיגור התופעה .שותפים לנו ארגונים מהחברה האזרחית, שדולה בכנסת ופעילים בשטח. אנו רואים בגזענות כלי ,שהשימוש בו הופך לכח בידיים מסוימות ובפועל ,להרס חברתי כולל . על כך

ועוד ,נכתב בהרחבה בגוף הדוח. יום המאבק הבינלאומי בגזענות הוכרז על ידי האו”ם בעקבות” טבח שרפוויל” שהתרחש במרץ 8520 , בו הרגו כוחות משטרה בדרום אפריקה 69 מפגינים בלתי חמושים ,שמחו על מדיניות האפרטהייד .נלסון מנדלה )שנפטר ב 5 -בדצמבר 4482 ) היה בין המפגינים והובא למשפט באשמת בגידה ,לאחר שהארגון בו היה חבר הוצא בעקבות אותו יום של טבח , מחוץ לחוק . שנים נרדף מנהיג המאבק בגזענות באשמת

בגידה ופעילות טרור , כשכל התנגדותו היתה לגזענות ודרישתו היתה לשוויון. פעילי שלום וזכויות אדם ,המכונים בוגדים ו/או סייעני טרור ,נשמע מוכר באופן מטריד. לפני קריאת הדוח והממצאים בו , אנו מזמינים אתכם לדמיין שגרת יום בה אין חשש לדבר בשפת האם במרחב הציבורי , אין חשש להידחות בכניסה למקומות מסוימים בשל צבע העור , בילוי בקניון אינו מלווה בחשש לביטויי אפליה ואלימות , הרשמה לגן ילדים לפי בחירה אישית ולא לפי הכוונה ממסדית , הליכה

חופשית במרחב הציבורי בלי הערות בנוגע למוצא , או לדת . שגרה בה אפשר לבחור בכל חוף ים לבילוי , בלי החשש שמסתובבים שם בריונים המגרשים כל מי שאינו עונה לתפישת עולמם הלאומנית ,בוקר ללא קריאת הסתה כזאת או אחרת מפי נבחרי הציבור או מובילי דעת קהל . בילוי ספורט מבלי לשמוע קריאות בנוגע לנביאים ומבלי לחשוש מאלימות ביציעים ומחוצה להם . שגרה בה קריאת עיתון , או צפייה בטלוויזיה הם לא חוויה משפילה ,או מביכה .שגרה בה המדינה אינה רואה באזרח אויב,. ואינה

מצדיקה כיבוש. שגרה בה זכויות האזרח מלאות ,לכולם באופן שווה . ומדוע לדמיין ?כי בצער רב ,את

המובן מאליו,רובנו צריכים לדמיין .כי רוב האוכלוסייה של מדינת ישראל סובלת מביטוי גזענות ,או

אפליה כזה או אחר . מזרחים ,תושבי שכונות באזורים מסוימים ,תושבי עיירות פיתוח, דוברי רוסית ,

אתיופים, נכים , אשכנזים, משפחות חד הוריות ,דירי הדיור הציבורי ,עובדי הקבלן וחברות כח האדם ,

 

הדרג

בעידוד

שלה.

הדיכוי

מאפייני

יש את

קבוצה

לכל

,קשישים,…

,נשים

עבודה

,מהגרי

פליטים

 

הכיבוש

הערבים,

האזרחים

כלפי

,מופנה

עצמן

הנפגעות

מתוך הקבוצות

,גם

הגזענות

עיקר

הפוליטי,

 

והמצב הביטחוני משמשים כהצדקה. אנחנו לא טוענים כי דוח זה משקף את כל המציאות כי בפועל מה שקיים לצערנו הנו הרבה יותר ממה שאנו מצליחים לתעד ו\או לאתר ,הדוח מתייחס לתקופת הזמן בין 8.2.4485 – ,45.4.4482 ממצאי הדוח יאירו את עינינו לגבי מרחבי עשייה שצריך להגביר בהם את הפעילות ולאלה שגזענות פחתה בהם לעומת

השנה שלפניה כפי שתועד בדוח מהשנה שעברה/ אל לנו לטעות ולהישבות בהסתה של נבחרים ,כאילו

 

הגזענות היא דעה ,או עמדה . אין לגיטימציה לגזענות והיא לא עמדה של דעה כי אם כלי משחית מילולי . הגזענות ניתנת למיגור ,אם רק מכריזים עליה מלחמת חורמה , וזוהי החובה האזרחית של כל אחת ואחד מאיתנו כי המדינה פועלת בכיוון ההפוך .לא לשתוק ,לא להפנות מבט . השתיקה של הרוב היא זאת שמחזקת את כוחו של המיעוט הגזעני, שמנצל כל הזדמנות כדי לפגוע בקבוצות המוחלשות, שמהוות את

רוב הציבור.

 

 

סוגי הגזענות שתועדו בדוח זה כוללים:

 

והסתה

גזענות

שהוגשו ונידונו בידי חברי הכנסת,

חוק גזעניים ואנטי דמוקרטיים

הצעות

 

שהובילו נבחרי ציבור, כולל רבנים ופקידי ממשלה, פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי על רקע גזעני, פגיעה ברגשות דת – כולל אירועי תג מחיר, גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים, אירועי גזענות בין אזרחים, גזענות של כוחות

הביטחון- שבחלקה אף הביאה למותם של חשודים שניתן היה לעצור אותם בעודם בחיים,

 

הדוח מתעד דוגמאות לכתבות גזעניות

בספורט.

גזענות

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה,

 

בתקשורת שאמורה היתה לעמוד כראש חץ ציבורי נגד הגזענות, האפליה והתקשורת.

 

 

דוח זה אינו דוח על האפלייה, ולא עוסק בהפרת זכויות אדם בשטחים הכבושים משנת 8521

דוחות נוספים שמפרסמים ארגונים זכויות אדם, שחלקם שותפים במטה מתעדים אירועים אלה.

 

 

הדוח מבוסס על הגדרת הגזענות לפיה :

 

 

גזענות היא השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של

אוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומיאתני.

 

 

ממצאים עיקיים

 

 

 

 

בהן

אירועי הגזענות הוכפלו 425 אירוע

אירועי הגזענות שמתועדים בדוח זה מצביעים על כמעט הכפלה לעומת השנתיים הקודמות

 

פורסם דוח הגזענות. החמרה בגזענות, שהחמירה בתקופת הבחירות לכנסת, ונמשכה לאורך השנה,

 

אירועים ותיעוד

421

בשנה הקודמת נרשמו

צריכה להדאיג את הציבור ואת מעצבי דעת הקהל.

 

הגזענות השנה מבוסס בעיקר על אירועים שפורסמו בתקשורת. אירועים שלא הובאו לידיעת הציבור, ולא טופלו בידי הארגונים החברים במטה נגד גזענות לא נרשמו. לצערנו רבים בוחרים לא לפרסם את סבלם ואת מה שעברו. אנו מסבים את תשומת הלב לכך שדוח הגזענות בשנת 4485 לא כלל את כל

התחומים שתועדו בדוח השנה. להלן פירוט האירועים כפי שתויגו:

 

 

01 מקרים של חקיקה גזענית ואנטי דמוקרטית

 

84- הצעות חוק

לדון ב

הספיקה עד יום פרסום הדו”ח,

הכנסת ה44- אשר נבחרה במרץ ,4485

 

גזעניות ואנטי דמוקרטיות. את ההצעות מכוונים המחוקקים כנגד האזרחים הערבים תושבי המדינה, החל מהצעת החוק נגד השמעת קול התפילה במסגדים, חוק האזרחות שפוגע בחיי המשפחה, נמשך

בניסיונות להדרה מהחיים החברתיים, והוביל לנסיונות למנוע תקציבים המגיעים לכלל האזרחים,

וכלל הצעות שנועדו להשעות נבחרי הציבור הערבי , ודה-לגיטימציה לשותפות בפוליטיקה הישראלית.

 

 

31 מקרי פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי

 

חבר כנסת לשעבר נכלא בגין פעילותו

נמשכה ואף החמירה.

הפגיעה במנהיגות הציבור הערבי

 

התנועה

העלבת עובד ציבור,

בגין

חברת כנסת נשפטה

מחוץ לקנוצנזוס היהודי,

הפוליטית

 

האיסלאמית, עיתונים ועמותות הוצאו מחוץ לחוק בצו מנדטורי, וללא שימוע או הליך משפטי הוגן. ח”כים ערבים הורחקו מפעילות פרלמנטרית, על ידי חבריהם, בגין פעילות פוליטית שביצעו, המנוגדת לעמדת הרוב הפרלמנטרי. ארגונים, כמו להב”ה, ונבחרי ציבור יהודים ורבנים, המשיכו ליהנות מהגנת

חופש הביטוי למרות חומרת מעשיהם ודבריהם הגזענים.

 

 

38 מקרי גזענות של נבחרי ציבור

21 אירועי הסתה גזענית מתועדים בדו”ח הנוכחי, כאשר 22 מקרה נגד ערבים, אחד כנגד מזרחים

מקרה אחד נגד דוברי רוסית ו 4- כנגד מהגרי עבודה ופליטים.

 

06 מקרי פגיעה ברגשות דת

אירועי הפגיעה ברגשות דת רשמו עליה , לעומת דוח ,4480 2 מקרים בוצעו כנגד האזרחים הערבים,

ו- 2 מקרים כנגד בתי כנסת ומקומות קדושים ליהדות בארץ כאשר 4 מקרים בוצעו על ידי חילוניים ו-

0 בידי אזרחים ערבים.

 

 

013 מקרי גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים 842 מקרי גזענות של מוסדות המדינה ובתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים נרשמו לשנה זו כאשר מרבית המקרים )21( היו נגד אזרחים ערבים, 48 נגד הקהילה האתיופית, 1 נגד דוברי רוסית, 0 נגד חרדים, 2 נגד מזרחיים ומקרה אחד כנגד מהגרי עבודה ופליטים. מה שכן בלט בדוח שנה זו הייתה הגזענות הגלויה שלא משתמעת על שתי פנים, כגון הקופאית שמסרבת לשרת לקוחות רק בגלל היותם ערבים והמפעל שמחפש עובדים יהודים כי “רוצים לפטר את העובדים הערבים,” והרבנים הקוראים

לא להעסיק ערבים ולא לקנות מערבים.

 

 

063 מקרים של גזענות בין אזרחים

845 אירועי גזענות שהתבצעו בידי אזרחים מתועדים בדו”ח זה, כאשר 21 מקרים קרי, יותר מ 54%

בוצעו כנגד אזרחים ערבים, 44 מקרים כנגד יהודים, 82 כנגד שמאלנים ופעילי שלום, 88 אירועים

כנגד מהגרי עבודה ופליטים, 1 אירועים כנגד יוצאי אתיופיה, 0 נגד מזרחיים, 2 נגד דוברי רוסית ו4

נגד חרדים.

 

 

39 מקרים של גזענות ואלימות של כוחות הביטחון מרבית המקרים בוצעו כנגד האזרחים הערבים, המדובר בעליית מדרגה בטיפול באזרח הערבי שהפך בשנה זו חשוד ואף במקרים מסוימים כנאשם ללא כל עוול בכפו, מקרים רבים הוגדרו כשימוש לא

נחוץ בכוח, כמו כן בשנה זו נרשמו שני הורגים נוספים ועלה מספר ההרוגים מהאזרחים הערבים בידי

כוחות המשטרה ל .54 בשנה זו המשטרה השתמשה בכוח בלתי סביר ולא מוסבר כנגד האזרחים

הערבים, מבצעת חיפושים בלתי חוקיים בבתים שבבעלות אזרחים הערבים. הדוח מדווח על 5 מקרי

של אלימות משטרתית על רקע גזעני כנגד דוברי רוסית, ו2- מקרים כנגד הקהילה האתיופית.

 

 

 

 

כנגד ערבים נרשמו

30 מקרי גזענות של מוסדות חינוך ואקדמיה

אירועי גזענות בקטגוריה זו עלו משמעותית מהדוח הקודם שתיעד 81 אירועים,

 

מקרי גזענות נגד

שני שחקנים חדשים נכנסו למשחק בקטגוריה זו, 2

הנוכחי.

בדוח

82 אירועים

 

מזרחיים ו 0 מקרים כנגד דוברי רוסית נרשמו בדוח זה. נגד יוצאי אתיופיה נרשמה עליה ממקרה בודד בדוח הקודם ל 2 מקרים בדוח הנוכחי ואותה מגמה לגבי אירועים כנגד פליטים ומהגרי עבודה עליה

ממקרה בודד בדוח הקודם ל 4 מקרים בדוח הנוכחי.

 

 

21 מקרי גזענות בספורט המדיניות של ההתאחדות לכדורגל והמשטרה בנושא השתנתה וזאת כתוצאה משתי סיבות, הפעילות להעלאת מודעות בתחום והשניה הפעילות האקטיבית של הקרן החדשה לישראל והמטה וגורמים

אחרים מול ההתאחדות הישראלית והעולמית  יש לציין , כי אירועים גזעניים בספורט ובכדורגל

בפרט ,הנן על רקע לאומני וצבע עור ,דהיינו כנגד ערבים וכנגד שחקנים ממוצא אפריקאי, אך עם כל הניסיונות לבעוט את הגזענות והאלימות מהמגרש, מספר מקרי הגזענות במגרשים עלה השנה מ- 55

 

השיא של הגזענות שהפכה לשגרה הייתה במשחק בין מכבי תל-אביב

מקרים.

בדוח הקודם ל 22

 

קשורות

שאינן

נגד הערבים,

גזעניות

קריאות

נשמעו

המשחק

שבמהלך

במחזור 1

לביתר ירושלים

 

ליריבות בין הקבוצות.

 

 

סקרים הממחישים את השנאה ודוגמאות לפרסומים גזעניים בתקשורת העברית והחברתית

תיעדנו בפרק זה 2 סקרים הממחישים את השנאה והגזענות בין האזרחים, 9 פרסומים כדוגמאות

לפרסום הגזעני הרב הקיים בעיקר במדיה החברתית החדשה ו 82 כתבות גזענית שהתפרסמו ברשת.

האווירה הציבורית וסקרי דעת הקהל מעניקים גיבוי לשאר התופעות הגזעניות.

 

 

 

המלצות:

 

 

אנו קוראים לכנסת לחוקק את חוק “נציבות המאבק בגזענות בישראל,” הדוח מעלה בבירור שלצד האחריות, במעשה או בשתיקה, של הכנסת, משרדי ממשלה, קיים מחדל מתמשך במאבק בגזענות. החקיקה הקיימת נאכפת באופן סלקטיבי בידי גופי האכיפה, ולפעילות החינוכית כמעט ואין תקציב ציבורי. המחדל מתחיל מהתעלמות ציבורית ותקשורתית מחומרת הגזענות, עובר בהתעלמות מערכת החינוך מאחריותה לחינוך לחיים משותפים ולמאבק בגזענות, ונמשך בסחבת בין גופי האכיפה במשרד המשפטים למשטרה בחקירה ובהעמדה לדין של גזענים, כאשר הגופים שאמורים לעסוק בגיוון תעסוקתי ואכיפת מניעת האפליה והגזענות בעבודה כמעט ואינם מתוקצבים. אלימות משטרתית גזענית שמובילה ליד קלה על ההדק נמשכת, ובמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים נרתעים מחקירה ואכיפה שתגדע את תופעת הירי והאלימות נגד

חשודים מאוכלוסיות מוחלשות. מרכז מוסאוא קורא לנפגעים להגביר את התביעות הכספיות נגד הגזענים, להגביר את הביקורת

הציבורית על “גופי האכיפה מקרטעים” וקורא להקים נציבות למאבק בגזענות.

 

השוואת הנתונים בין דוחות

6118,6119,6101,6100,6106,6103,6104,6105,6102

השוואת הנתונים הכללים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

01 9 02 61 35 64 60 06 00 חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים
38 7

+ 64

66 017 21 97 62 69 67 גזענות של נבחרי ציבור
31 ** 4 66 37 73 09 63 67 פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של

מנהיגות הציבור הערבי

06 ** 01 64 03 62 9 9 8 פגיעה ברגשות דת
013 ** 039 603 021 גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

063 25

+ 22

86 004 53 28 90 71 02 גזענות בין אזרחים
39 22 55 64 59 68 05 07 2 גזענות של כוחות הביטחון
30 ** 09 34 37 גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
21 ** 59 78 55 60 25 39 גזענות בספורט
09 סקרי שנאה וכתבות גזעניות

בתקשורת

425 637 020 220 560 479 673 603 019 סך הכל
*הערה: דוח שנת 6105 לא פורסם במלואו ולא תיעד את כל סוגי הגזענות שתועדו בשנת .6102

גרף השוואה בין השנים 61186102

 

חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים

 

 

82 85 80 82 84 88 84 45 41
84 5 82 44 25 40 48 84 88

 

 

 

גרף השוואה בין השנים 61186102

 

גזענות של נבחרי ציבור

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

 

36 66 01 45 67 97 62 69 67 נגד ערבים
3 4 8 54 63 נגד פליטים
0 5 0 8 נגד מזרחיים
6 4 6 נגד דוברי

רוסית

6 נגד הקהילה

האתיופית

3 נגד חרדים
38 30 66 017 21 97 62 69 67 סך הכל

 

 

תרשים לשנת 6102

 

פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי

 

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה
31 ** 4 66 37 73 09 63 67 סך הכל

 

 

 

פגיעה ברגשות דת

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

2 ** 2 48 5 של ערבים
2 ** 0 2 0 של יהודים
06 ** 01 64 03 62 9 9 8 סך הכל

 

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

 

21 ** 880 845 20 נגד ערבים
8 ** 1 21 85 נגד פליטים
2 ** 2 28 25 נגד מזרחיי
1 ** 5 8 נגד     דוברי

רוסית

48 ** 0 80 82 נגד הקהילה

האתיופית

0 ** 8 0 נגד חרדים
013 ** 039 603 021 סך הכל

 

 

תרשים לשנת 6102

 

גזענות בין אזרחים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

 

23 ** 40 23 63 28 90 71 02 נגד ערבים
00 ** 08 37 05 נגד פליטים
4 ** 5 3 נגד מזרחיים
3 ** נגד דוברי רוסית
9 ** 4 5 05 נגד הקהילה האתיופית
6 ** 2 נגד חרדים
61 ** 06             נגד יהודים חשד עי

ערבים

00 **               נגד שמאלנים ופעילי

שלום

** 0             נגד גרוזינים
** 0             נגד נשות הכותל
063 ** 86 004 53 28 90 71 02 סך הכל

 

תרשים לשנת 6102

 

גזענות של כוחות הביטחון

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

 

40 55 05 81 81 41 85 81 2 נגד ערבים
4 2 84 נגד פליטים
2 נגד מזרחיים
5 0 נגד     דוברי

רוסית

2 88 0 42 נגד הקהילה

האתיופית

נגד חרדים
39 22 55 64 59 68 05 07 2 סך הכל

 

 

תרשים לשנת 6102

 

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

82 ** 82 84 85 נגד ערבים
4 ** 8 0 2 נגד פליטים
2 ** 88 5 נגד מזרחיים
0 ** נגד     דוברי

רוסית

2 ** 8 1 80 נגד הקהילה

האתיופית

** נגד חרדים
30 ** 09 34 37 סך הכל

 

תרשים לשנת 6102

 

 

גזענות בספורט

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה
21 ** 59 78 55 60 25 39 סך הכל

 

סקרים הממחישים שנאה וכתבות גזעניות בתקשורת

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

קבוצה

85 נגד ערבים
09 סך הכל

 

 

גזענות כלפי ערבים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

36 66 01 45 67 97 62 69 67 גזענות של נבחרי ציבור
31 ** 4 66 37 73 09 63 67 פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של

מנהיגות הציבור הערבי

2 ** 2 48 5 פגיעה ברגשות דת
21 ** 880 845 20 גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

23 ** 40 23 63 28 90 71 02 גזענות בין אזרחים
40 55 05 81 81 41 85 81 2 גזענות של כוחות הביטחון
82 ** 82 84 85 גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
54                 גזענות בספורט
85 כתבות גזעניות בתקשורת
300 **77 641 313 093 622 050 039 72 סך הכל

 

גזענות כלפי פליטים ומהגרי עבודה ומבקשי מקלט

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

3 4 8 54 63 גזענות של נבחרי ציבור
0 ** 7 37 05 גזענות של  מוסדות  מדינה,  בתי  עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

00 ** 08 37 05 גזענות בין אזרחים
6 ** 0 4 3 גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
0 גזענות בספורט
08 4 34 036 52         סך הכל

 

 

גזענות כלפי מזרחיים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

0 5 0 8 גזענות של נבחרי ציבור
3 ** 3 30 25 גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

4 ** 5 3 גזענות בין אזרחים
3 גזענות של כוחות הביטחון
2 ** 00 5 גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
04 5 8 42 80 סך הכל

גזענות כלפי חרדים

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

3 גזענות של נבחרי ציבור
0 ** 8 0 גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

6 ** 2 גזענות בין אזרחים
2 ** 0 03 סך הכל

 

 

 

גזענות כלפי הקהילה האתיופית

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

6 גזענות של נבחרי ציבור
60 ** 4 04 02 גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק

וארגונים פרטיים וציבוריים

9 ** 4 5 05 גזענות בין אזרחים
2 00 4 62 גזענות של כוחות הביטחון
3 ** 0 8 04 גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
2 ** גזענות בספורט
45 00 9 30 73 סך הכל

גזענות כלפי דוברי רוסית

 

02 05 04 03 06 00 01 19 18 שנה

נושא

0 4 6 גזענות של נבחרי ציבור
7 ** 9 0 גזענות  של מוסדות מדינה, בתי

עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

3 ** גזענות בין אזרחים
9 4 גזענות של כוחות הביטחון
4 ** גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה
64 ** 05 3 סך הכל

 

 

הצעות חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים :

 

 

הארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) תשסג6113-

החלטת ממשלה מספר 15 מיום 80.2.4485 .

הוארכה הוראת השעה של חוק האזרחות שנועדה למנוע התאזרחות של בני זוג פלסטינים.

הארכת הוראת השעה הפוגעת בעשרות אלפי משפחות נעשית מדי שנה בידי הכנסת.

80.2.4485

 

 

 

להשתמש

תפילה

מבתי

שתאסור

חדשה

חוק

הצעת

הגיש

היהודי)

(הבית

יוגב

מוטי

חכ

 

במערכות כריזה.6105- חבר הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק חדשה שתאסור מבתי תפילה להשתמש במערכות כריזה, בטענה ששימוש ברמקולים פוגע במרקם איכות החיים של תושבים רבים

הגרים בסמיכות למקומות אלו.

חזקי עזרא 45.88.4485 ערוץ 1

 

 

הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון – עקרונות המשפט העברי,) התשע”ה-6105– 69.7.05

הצעת חוק המשפט העברי: יוקם גוף ממלכתי שייעץ לשופטים ריכוך הגרסה המקורית של החוק עשוי להביא להסרת ההתנגדות אליו מצד מפלגת כולנו. יזמו, ח”כ סלומינסקי, מעריך כי אם יעבור “המשפט העברי ייכנס יותר ויותר לתוך הפסיקה”

 

,שמקדם בחודשים האחרונים יו”ר ועדת החוקה של הכנסת, ניסן סלומינסקי

חוק המשפט העברי

 

הקמת המכון היא חלק

קורא להקים מכון ממלכתי שייעץ לשופטים בתחום זה.

(הבית היהודי,)

 

מהנוסח החדש שגיבש סלומינסקי לחוק, בעקבות ההתנגדות לגרסתו הקודמת. בניגוד לנוסח הקודם, הנוסח החדש לא יחייב שופטים להסתמך על המשפט העברי לפני שיפנו לפסיקות זרות, במקרים

שהחוק והפסיקה הישראליים אינם מספקים מענה .

יהונתן ליס 42.4.4482 הארץ

 

 

הצעת חוק- יסוד הכנסת (תיקון השעיית חבר כנסת) 6102-

 

יושעה מכהונתו בכנסת מיום

)א(א1

חבר הכנסת שנקבע לגביו כי פעל בניגוד לסעיף

ההצעה,

לפי

 

שנקבע כאמור ולתקופה שתקבע ויכול שתהיה עד תום כהונתה של אותה הכנסת. אם 28 ח”כים יגישו

 

ח”כים.

ועדת הכנסת תוכל להשעותו באישור 54

תלונה על עמיתם בשל התנהגות שאינה הולמת,

 

שמאתגרים את השיח הפוליטי

היא להעמיק את הפגיעה בחברי הכנסת הערבים,

מטרת החוק

בישראל.

 

 

 

עובר למליאה: ועדת החוקה אישרה את חוק ההשעיה חברי כנסת מהאופוזיציה השתוללו במהלך הדיון והטיחו צעקות ביו”ר הוועדה ח”כ סלומינסקי. הם סרבו להשתתף בהצבעה על החוק המאפשר להרחיק חברי כנסת ברוב של 54 מחבריהם, והוא אושר

כאשר שבעה חברי קואליציה תמכו בו.

 

nrg

45.4.4482 קם זאב

 

 

 

 

לשם

לשוטר

חיפוש

)5 (סמכות

מס’

(תיקון

הציבור

ביטחון

שמירה על

לשם

סמכויות

חוק

 

מניעת אלימות,) התשע”ו5105- (חוק המישוש)

אושר סופית, תחת התנגדות עזה מהאופוזיציה: חוק מסוכן

 

החוקה: “כיום

ועדת

יו”ר

שלישית.

בקריאה

עבר

הציבור

ביטחון

שמירה על

לשם

סמכויות

חוק

 

הסמכות בידי המשטרה צרה מדי,” מהאופוזיציה טענו כי מדובר ב”התרת הרסן”

החוק מעביר מסר לשוטרים: תעשו מה שאתם רוצים מה שבא לכם

אריק בנדר 4.4.4482 מעריב

 

 

הצעת חוק לתיקון חוק התקציב של שרת התרבות מירי רגב: “נאמנות בתרבות”

שרת התרבות והספורט מירי רגב הגישה למשרד המשפטים את הצעתה לתיקון חוק התקציב, לפיו

יימנע מימון ממוסדות תרבות שיתמכו בטרור, יציינו את יום הנכבה או יבזו את דגל המדינה.

“באחריותו של משרד התרבות לפקח על מוסדות התרבות, לרבות התוכן שמוצג בהם,” השרה רגב מתכוונת לבצע תיקון בחוק התקציב שיכונה על ידה “נאמנות בתרבות” – ועל פיו מתן תמיכה במוסד תרבות כזה או אחר יותנה על בסיס נאמנותו של המוסד לחוקי מדינת ישראל. הצעת חוק זו הוגשה

לאחר שרגב כבר פעלה נגד תיאטרון אלמידאן, ומתנכלת לו מאז מונתה.

42.8.4482 4 חדשות

 

 

הצעת חוק חדשה בכנסת: להוציא את שוברים שתיקה אל מחוץ לחוק. ארבעה חברי כנסת ממפלגות הימין – שולי מועלם רפאלי ובצלאל סמוטריץ’ מהבית היהודי, מירב בן ארי מ”כולנו,” יעקב מרגי מש”ס ועודד פורר מ”ישראל ביתנו” – מתכוונים להגיש בכנסת הצעת חוק

שתאסור את פעילותו של ארגון השמאל, החושף עדויות ממעשים של חיילי צה”ל בשטחים.

עקיבא נוביק 81.8.1.81 נענע 8.

 

 

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת תושבות לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל

או לקרובו,) התשעו6102 4.0.6102 שר הפנים יבטל רישיון לישיבה בישראל לאדם שהורשע במעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל ומבני משפחתם את רישיון ישיבת הקבע שלהם במדינת ישראל ומכאן לאובדן הזכויות אשר

 

יהודים שפוגעים

נוספים.

וחוקים

הלאומי

הביטוח

חוק

במסגרת

המדינה

כתושבי

להם

זכאים

 

באזרחים ערבים לא זוכים לטיפול דומה בהצעת החוק.

 

 

 

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי

נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישויות מדיניות זרות,) התשעו.6105-

שקד הפיצה חוק ממשלתי שיחייב נציגי עמותות שמאל לענוד תג מיוחד בדיונים בכנסת

לפי נוסח החוק, העמותות יחוייבו לפרסם את שמות המדינות התורמות להן, ולא ייקנסו בכ12- אלף

שקלים. הצעת החוק הוגשה במקור על ידי בצלאל סמוטריץ’ מהבית היהודי כהצעה פרטית .

יהונתן ליס 8.88.4482 הארץ

 

 

גזענות של נבחרי ציבור

 

 

נגד ערבים  הרב אליהו: עפולה שייכת רק לעם ישראל

מובילי המאבק נגד זכייתם של אזרחים ערבים במכרז הבנייה במורדות עפולה הצעירה ביקשו מהרב להביע בהם תמיכה פומבית. בסרטון קצר שפרסם הוא קורא לשמור על צביונה היהודי של העיר. אחד הזוכים במכרז: “אני אבנה את הבית שלי בעפולה, הזמן יעשה את שלו והמתנגדים יירגעו”

יוסי וקנין 40.4.4482 ynet

 

 

“אין איסלאם קיצוני -האסלאם הוא קיצוני”

הרב אורי שרקי בפאנל בכנס ירושלים ה:01- האסלאם הוא תנועה תרבותית קיצונית שאינה מוכנה

לקבל את העובדה שאנחנו קיימים.

יוני קמפינסקי, 1.4.4482 ערוץ 1

 

 

“הרבנית בנימין: קנו ‘עבודה עברית”

הרבנית בנימין מספרת על תגובות שקיבלה לאחר שפרסמה מכתב תמיכה בעבודה עברית. ‘”יש לנו

שליחות, היא קלה לביצוע! מי מצטרף’? ממש כל אחד יכול”.

 

עם הקול

בשיחה

בעבודה עברית,

לתמיכה

פרסמה מכתב הקורא

איילון

מנוף

בנימין

רות

הרבנית

 

היהודי מספרת הרבנית בנימין על המצב שהניע אותה לפרסום המכתב ועל התגלגלות העניינים לאחר

 

ברשתות

קניתי

הטרור,’ לא

‘גל

מכונות

המילים

שבמכבסת

הפרעות

התחלת

הפרסום”.מאז

 

המעסיקות ערבים,” מספרת הרבנית בנימין, “נסעתי במיוחד ל’אושר עד’ בירושלים, שם מועסקים

כמעט ורק יהודים ובלבד שלא לפרנס את אויבינו.”

40.8.4482 הקול היהודי

 

 

נתניהו: למה אזרחים צריכים לסבול מהרעש במסגדים?

ראש הממשלה המשיך את הקו התקיף בנוגע לאכיפת החוק במגזר הערבי, אלא שהפעם הוא נגע

בנושאים שלא התייחס אליהם מעולם בפומבי – הרעש שבוקע מחלק מהמסגדים ובעיית הפוליגמיה.

וגם: למה הרצוג לא מתכוון לחבק מסתננים מאפריקה?

Nrg 80.8.4482 קם זאב

 

כך נשמר את הערבים מודרים

הסוף:”

ישראלי עד

שיהיה

ישראלי,

להיות

מי שרוצה

 

ומוחלשים.

ראש הממשלה דורש מהאזרחים הערבים להיות “ישראלים עד הסוף,” אבל יודע היטב שאינם כאלה,

והרבה בזכות ממשלתו.

 

מירב ארלוזורוב דה מרקר 0.8.4482

 

 

בנט על גדר חיה:” לא צריך לקדם ערכים שנוגדים את ערכי המדינה חדשות בריאיון לערוץ 1 התייחס שר החינוך לראשונה בקולו לסערה סביב פסילת הספר שבו מתואר רומן בין פלסטיני ליהודייה. “חיילי צה”ל מושווים למחבלים. אנחנו רוצים לדחוף לתכנית הלימודים

שחיילי צה”ל הם סדיסטים?”

8.8.4482 ואללה

 

 

נתניהו: “אי אפשר להשוות בין טרור יהודי לערבי”

 

בפתח

הממשלה

ראש

אמר

גדול,”

יותר

הרבה

בהיקף

הוא

הרף

בלי

אותנו

שתקף

הערבי

“הטרור

 

מציע

תקף:

בנט

הדתית.”

לציונות

עוול

השנאה:” “עושים

“חתונת

על סרטון

השבועית.

הישיבה

 

לשרים אופורטוניסטים לעשות חשבון נפש.

עומרי אפרים 41.84.4485 ynet

 

 

 

 

פורסמה באחרונה תשובת הרב שמואל אליהו, רב

“מותר לגנוב מערבים”

בעלון בית הכנסת “עולם קטן,” המופץ ברבים,

 

עצי זית של ערבים בארץ

“האם מותר למסוק

לשאלה

העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית,

 

ישראל”? תשובת הרב: “רוב עצי הזית שערבים אומרים שהם שלהם — זה גזל בידם. מנהג בידי

הבדואים בנגב לגנוב אדמות. בכל היישובים בגליל זה מנהגם. גם ביהודה ושומרון זה הנוהל שלהם — כך אומרת הגמרא במסכת סוכה (ל.”)’ למרות שהמלים המפורשות — מותר לגנוב מערבים — לא

 

מאחר שהאדמה

מותר לגזול זיתים מאיכר ערבי,

אין ספק שזה מה שהרב אומר לשואל:

נאמרו,

 

שעליה נטועים עצי הזית אינה שלו ברוב המקרים, אלא גזל בידו.

אלכסנדר יעקובסון 42.84.4485 הארץ

 

 

“הערבים פראי אדם, אפשר לסמוך על רופא ערבי? הוא אויב!”

הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים בישראל, מביע חשש מכך ש”הערבים נמצאים בכל

מקום. בכל בתי החולים. האחים – רובם ערבים” ותוקף בחריפות את ראש הממשלה.

ישי כהן 45.88.4485 כיכר השבת

 

חכ מהמחנה הציוני המייצג את התנועה הקיבוצית נגד קול המואזין. במהלך הדיון שנערך בוועדת החינוך ,בנושא העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים ,ובתגובה לבקשת יו”ר הוועדה,ח”כ יעקב מרגי ש”ס ,מאחת הדוברות בדיון להנמיך את קולה – אמר ח”כ איתן

ברושי המחנה הצינוי תושב קיבוץ גבת ליו”ר הוועדה” :מזל שאין לך מואזין ליד הבית.

מאקי 84.88.4485

מאקי

הרבנית צביה אליהו: אסור לתת כשרות לחנות שעובדים בה ערבים. הרבנית צביה אליהו כותבת כי אסור לסמוך על עובדים ערבים בתחום המזון. לקנות רק מיהודים יראי שמים. אין אמונה באף גוי. אפילו הוא בקבר. וזאת לא החמרה. מדוע ? קודם כול, מפני שהוא

שונא ישראל. והוא לא ישמור כשרות בשבילי.

חדשות סרוגים 8.88.4485

 

 

חכ ענת ברקו, דר לגזענות עם קריצה ברקו הסבירה שדרישתה לבצע בדיקה ביטחונית לח”כים נשענת על תחומי עיסוקה, אך נדמה שחרף 44 שנות חקר טרור, היא יודעת רק ליישם בכנסת את חוויית ההשפלה של פלסטינים אזרחי ישראל

בנתב”ג. רוגל אלפר 85.84.4485 הארץ

 

ראש העיר הורה לבדוק ת”ז של פועלים ערבים: “אנחנו אדוני הארץ הזאת”

 

הביטחוני

המצב

בשל

מודאגים

תושבים

לפניות

נענה

דוקורסקי,

אלי

ביאליק,

קרית

עיריית

ראש

 

והחליט להגביר את הסיורים סמוך לאתרי בנייה בעיר ולבדוק תעודות זהות של העובדים. את הודעתו

 

צעד

מתנגדים: “זה

היו גם

אבל

תמכו,

תושבים

הארץ.”

אדוני

במשפט: “אנחנו

סיים

בפייסבוק

 

משפיל, לא מוסרי ולא ליברלי”

מירית פנחס 84.84.4485 yne

 

נתניהו תקף בחריפות את הח״כים הערבים אמנון לוי: ככה נראית גזענות. ״תחקירן ערוץ 8. אמנון לוי בטוח שכל המתקפה והעליהום התקשורתי סביב ביקורם של הח״כים ממפלגת בל״ד בבית משפחות המחבלים ועמידתם דום לזכרם, אינם נובעים אלא מגזענות טהורה

 

שיתוף

איום.

הביקור,

בגלל

מהכנסת

הערבים

הח”כים

להוציא את

״הנסיון

הערבי:

המגזר

כלפי

 

נראית

ככה

מטרידה.

בעליהום

משתתף

מרצ

שח”כ

העובדה

דוחה.

נגדם,

התקשורת

פעולה של

 

 

1.84.4485

גזענות״. חדשות כיכר השבת

 

 

סמוטריץ: “אם צריך – להטיל עוצר על ערביי העיר העתיקה.”

 

להגיע

מיהר

הוא

העתיקה,

בעיר

הדקירה

פיגוע

למקום

בסמוך

היום

נכח

סמוטריץ,’

בצלאל

ח”כ

 

לזירה ודרש מהממשלה “לעשות צעד דרסטי להחזיר את הביטחון ולהחזיר את ההרתעה.

ישי כהן חדשות כיכר השבת 1.84.4485

 

 

ליברמן : עודה ורשימתו יורקים בפנים של היהודים.” יו”ר ישראל ביתנו תקף בגל”צ את חברי הכנסת הערבים והאשים אותם בסיוע מדיני לטרור. מוקדם יותר אמר יו”ר הרשימה המשתפת איימן עודה לרזי ברקאי: “אני לא יכול להגיד לעם הפלסטיני איך

להיאבק,” נדב הלפרין, גלצ 2.84.4485

 

ליברמן באולפן וואלה בעקבות ההסלמה בבירה: “אל תקנו יותר מסוחרים ערבים.”

יו”ר ישראל ביתנו קרא לאזרחי ישראל להחרים את סוחרי העיר העתיקה ולא להביא לשם תיירים. “הח”כים הערבים יורקים על הכנסת בפרהסיה,” הוסיף. ח”כ ג’טאס: “לא שופט את מי שלא עזר

לפצועה מהפיגוע בשער האריות.”

דב גילהר 2.84.4485 ואללה

 

ח”כ אילטוב: לא אמנה שופט שלא שר התקווה

חבר הוועדה למינוי שופטים הטרי מבהיר מי ראוי להיות שופט בישראל: “לא אמנה מישהו שמתנגד

למדינת ישראל כמדינה יהודית”

 

 

הכנסת

חבר

מבהיר

האופוזיציה

שופטים כנציג

למינוי

בוועדה

לכהן

לאחר שנבחר

בודדות

שעות

 

רוברט אילטוב (ישראל ביתנו) מי ראוי לדעתו להתמנות לתפקיד: “שופט שלא רוצה לשיר את שירת

התקווה מבחינתי הוא לא יכול לשפוט במדינת ישראל.” בראיון לירון דקל ועמית סגל בגלי צה”ל אמר חבר מפלגתו של ליברמן כי “לא אמנה מישהו שמתנגד

ברמת העיקרון הבסיסי שלו למדינת ישראל כמדינה יהודית.”

 

Nrg

42.1.4482

 

 

 

בצלאל סמוטריץ:’ אני נאמן לצו האלוקי; לא מוכר בית לערבים.” סגן יו”ר הכנסת, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ’ הצהיר כי הוא מעדיף לפרנס יהודים ולכן גם לא היה מוכר את ביתו לערבים. “אני נאמן לצו האלוקי ‘וכי ימוך אחיך עמך ונמכר’

גיא עזרא, חדשות סרוגים 85.1.4485

מרים אלסטר\ פלאש 54

 

 

אתם

הערבים:

לחכים

נתניהו

טובה.

לכם

עושים

לערבים?

תז

שר הפנים מזוז:

סגן

 

צבועים.

סערה במליאה, בדיון על חוק האזרחות. סגן שר הפנים מזוז אמר לחנין זועבי: “תחזירי את תעודת

הזהות, אנחנו עושים לכם טובה שאנחנו נותנים לכם להיות כאן.” ח”כים צעקו לעברו: “תתבייש.” נתניהו עלה לדוכן ותמך בו: “זו צביעות.” בנט: “אף אחד לא עושה טובה לאזרח שהוא אזרח. נקודה”

מורן אזולאי 40.2.4485 ynet

חכ ירון מזוז (צילום: ערוץ הכנסת)

 

ליברמן לרה”מ: “בטל פגישתך עם עודה, הזהרת בצדק מהערבים בקלפי” .

 

לגיס

לגיטימציה

תיתן

לנתניהו

המשותפת

הרשימה

יו”ר

בין

הפגישה

אמר כי

ביתנו

ישראל

יו”ר

 

החמישי הפועל בכנסת ישראל. אריק בנדר דנה סומברג מעריב און ליין 48.5.4485

 

נתניהו מקדם הצבעת ישראלים בחו”ל; בכיר בליכוד: המטרה לצמצם את מספר הח”כים

הערבים .

לדברי הבכיר במפלגה, הצעת החוק תוגבל לישראלים השוהים בחו”ל באופן זמני ונועדה ל”הגדיל את

את יחס המצביעים היהודים בקלפיות,” ולא כדי לחזק את הימין. החוק מותנה בתמיכת הקואליציה.

יהונתן ליס, 45.0.4485 ,הארץ

 

 

נצרת עילית: לא רוצים סגן ראש עיר ערבי ד”ר שוכרי עוואדה, רופא משפחה, מונה לתפקיד סגן ראש עיריית נצרת עילית ללא שכר ועורר כלפיו זעם יוצא דופן. מועצת העיר נצרת עילית וברשתות החברתיות התעוררה מחאה חריפה נגד מינויו של

סגן ראש העיר הערבי הראשון בתולדות העיר, ד”ר שוכרי עוואודה, שישמש בתפקיד ללא שכר. המקומון של ידיעות אחרונות מדווח כי ביום שלישי התכנסה מועצת העיר להחלטה הדרמטית ביותר בקדנציה שלה – בחירת ממלא מקום לראש העירייה שמעון גפסו, שיוצא לחופשה עד לסיום הדיונים

במשפט המתנהל נגדו בחשד לעבירת שוחד. אולם עד מהרה התברר שאת עיקר תשומת הלב תופסת דווקא ההחלטה למנות סגן ראש עיר בתואר

בלבד וללא שכר מקרב חברי מועצת העיר הערבים. המהלך המתוכנן הביא תושבים רבים לישיבת המועצה כדי לצפות בהצבעה שבסופה יוחלט מי ימלא

את מקומו של גפסו ואולם המליאה היה מלא מפה לפה.

 

 

חבר המועצה נדב טובול סיפר כי גפסו בעצמו ביקש שיגיע לעיר לגור ולפעול בה למען צביונה היהודי, וטען כי מינויו של סגן ראש עיר ערבי “סותר את ההבטחות” וכי הציבור עצמו ישפוט בבוא היום את מי שתמך

במהלך.

 

חבר המועצה אלון חלפון:

 

למען

הם עשו הכול

טען כי

במהלך. הוא

שתמכו

חברי המועצה

מאשימה כלפי

אצבע

הפנה

 

אינטרס אישי ולא לטובת הציבור. “במקור אני לא תושב נצרת עילית אלא כרמיאל, שדומה לנצרת עילית. אין לי שום דבר נגד המגזר הערבי, אני עובד איתם ויש לי חברים ביניהם, אך

 

השבוע את

מכרו

המועצה

חברי

אותה.

רק ידרדר

שנעשה

המהלך

היום

העיר

במצבה של

 

וזרקו לפח את כל

תיקים, כיסאות וג’ובים,

תמורת

עקרונותיהם ואת האידיאולוגיה שלהם

ההבטחות לבוחרים שלהם.”

 

 

 

חבר מועצת העיר רוני ליקוורניק

 

ערבי.

עיר

ראש

סגן

למינוי

של התושבים

להתנגדות

הבנה

הביע

המהלך,

בעד

שהצביע

 

“התושבים זועמים בצדק, אבל הם לא מודעים לצערי לכל העובדות”.

1 ערוץ 45.5.4485

 

 

גפסו: אמשיך לשמור על נצרת עילית יהודית.” ראש העיר נצרת עילית יצא לחופשה, ואת מקומו ימלא נתנאל טויטו. כעת הוא דוחה את הביקורת על צירוף הסיעה הערבית לקואליציה.נתנאל טוויטו, חבר מועצת נצרת עילית מטעם סיעת “הבית בנצרת עילית,” ישמש כממלא מקום ראש העיר. לאחר שראש העיר שמעון גפסו, הודיע על יציאה לחופשה עד

תום ההליכים המשפטיים נגדו. ההחלטה על צאתו של גפסו לחופשה התקבלה בפגישה בין היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין

לבאי כוחו של גפסו.

שלמה פיוטרקובסקי 85.5.4485 ערוץ 1

 

 

הרב אהרון רמתי לתלמידה שיצאה עם ערבי: “מטומטמת”

 

עם ערבים.

שהלכו

צעירות

ה’אימה’ על

סיפורי

תלמידותיו.

האישיים של

בחייהן

ההתערבות

 

בלעדיות

הקלטות

הסמינר.

בתוך

אותן

להשאיר

השכנוע

וניסיונות

החרדית.

מהחברה

ההתבדלות

 

רמתי את

אהרון

מנהל

בסנהדריה: כך

הקהילה

פרשת

נוסף על

אור

שופכות

mynet

לידי

שהגיעו

 

המוסד המסוגר, בלי שאף אחד יתערב

ynet 48.0.4485 הלר משה

 

השחקנית ענת וקסמן: ביבי רק אומר ערבים והם יוצאים מהחורים היו מי שהוכו בהפתעה מתוצאות הבחירות, אחרים לא הופתעו בכלל וסבורים שהפער הזה מעיד על שני חלקים של העם – שחיים בניתוק זה מזה. וקסמן על מצביעי נתניהו: “אין עם מי לדבר בכלל. זה

עמים אחרים, לצערי.” דני קושמרו 82.0.4485 רשת

 

נתניהו הפיץ סרטון: “הערבים מגיעים בכמויות אדירות אל הקלפי.”

ראש הממשלה פרסם סרטון ובו הוא דוחק בתומכיו להצביע: “שלטון הימין בסכנה.” יחימוביץ:’

 

להוציא

ניסו

הרשימה המשותפת:

יו”ר

כזה.”

גזעני

טקסט

להוציא

מעז

שהיה

מערבי

מנהיג

“אין

 

אותנו – התאחדנו ונגרום לנתניהו ללכת לאופוזיציה. שבתי בנדט ,עמרי נחמיאס ויאיר אלטמן 81.2.4485 ואללה

 

יו”ר ועדת הבחירות ב”ש :הקלפיות לא יונגשו לבדואים בגלל “מגבלות מסורתיות.”

לטענת השופט, על פי “נתונים לא רשמיים” שקיבל, נשים ממשפחה אחת לא ייסעו באותה הסעה עם

 

כך,

בנגב.

מוכרים

הבלתי

מהכפרים

מרוכזות

בהסעות

תועלת

אין

ולכן

אחרות

ממשפחות

גברים

 

במסווה של “רגישות תרבותית” הוא מנציח את התפיסה שנשים הן רכוש המשפחה.

מאת סמאח סלאימה ,שיחה מקומית82.2.4485

 

 

ליברמן בהתבטאות חריגה: “להוריד את הראש עם גרזן למי שנגדנו”

בכנס בחירות במרכז הבינתחומי בהרצליה החריף יו”ר ישראל ביתנו את הטון נגד ערביי ישראל: “מי

 

חצי

עד –

הכל

לקבל

צריך

שאיתנו

“מי

מכאן”

שילך

– מבחינתי

הנאכבה

ביום

שחור

דגל

שמרים

 

המלכות. מי שנגדנו, אין מה לעשות – צריך להרים גרזן ולהוריד לו את הראש; אחרת לא נשרוד פה” – כך אמר היום (א)’ יושב-ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, בהתייחסו לסוגיית ערביי ישראל. “אנחנו

מתנהגים כמו טיפשיים, קמצנים ולפלפים. אין מקום לאנשים כאלה במזרח התיכון.

 

סגל

לאודי

בריאיון

ליברמן

הוסיף

ישראל,”

ממדינת

חלק

תהיה

אל-פחם

שאום

סיבה

שום

“אין

 

ישראל

במדינת

בהרצליה. “אזרחים

הבינתחומי

במרכז

“1.82

דמוקרטיה

“בוחרים

כנס

במהלך

 

שמרימים דגל שחור ביום הנכבה – מבחינתי שילכו מכאן ואני מוכן לתרום אותם לאבו מאזן בכיף

גדול.” אתר חדשות ערוץ 4 1.2.4485

 

הסתה נגד פליטים, מבקשי מקלט, ומהגרי עבודה

הרצוג קרא לקלוט מסתננים, ישראל כץ בתגובה: לקלוט אותם בביתו.

 

הרצוג,

יצחק

חה”כ

האופוזיציה,

יו”ר

אתמול

קרא

לאירופה,

בהמוניהם

מסתננים

הפליטים

בעוד

 

לממשלת ישראל לקלוט לתחומי מדינת ישראל פליטים סורים. הבוקר הוא זוכה למענה חריף משר התחבורה ישראל כץ (ליכוד) : יו״ר האופוזיציה בוז׳י הרצוג קורא לממשלה לקלוט פליטים סורים בישראל. איזה חוסר תבונה מדינית וחוסר אחריות לאומית,” תקף כץ בעמוד הפייסבוק שלו. “לפחות

שיציע, כמו ראש ממשלת פינלנד, לקלוט אותם בביתו”.

 

ynet

ישראל פרייא 2.5.4485

 

 

 

בן שטרית: אפעל בכל דרך למנוע כניסת מהגרי עבודה לבית שאן.” סערה ברשתות החברתיות בבית שאן בעקבות הידיעות על כוונותיהם של המסתננים להגיע לבית שאן לאחר שחרורם ממחנה המעצר. ראש העיר, רפאל בן שטרית מנסה להרגיע ומצהיר שהוא מתכוון להילחם בתופעה. בינתיים נודע כי שני מהגרי עבודה אפריקאים כבר שכרו דירות בעיר

מערכת עמקניוז 24.1.4485

 

 

נפסל תשדיר בחירות של מפלגת יחד: “משפט גזעני.”

יו”ר ועדת הבחירות השופט סאלים ג’ובראן פסל תשדיר בחירות של מפלגת ‘יחד’ לאחר שלטענתו

נאמר בו משפט גזעני בתשדיר נאמר: “הגיע הזמן לשים קץ לוויתורים המדיניים, לטרור ולשליחיו,

למסתננים ולעובדים הזרים” ‘יחד:’ “החלטתו מצטרפת להחלטות השונות של שופטי בג”ץ כנגד

תושבי דרום תל אביב ושאר הישובים בהם מתגוררים המסתננים.”

יעקב אמסלם 85.2.4485 אתר כל הזמן

 

נגד מזרחיים  הרב הראשי הספרדי: “המרוקאים הם רודפי כבוד”

 

לפני כמה

NEWS !נשמע הרב יצחק יוסף מדבר בגנות בני העדה.

בהקלטה שהגיעה לידי וואלה

 

חודשים התייחס למנהגי המרוקאים וקבע כי הרבה מהם “יצאו מאשכנזים.” מלשכתו של הרב נמסר:

“ההקלטה מזויפת.” יקי אדמקריום 42.88.4485 מערכת ואללה

 

נגד דוברי רוסית

חכ סבטלובה התלוננה: חכ מוזס לעג לשמי ולמוצאי.”

במהלך דיון במליאה פנה ח”כ מנחם מוזס לחברת הכנסת קסניה סבטלובה וקרא לה: “טניה, טטיאנה.” הח”כית הגישה תלונה לוועדת האתיקה שבה כתבה: “הוא לעג לשמי, למוצאי ולמבטא

השגור בפי. דבריו מבזים את כבוד הכנסת – הם גם הסתה פרועה נגד מגזר שלם.” ח”כ מוזס:

“השיבוש של השם לא היה בכוונה, התנצלתי”

מתן חצרוני 1.84.4485 חדשות 4

 

 

שרת המשפטים מפרסמת סטטוס ישן של אורי אורבך: חוגגיהסילבסטר נוצרים וחוטאים

ליהדות.

 

מסך של

צילום

שהינו

מפתיע,

בסטטוס

שקד

איילת

השרה

יוצאת

החדשה

היהודית

השנה

בערב

 

סטטוס ישן של חבר הכנסת לשעבר, אורי אורבך ז”ל. בסטטוס אורבך ז”ל קורא לחג הנוביי גוד – השנה החדשה, במונח השנוא ביותר על יוצאי ברה”מ – “סילבסטר,” ורומז כי ערב השנה החדשה הבינלאומי הוא חג נוצרי, וזאת על אף ההסברה רחבת ההיקף הנעשית בשנים האחרונות על ידי בני

יוצאי ברה”מ המבקשים להפוך את החג הזה לחלק ממסורת החגים הישראליים. העיתוי בו בוחרת שקד לפרסם את הסטטוס הנ”ל מקומם לא פחות: בשנה בה מציינים 45 שנים לעליה הגדולה מברה”מ, בערב השנה העברית, עת כל המדינה יושבת ליד השולחן וחוגגת את החג היהודי, בוחרת השרה שקד להתייחס בצורה מבדלת ליוצאי ברה”מ ואף לרמוז על יהדותם. על אף

שמבחינתה הדבר נכתב בהומור, הסטטוס לוקה בשנאת זרים וחוסר סובלנות מובהק כלפי אוכלוסיה,

 

הדבר עבר ללא התייחסות באמצעי התקשורת

מבדיל אותה מהשאר ומעודד בורות ושנאה כלפיה.

המסורתיים. העמוד של איילת שקד בפייסבוק 82.5.4485

 

פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי

השיח’ ראאד סלאח ומוחמד ברכה נעצרו בבית החולים עפולה בעת תמיכתם בשובת הרעב

מוחמד אלקיק .

המשטרה ביקשה מסלאח וברכה ושאר הפעילים, לצאת מבית החולים בעפולה עת שהזדהו עם

 

הח”כ לשעבר ושאר

המשטרה.

לתחנת

עם השוטרים

להתלוות

והתבקשו

אלקיק,

מוחמד

 

נגדם כתבי אישום.

העצורים שוחררו כעבור מספר שעות, מבלי שיוגש

iksal אתר 81.4.4482

 

 

 

שרת המשפטים: החוק להשעיית חכים אינו הפתרון, צריך לפסול רשימות. סדקים ראשונים בקואליציה: שקד התייחסה ליוזמתו של ראש הממשלה להשעיית ח”כים ששוללים את קיומה של ישראל ואמרה כי לא מדובר בפתרון אמיתי. “צריך להביא נתונים ולהראות שבל”ד לא

עומדים בחוק יסוד: הכנסת,” אמרה. זועבי באולפן וואלה “נמשיך להכעיס אתכם”

יהושע בריינר 5.4.4482 וואלה

 

 

נתניהו לוועדת האתיקה: הרחיקו את זועבי, גטאס וזחאלקה מהמליאות.” ראש הממשלה הגיש קובלנה לוועדה על רקע ביקורם של שלושת הח”כים אצל משפחות מחבלים בשבוע שעבר. במכתב כתב כי השלושה פעלו “לטובת האויב” וכי “הפגינו אמפתיה עם מעשים נפשעים

כלפי אזרחים.” אמיר תיבון 1.4.4482 וואלה

 

שישה חודשי מאסר על תנאי נגזרו על ח”כ זועבי.

ח”כ הודתה בהעלבת עובד ציבור והפרקליטות הסירה מכתב האישום את סעיף ההסתה. ליברמן:

“עוד אבן שמונחת על מצבתה של הדמוקרטיה הישראלית.”

אריק בנדר 1.4.4482 מעריב

 

 

פנייה לוועדת האתיקה: “הח”כים מבל”ד – סייעני טרור בכנסת.”

חברי הכנסת סבטלובה ואוחנה הגישו תלונה בעקבות פגישתם של זועבי, גטאס וזחאלקה עם משפחות

 

הכנסת יגישו לראשונה קובלנות

מוחזקות בידי ישראל. ראש הממשלה ויו”ר

מחבלים שגופותיהם

 

אישיות. יעלון: “אסור לאפשר למחרחרי הריב להכשיל את חתירתנו לדו קיום.”

עמרי נחמיאסיום 5.4.4482 ואללה

 

תביעה: להעמיד לדין את ח”כ איימן עודה על תמיכה בסרבנית.

תאיר קמינר בת ה85- סיימה שנת שירות בשדרות, אך לא הסכימה להתגייס מטעמי מצפון. פעילי

ימין זועמים על יו”ר הרשימה המשותפת שערך ביקור הזדהות אצל קמינר לפני כליאתה.

אריק בנדר, מעריב און ליין, 88.8.4482

 

 

להקה משלהבת את הקהל בהופעה בקריאות נגד ח”כ זועבי.

להקה במועדון בבאר שבע משלהבת את הקהל בליל שבת בקריאות נגד חברת הכנסת חנין זועבי. נציג

הלהקה קרא לקול תשואות הקהל: “מי חושב שחנין זועבי בת זונה.”?

רון רוזנבוים 84.8.4482 גלצ

 

 

ח”כ ליברמן: “מי שמאפשר לזועבי להיות ח”כית, שלא יופתע לקבל יריות בדיזנגוף״.

 

והתייחס

בנתניה

בשבתרבות

הבוקר

התארח

ליברמן,

אביגדור

ח״כ

ביתנו״,

״ישראל

מפלגת

יו״ר

 

להצעת חוק שנועדה למנוע מח”כ חנין זועבי וג’מאל זחאלקה להתמודד לכנסת ונפסלה: ״הגשנו הצעת

 

בראשות נתניהו

והקואליציה

מחנין זועבי וג׳מאל זחאלקה מלהתמודד לכנסת

מונעת

חוק שהיתה

 

הפילה את זה. מי שמפיל הצעת חוק כזו ומאפשר לזועבי להיות חברת כנסת שלא יופתע שהוא מקבל

יריות בדיזנגוף מנשאת מלחם״. דנה סומברג, מעריב און ליין 5.8.4482

 

ח”כ ליברמן בקמפיין פייסבוק “לסלק את חנין זועבי מהכנסת.”

הצעת החוק של ליברמן בנושא נדחתה על ידי הממשלה, ועכשיו הוא פונה לעזרת הציבור: “כל מי

שמדינת ישראל חשובה לו – עשו לייק ובקשו מהשרים והח”כים לתמוך בחוק.”

אריק בנדר 82.84.4485 מעריב און ליין

 

 

הקבינט הוציא את הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק. שר הביטחון משה יעלון חתם על צו המכריז על הפלג הצפוני כהתאחדות בלתי מותרת. כל אדם שיפעל במסגרתו יעבור עבירה פלילית ויהיה צפוי לעונש מאסר. כוחות הביטחון סגרו הלילה 81 משרדים

המשתפים פעולה עם התנועה. ועדת המעקב הכריזה בתגובה על שביתה כללית ביום חמישי. אמיר בוחבוט ,אמיר תיבון ,עמרי נחמיאס ויוסי אלי 81.88.4485 ואללה

 

07 מוסדות, עמותות ואמצעי תקשורת נסגרו והוצאו מחוץ לחוק בצו צבאי

 

הצפוני

הפלג

צו המכריז על

יעלון על

(בוגי)

משה

הביטחון

חתם שר

הקבינט,

להחלטת

בהמשך

 

כהתאחדות בלתי מותרת. בעקבות ההכרזה נמסרו צווי סגירה למשרדיהם של 81 מוסדות ועמותות

ברחבי הארץ באום אל פחם, יפו, נצרת, כפר כנא, טורעאן, באר שבע ורהט : עמותת אלאיסראא,

 

ריבאט

ביארק אלחרם,

עמותת אלביארק,

עמותת אלנור,

האגודה האסלאמית,

עמותת אלמסרא,

 

אלקודס, העמותה המוסלמית-כפר כנה, עמותת איקראא, עמותת אלאקצה, עמותת חראא,’ עמותת

בלאג’ לפרסום והפצה, עמותת אלריסאלה, עמותת אלנקב עמותת יפו, עמותת אלתקאפול.

הצו החתום על ידי השר

 

אלקין אמר לטיבי אתה אחראי לדם שנשפך והורד מדוכן המליאה. שר הקליטה אמר את הדברים בזמן דיון שניהל ח”כ טיבי. “אתה, באופן אישי, צריך לחשוב על מי שנהרג בשבועות האחרונים ומה חלקך בזה,” אמר אלקין. טיבי השיב: “זה חסר תקדים, אני נתון

לקריאות להוצאה להורג” עמרי נחמיאסיום חמישי, 44.84.4485 ואללה

 

רה”מ נתניהו: “ח”כים ערבים מצדיקים מעשי טרור.”

הכנסת ה44- חוזרת לפעילות סדירה עם פתיחת מושב החורף, בצל הטרור המשתולל. נתניהו תקף: “לא ייתכן שמי שמסית לטרור יהיה חבר כנסת.” הרצוג לנתניהו: “לא אצטרף לממשלת הכישלון והאין-חזון. כשלתם בטיפול בטרוריסטים שהרימו ראש במשמרת שלכם”

 

4 חדשות 84.84.4485

כתבת כנסת עמית סגל

דפנה ליאל

 

 

 

ועדת הכנסת: קובלנה אתית אודות ח”כ באסל גטאס.

ועדת הכנסת תגיש קובלנה לועדת האתיקה על הודעתו של ח”כ באסל גטאס כי ישתתף במשט לעזה

במטרה לשבור את הסגר הישראלי על רצועת עזה • אחמד טיבי: אנחנו עם ולא נפלנו מהשמים.

שמעון דן 42.2.4485 אתר חדשות כל הזמן

 

 

פגיעה ברגשות דת

נגד ערבים

 

 

כתובות נאצה בגנות ישו על קירות כנסיית הדורמיציון בים: ימח שמו וזכרו.” אלמונים כתבו “נוצרים לעזאזל,” “נקמת בני ישראל עוד תבוא” ואיורים של מגן דוד וחרב מגואלת בדם על גבי קיר בהוספיס בעיר העתיקה ועל קיר חיצוני של המבנה. צוות מז”פ זומן ונפתחה חקירה

בנושא. מועצת הבישופים הקתוליים: “עד מתי יימשך הוונדליזם? זה קורה כבר עשרות שנים.

יוסי אלי ואלי אשכנזייום 81.8.4482 ואללאה

 

 

“טפו עליכם:” לכמרים בירושלים נמאס לספוג השפלות מהיהודים

 

ולאחרונה

העתיקה,

בעיר

מחרדים

ויריקות

קללות

סופגים

הארמנית

הכנסייה

אנשי

שנים

במשך

 

התופעה מתעצמת. בדיקת וואלה NEWS !מראה שלמרות הביקורת על אוזלת היד, המשטרה עדיין

ממעטת בהגשת כתבי אישום, והכמרים חשים מופקרים “השוטרים אומרים ‘לא ראינו ולא זיהינו.'”

יוסי אלייום 82.8.4482 ואללה

 

 

יור להבה ייחקר בשל מאמר בו קרא למיסיונרים נוצרים ערפדים מוצצי דם. במאמר, שפורסם באתר חדשות חרדי, קרא בנצי גופשטיין גם לסלק מיסיונרים מישראל: “תקווה אחת אחרונה נותרה בידם – אם אי אפשר להרוג את היהודים, אפשר עדיין לנסות לנצר אותם”

שרון פולבר 48.4.4482 הארץ

 

 

נגב: כוחות גדולים הרסו מסגד בכפר הבלתי מוכר רחמה בולדוזרים בליווי כוחות משטרה גדולים הגיעו הבוקר הבוקר אל הכפר הבלתי מוכר רח׳מה שבנגב והרסו מסגד. סלימה עזאזמה, אחת מתושבות הכפר אמרה לשיחה מקומית לאחר ההריסה כי: “זה מאוד מכעיס לראות שהורסים מסגד. מי שהורס מסגד גם לא תהיה לו בעיה להרוס את הבית של

 

ציון

חובבי

מוכרים

הבלתי

הכפרים

מתוך

יצאו

האלה

הדברים

שלאור

חושבת

אני

שלי.

הילדים

 

אמיתיים.” מיכל רותם2.8.4482 שיחה מקומית

 

מנכל ארגון להבה בכנס חרדי: צריך לצאת ולשרוף כנסיות. גופשטיין אמר כי מצוות הרמב”ם לבער עבודה זרה תקפה גם היום; עיתונאי חרדי שהתעמת עמו פרסם את הדברים בטוויטר והוכתר כ”מוסר;” גופשטיין: “לא קורא לצעדים אופרטיביים, זה מוטל

על ממשלה. חיים לוינסון יאיר אטינגר 5.1.4485 הארץ

והאלילים כרות יכורתון:” חשד להצתת כנסייה בשפת הכינרת. כתובות בעברית נמצאו בכניסה לכנסיית “הלחם והדגים” שעלתה באש בצפון הכינרת. נזק כבד נגרם למבנה. צוותי כיבוי שהגיעו למקום הצליחו להשתלט על האש והמשטרה חושדת כי הדליקה אירעה

על רקע דתי. אלי אשכנזי 81.2.4485 ואללה

 

נגד יהודים

זעזוע בערד: רגלי חזיר הושלכו לבית הכנסת של חסידות גור. כחודש לאחר שרגל חזיר נתלתה בפתח בית כנסת בערד, הציבור החרדי בערד מזועזע לאחר שלפנות בוקר הונחו שוב רגלי חזיר בפתח בית הכנסת של חסידות גור, שם מאשימים את ראש העיר בהסתה

ישראל כהן 1.4.4482 כיכר השבת

 

 

רגל של חזיר בבית הכנסת של חסידות גור.

הבוקר הניחו אלמונים רגל של חזיר בפתח בית הכנסת החדש של חסידות גור בערד, עליו התנהל

מאבק משפטי • עסקנים בעיר מאשימים: “תוצאות של ההסתה המקומית של ראש העיר” (חסידים.)

ישראל כהן 45.88.4485 כיכר השבת

 

 

רתמים: בית העלמין הותקף בידי בדואים.

התקפה נוספת על רתמים שבנגב. דגל נגנב מבית העלמין. לפני כשבוע וחצי – בדואי השחית עצים

לאחר שאנשי משרד הפנים חילקו צווי הריסה לבדואים. אברהם שפירה 41.2.4485 הקול היהודי

 

פשע שנאה :ספרי קודש נשרפו בסניף בני עקיבא נצרת עילית .

סניף בני עקיבא בנצרת עילית נפרץ וניזוק. ספרי קודש של בית הכנסת נמצאו שרופים על הרצפה,

וציוד רב הושחת. החשודים בני מיעוטים נמתגוררים בשכונה

גיל קלנר 45.5.4485 חדשות סרוגים

 

שוב: נעצרו 5 בדואים בחשד להשחתת בית עלמין.

 

העלמין תל רגב נמשך. הלילה עצרה המשטרה חמישה בדואים

בפרשת השחתת בית

גל המעצרים

 

נוספים בחשד כי היו מעורבים בפעילות. הם יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם.

צביקה גרוניך 42.2.4485 כיכר השבת

 

 

בדואי נעצר בחשד שהשליך רימון הלם לבית עלמין

המשטרה עצרה הבוקר גבר כבן 04 תושב הישוב הבדואי אביטין בחשד שהשליך אמש רימון הלם

לבית העלמין תל רגב הסמוך לחיפה. הוא נחקר ויובא להארכת מעצר .

צביקה גרוניך 40.2.4485 כיכר השבת

 

 

גזענות של מוסדות מדינה, בתי עסק וארגונים פרטיים וציבוריים

נגד ערבים

בית המשפט ביטל כתב אישום נגד יהודי, כי בנגב הורסים בתים רק לבדואים. חוק אחד ליהודים, חוק שני לבדואים: במועצה האזורית רמת נגב דיני התכנון והבניה נאכפים רק בקרב בדואים. לכן ביטל לאחרונה בית המשפט כתב אישום נגד יהודי שבנה שלושה צימרים ללא

היתרים וטען לאכיפה בררנית,

 

41.4.4482

מאת מיכל רותם ,שיחה מקומית,

 

 

 

טיפול המדינה במגזר הבדואי – מחפיר.

עלי אל־פריג’את מהכפר רכמה, ששירת עשרות שנים בצה”ל, מחכה שהמדינה תקיים את הבטחתה

להקים באזור יישוב קבע. כל הצדדים הסכימו, בשטח דבר לא זז.

 

מקור ראשון Nrg

אלישיב רייכנר, 42.4.4482

 

 

 

ערבי ויהודייה תובעים: “סולקנו מהצימר.”

בני הזוג טוענים כי המארחים גירשו אותם מהצימר, בטענה שאחד הבעלים הוא חרדי ואינו מעוניין

שערבי ישהה במקום. בעלי הצימר דוחים את הטענות: “האורח הגיע שיכור ולא הזמין חדר מראש.

לבית משפט השלום בנצרת הוגשה בחודש שעבר תביעה של בני זוג, ערבי ויהודייה תושבי מרכז הארץ, בטענה כי בעלי צימר במושב באזור סירבו לארח אותם על רקע אפליה גזעית. בני הזוג דורשים מבעלי

הצימר פיצוי של 844 אלף שקל.

 

ynet

45.4.4482 יתח ענת

 

 

 

“זאת אפליה:” מלון באילת סירב לארח צעירים בני 61 שאינם חיילים.

 

הזמנות של

מקבל

שהוא לא

בטענה

וסורב,

באילת

במלון

חדר

להזמין

ניסה

אל-פחם

מאום

צעיר

 

צעירים מתחת לגיל 48 ללא ליווי מבוגר, אלא אם הם חיילים. “הדבר פוגע בערבים, ידוע שרובנו לא משרתים בצה”ל,” אמר. מבדיקת וואלה NEWS !עולה כי מדובר בנוהל מקובל במלונות בעיר

יניר יגנה ויקי אדמקר 42.4.4482 ואללה

 

 

תחנות האוטובוס בחיפה הוצבו שלטים אלקטרוניים בעברית בלבד. פעילים חברתיים מחו על כך שבעיר המעורבת לא תורגם המידע לערבית, “שש שנים אחרי שנקבע שיש לשלב ערבית בשילוט.” משרד התחבורה: התרגום צפוי להיות מושלם עד אוגוסט

נעה שפיגל יהונתן ליס 42.4.4482 הארץ

 

 

רגב יוזמת שלילת תמיכה ממוסדות תרבות שלא יופיעו בהתנחלויות.

שרת התרבות מבקשת לכלול סעיף חדש בתיקוניה למבחני התמיכה במוסדות תרבות, ולפיו יופחת

 

כולל בגדה המערבית

להקות מחול ותזמורות אם הם לא יופיעו בכל הארץ,

ניקוד מתיאטראות,

ובמזרח ירושלים.

 

יאיר אשכנזי 42.4.4482 הארץ

 

 

לא השכירו לי טרקטורון כי שמי סמיר צעיר מיפו ביקש להפתיע את זוגתו בטיול טרקטורונים. לטענתו, כשנציגת השירות ב”רייזר בפארק יקום” שמעה ששמו סמיר היא טענה כי קיים מחסור ברכבי שטח. כשחברתו התקשרה כעבור מספר

 

טוען

הוא

מושפל,

חשתי

בוטה,

אפליה

הזמנתה. זו

התקבלה

מרי

בשם

את עצמה

והציגה

דקות

 

בתביעתו. החברה: אין, לא הייתה ולא תהיה אצלנו אפליה. איתי עמיקם במשך ימים ארוכים תכנן סמיר (שם בדוי) את ההפתעה לזוגתו. הוא סבר כי רכיבה על טרקטורון בחיק הטבע תהיה מחווה רומנטית ומרגשת. כשהתקשר ל”רייזר בפארק יקום,” חברה להשכרת רכבי שטח בקיבוץ יקום, נכונה

לו הפתעה.

 

ynet

איתי עמיקם 81.4.4482

 

 

 

למה לבדואים אין נציג בוועדה שתדון בעתידם?

 

חמישה חברים, אף לא אחד

ההתיישבות הבדואית כוללת

ועדת האיתור למנכ”ל לרשות להסדרת

 

מהם מהמגזר. במועצות הפזורה טוענים: “המצב תמוה. הדבר הראוי והמינימלי הוא שיהיה נציג

לאוכלוסיית היעד, שישמעו אותנו ממקור ראשון.”

 

nrg

נעמה אנגל משאלי 81.4.4482

 

 

 

שמעון גפסו יוזם: איסור שיעורי נהיגה בשבת. ראש עיריית נצרת עילית מבקש “למצוא פתרון חוקי” לתלונות תושבים על האטת התנועה בסופי שבוע. פתרון כזה צפוי לפגוע בעיקר במורי נהיגה ערבים. סגנו של גפסו, שוכרי עוואדה: “זה כמו

להגיד ליהודים לא לנסוע בנצרת בימי ראשון.

 

בשבתות

שיעורים

להעביר

לנהיגה

ממורים

למנוע

מבקש

גפסו,

שמעון

עילית,

נצרת

עיריית

ראש

 

בכבישי העיר. לצורך העניין יוזם גפסו בימים אלה חוק עזר עירוני, שיאסור על לימוד נהיגה בשבת.

 

ynet

88.4.4482 לוי ורד

 

 

ערבי? אין מקום בחדר הכושר בים. למערכת חדשות 1 Online הגיעו תלונות על כך שחדר הכושר “בודי ליין” בירושלים מסרב לאפשר למתאמנים ערבים להירשם למקום. בשיחה מוקלטת עם חדר הכושר הגבר היהודי הוזמן “בכיף”

להתרשם, ואילו עשר דקות אחר כך נטען בפני הלקוח הערבי כי “הכול מלא עד פברואר.”

5.4.4482 | 1 חדשות

 

 

התושבים דורשים בי”ס ערבי – ראש העיר מסרב.

 

מאוכלוסיית נצרת עילית, הבהיר גפסו

שהתושבים הערבים מהווים כבר 44 אחוז

העובדה

למרות

 

שעבר

בשבוע

הודיעה

האזרח

לזכויות

האגודה

בעינה.

עומדת

הנחרצת

שהתנגדותו

החינוך

למשרד

 

שהצעד הבא יהיה עתירה לבג”ץ. העירייה: “יש לפעול לשילוב האוכלוסייה הערבית באורח החיים

הישראלי ולא להבדילה במסגרות חינוך מיוחדות

ynet 5.4.4482 לוי ורד

 

 

מפעל חיפש “חבר’ה שלנו” במקום עובדיו הערבים.

 

– כדי להחליף את

חשמלאי ומסגר

ירושלים מחפש בעל רישיון למלגזה וטרקטור,

בצפון

מפעל

 

העובדים הערביים המועסקים במקום. נציג המפעל בשיחה עם כתב” ynet: יש לנו את הערבים, אנחנו רוצים להעסיק חברה שלנו. אנחנו מבינים שיש קאץ’ כי הערבים לוקחים חצי מחיר.” בתגובה רשמית

התנערו במפעל מהדברים: “מנסח ההודעה ניסח על דעתו מבלי שהיה מוסמך לכך.”

בילי פרנקל, איתי בלומנטל וחסן שעלאן 5.4.4482 ynet

 

 

 

 

צילום מסך

ערך מוסף: בנקים ליהודים בלבד.

 

מתברר

יותר.

טובות

סיבות

הערבי יש

לציבור

אבל

להתלונן ,

סיבות

הרבה

הכללי יש

לציבור

 

שהעמלות במגזר הערבי יותר גבוהות מאשר ביהודי. וגם: משרדי הממשלה משלמים ארנונה למדינה,

אבל באופן אבסורדי דווקא בערים החלשות משלמים פחות.

עמליה דואק, כתבת כלכלה | יונה לייבזון, כתבת רווחה | 1.4.4482 חדשות 4

 

 

מחיר למשתכן לכולם? האתר הייעודי לתוכנית – בעברית בלבד.

בלי ערבית ואנגלית – למי שאינו קורא עברית אין נגישות לאתר של תוכנית הדגל של משרד האוצר

תוכנית מחיר למשתכן היא תוכנית הדגל של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון ואמורה להציע

פתרון, גם אם בהגרלה, לכל מי שהוא מחוסר דירה בישראל. למרות שהתוכנית מיועדת לכולם, עיון באתר החדש של התוכנית, שהשיק משרד הבינוי והשיכון לאחרונה, מגלה כי היא פונה בעצם רק

למחוסרי דירה דוברי עברית.

 

דה מרקר

1.4.4482

אורי חודי

 

 

אתר מחיר למשתכן / צילום מסך

 

ראש הממשלה התנה את העברת התקציבים לרשויות הערביות בעמידתם בתנאים שייקבעו

על ידי זאב אלקין ויריב לוין .

אלקין ולוין יציגו את מתווה הסיוע לערבים.”

 

הערביות,

לרשויות

הסיוע

מתווה

הממשלה את

לראש

ולוין

אלקין

השרים

יציגו

מיוחדת

בישיבה

 

מתווה התלוי בשיתוף הפעולה של המגזר. שר הקליטה זאב אלקין ושר התיירות יריב לוין יציגו היום (רביעי) בפני ראש הממשלה את שורת

ההתניות לפיהן יועבר המענק בגובה כ82- מיליארד שקלים לסיוע הרשויות הערביות בישראל.

שמעון כהן 2.4.4482 ערוץ 1

הנהלת בתי המשפט עוררה סערה: “דרוש ערבי, אתיופי – או נכה”

מודעת דרושים שהפיצה הנהלת בתי המשפט עוררה תגובות נזעמות ברשתות החברתיות, כשהכלילה

קבוצות מיעוט שונות והשוותה את חבריהן לבעלי מוגבלויות. “נו, תזרקו להם נכה, ערבי, משהו,”

הגיב אחד הגולשים. תגובת מערכת בתי המשפט: “נוסח הדברים נלקח מהוראת החוק”

יהושע בריינריום 28.8.4482 ואללה

 

 

 

 

“לבית המשפט העליון דרוש: טאקט” המודעה שפורסמה היום (צילום מסך מתוך טוויטר

 

 

סקר TGI: תקשורת ליהודים בלבד. סקר TGI שתוצאותיו פורסמו היום נערך בקרב יהודים בלבד, למרות שאפילו מינה צמח כבר הבינה שעל מנת לקבל תמונה מלאה לא ניתן להתעלם מ%44- מהאוכלוסייה. מנכ”ל קנטאר מדיה לוואלה

ברנז’ה בתגובה: “הסקר נועד לתכנון מדיה למגזר היהודי.”

מיה מנע 41.8.4482 ואללה

 

 

לירות בבדואים בצהל מתקשים לאתר מי עומד מאחורי המבחן הצבאי הפוגעני. חיילים שמגיעים להתאמן בבסיס צאלים נדרשים לענות על שאלון בטיחות שחלק מניסוחיו פוגעניים במיוחד כלפי הבדואים. תשובה אפשרית אחת בשאלון קובעת שהם אינם אזרחי המדינה, תשובה אפשרית אחרת מעלה את האפשרות לירות בהם. בצה”ל מסתייגים מהמסמך, אבל כבר יותר משבוע

לא מאתרים מי ניסח אותו.

עזרי עמרם חדשות 4 42.8.4482

סטודנטים ערבים: מערך התחבורה הציבורית מקפח אותנו.

 

עשרות

לעומת

ביום,

אוטובוס

נסיעות

קטן של

מספר

יש רק

למכללות

הערביים

היישובים

מרוב

 

נסיעות מיישובי יהודיים למוסדות אקדמיים. באף יישוב ערבי בישראל אין תחנת רכבת

ירדן סקופ 40.8.4482 הארץ

 

פיקוד אחורי: הטעות של פיקוד העורף הדליקה את הרשת.

תמיד כיף שזה קורה לאחרים. על מסיכות האב”כ שחולקו לאזרחי ישראל, מופיעות הוראות בשפות

רבות. חבר הכנסת טיבי זיהה בהנחיות בערבית שגיאה מביכה במיוחד במציאות שלנו, פיקוד העורף משמש כגוף שמלווה את אזרחי ישראל, יהודים וערבים, אבל השליטה בערבית של לפחות אחד מהמשרתים שם השאירה רושם לא צפוי על כל מי שקיבל מסיכת אב”כ והסתמך על הנחיות השימוש בערבית. חבר הכנסת אחמד טיבי (תע”ל,) העלה הבוקר (שישי) לחשבון

 

שיצא

העורף, מה

פיקוד

בערבית

לכתוב

אך במקום

ההנחיות,

בה מופיעות

תמונה

שלו

הטוויטר

 

זה”…פיקוד התחת”. 44.8.4482 מעריב אונליין

צילום מסך טויטר

 

תביעה: קמח המיוצר בעבודה עברית עובר על חוקי אפליה. בעלים של משק חקלאי החליט להפסיק למכור קמח מטחנת “מנחת הארץ” בחדרה — המתגאה שאינה מעסיקה עובדים לא יהודים — ותבע אותה בגין אפליה. בטחנה מודים שיש בה רק “עבודה

עברית,” אבל טוענים שהם שמחים למכור קמח גם לערבים ולכן אינם עוברים על החוק.

נעה שפיגל 48.8.4482 הארץ

 

 

משלוח קניות? לא ליישובים ערביים. לקלנסאווה – לא, לניצני עוז – כן: לפי תביעה ייצוגית בגובה חצי מיליארד שקלים נגד שופרסל, הרשת נמנעות מביצוע משלוחים מאתרי האינטרנט ליישובים ערביים, ומבדיקת חדשות 1 עולה שברשת רמי

 

זועמים.

והתושבים

ישראל,

ולרוחבה של

לאורכה

מתבצעת

לכאורה

האפליה

דומה.

המצב

לוי

 

ברשתות מכחישים את הטענות.

פוראת נסאר | חדשות 4 44.8.4482

 

 

כוחות הכבאות לא ייכנסו ליישובים בדואיים בנגב ללא ליווי משטרתי.

בעקבות תקיפת כבאית אמש ביישוב שגב שלום, בה נפצע קל כבאי, החליט מפקד מרחב נגב לשנות

את ההנחיות לכבאים . אלמוג בן זכרי 82.8.4482 הארץ

 

מדוע בת השירות הערבייה לא נוסעת בחינם בתחבורה הציבורית ?

לין מוסלח, ערבייה מוסלמית המתנדבת בשנת שירות, עובדת בני נוער וילדים בירושלים. אך בניגוד

לחבריה היהודים היא לא זוכה להטבות מתוקף התנדבותה, בהן נסיעות חינם בתחבורה ציבורית. ח”כ ילין: “אפליה מבישה ובלתי צודקת.” בעקבות פניית חדשות 1 Online למשרד התחבורה הנחה

השר ישראל כץ להעניק למוסלח נסיעות בחינם

עזרי עמרם | חדשות 4 | 2.8.4482

 

 

סבסוד משרד התרבות: %5 מהתקציב למגזר הערבי, היתר – לרשויות היהודיות.

 

המגזר

התרבות של

פעילויות

שקל את

מיליון

התרבות ב22-

משרד

סיבסד

4484-4480

השנים

בין

 

היהודי. המגזר הערבי לעומת זאת זכה ב3- מיליון שקל בלבד, פחות מ%5- מעוגת התקציב. משרד

התרבות: “מנגנון ההקצאה יתוקן. טלי חרותי-סובר ,דה מרקר 41.84.4485

 

 

 

בטענה כי מדובר ב”אירוע פרטי

נשאר מחוץ למסיבה – ויקבל פיצויים.

מועדון ה”לימן ברדרס” בת”א יפצה מבלה ערבי שכניסתו נמנעה

 

למוזמנים בלבד.” תביעתו של האיש התקבלה לאחר שהסלקטורית בכניסה תועדה מכניסה מבלים

שאינם ברשימת המוזמנים ושהיא אינה מכירה, בעוד הבליין הערבי נותר בחוץ.

עזרי עמרם | חדשות 4 | 84.84.4485

 

לא רק בכפרים: החברה שלא נכנסת לשכונות ערביות בערים המעורבות.

 

גדולות

מסחריות

של חברות

שירות

נותני

שבו

ובעייתי

קשה

למצב

גרמה

הביטחונית

המתיחות

 

מסתבר שהם חוששים גם מערים מעורבות – כך קורה

להיכנס ליישובים ערביים. עכשיו

מסרבים

 

למשל בוואדי ניסנאס בחיפה, לשם חוששת חברה להיכנס מחשש להפגנות ומהומות.

פוראת נסאר | חדשות 4 5.84.4485|

 

 

אתר קניות ללקוח: לא מוכרים לך, ערבי טוב זה ערבי מת.” צעיר מחיפה התקשר לאתר הקניות “קלאס דיל” אחרי שהנעליים שהזמין ארבעה חודשים קודם לכן לא הגיעו. במקום שירות, קיבל מנציג האתר שטף קללות ועלבונות: “יא כלב, יא מחבל, אם הייתי

יודע שאתה ערבי מסריח לא הייתי מאשר את ההזמנה.” הנהלת האתר: “מתנצלים, נדאג שיפוטר.”

הסיפור מתפרסם הבוקר במוסף “ממון” ב”ידיעות אחרונת.”

 

ynet

איריס ליפשיץ-קליגר 8.84.4485

 

 

 

ערביישראלי שעוכב במדריד: אל על כלאו אותי, לעולם לא אטוס איתם.” איוב אלבאז, ערבי-ישראלי, נעצר על ידי עובדי החברה לפני שעלה לטיסה מספרד לישראל. לרן שריג ודנה ספקטור מ”רדיו ללא הפסקה 011 FM” סיפר על תחושות העלבון וההשפלה שחש. אלבאז הגיש

תביעה נגד אלעל .

 

FM 842

24.88.4485 נבו אסף

 

 

 

הריסת הכפר הבדואי הלא מוכר אלערקיב בפעם ה.93

בעוד המדינה מחליטה על הקמת יישובים יהודים חדשים בנגב, ומכשירה התיישבות יחידים שהוקמה

בניגוד לחוק, רשויות התכנון ואכיפת החוק המשיכו להרוס כפרים שלמים ולרדוף את תושביהם.

הכפר אלעראקיב ממשיך להיות מטרה ונהרס בפעם ה .52 הממשלה מתכוונת לפנות את הכפר “אום

אלחיראן” כדי להקים במקומו יישוב יהודי.

 

 

סניף טיפת חלב בכפר בדואי בנגב סגור חודשיים בגלל ניתוק מחשמל. משרד הבריאות מתעכב ברכישת גנרטור חדש עבור המרפאה בה טופלו 824 תינוקות, והמטופלים מופנים לסניף במרחק של 44 קילומטרים. משרד הבריאות: “בתהליך רכישה.”סניף טיפת חלב בכפר הבדואי הלא מוכר אבו תלול שבנגב סגור זה חודשיים בגלל עיכוב ברכישת גנרטור חדש על ידי משרד

 

נשים

נאלצות

ומאז

לסניף

חשמל

המספק

הגנרטור

התקלקל

האחרון

אוגוסט

בחודש

הבריאות.

 

בהריון לנסוע אל תחנת טיפת חלב המרוחקת מהן כ44– קילומטרים בכפר קסר א־סר. זאת כאשר אין

 

בהיריון

לאמהות

בנוסף

תינוקות,

824–כ

תיקים של

נוהלו

בסניף

הכפרים.

בין

ציבורית

תחבורה

 

ופעוטות שמספרם לא נמסר. במשרד הבריאות הציעו לתושבים לפנות לטיפול גם ביישובים חורה

וכסייפה, אולם המרחק אליהם הוא 55 קילומטרים ו11– קילומטרים בהתאם.

אלמוג בן זכרי 0.88.4485 הארץ

 

 

אפליה בעכו? מאבטחים הוצבו בגני ילדים יהודים בלבד.

 

כאחד, אך

והערבים

היהודים

הילדים

גני

בכל

אבטחה

תוצב

הבטיח כי

העיר,

ראש

לנקרי

שמעון

 

לטענת המטה למאבק בגזענות בישראל בפועל זה לא קרה.

מעריב אונליין 41.84.4485

 

 

תנועת דרך חיים מציעה: יעוץ משפטי איך לא להעסיק ערבים. תנועת ‘דרך חיים,’ בראשה עומד רבי יצחק גיזנבורג, מפיצה מנשרים הקוראים למעסיקים להדיר ערבים מהעבודה: “אתה לא חייב להעסיק מישהו שמסכן אותך” • המטה למאבק בגזענות פנה אל

וינשטיין: להורות לאלתר על פתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים בהדפסת והפצת העלונים.

חיים טוויל 41.84.4485 אתר חרדים 84

 

 

ערבי? “אנחנו לא צריכים מלצרים.”

המתיחות בין יהודים וערבים בעקבות גל הטרור מורגשת לא רק ברחובות, אלא גם בבתי העסק.

 

בשורה של מסעדות, עולה כי אף אחת מהן לא הסכימה לזמן אדם

Online

מבדיקה של חדשות 4

 

ערבי לריאיון עבודה, בעוד שאדם יהודי שהתקשר למסעדות שעה קלה לאחר מכן נענה בחיוב

מתן חצרוני | גאנם איברהים | חדשות4 41.84.4485

 

 

שנת הלימודים נפתחה השנה עם בשורת הסייעת השנייה בכל גן, מה שהגדיל עוד יותר את

 

לא מתקבלות לעבודה בגני ילדים

הרבה סייעות ערביות

למרות זאת,

הביקוש לסייעות.

יהודיים.

 

בעקבות לחצי ההורים ומאבק משולב עם “ארגון הסייעות הארצי” יצאה השנה לדרך, בקול תרועה רמה, רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים הממלכתיים בישראל, בתקצוב משרד החינוך. בעקבות

הרפורמה נפתחו מספר רב של משרות בתחום ועמן הצורך לאייש תקנים של סייעות חדשות. בנוסף, הביאה עמה הרפורמה גם שינויי כוח אדם פנים־ארגוניים. כך, למשל, עברו חלק מסייעות גני יול”א (יום לימודים ארוך) של שעות אחר הצהריים למשרה של סייעות בוקר. כתוצאה מכך, בגנים רבים

 

נראה שבגני הילדים הציבוריים

אך למרות הביקוש לסייעות,

נוצר מחסור בסייעות הצהרונים.

 

היהודיים לא ממהרים להעסיק ולשלב בעבודה סייעות ערביות. “נרשמתי בכמה עיריות ואפילו לא

חזרו. טל לאור 44.84.4485 הארץ

 

 

 

מאבטחים בדואים בבש לא רצויים בעבודה: עדיף יהודים, עד יעבור זעם . יותר מיממה חלפה מהפיגוע בתחנה המרכזית, ולמרות החשדנות כלפיהם, המאבטחים בני המגזר מבהירים: “לא משנה מי היה היורה, היינו עושים את העבודה.” ואולם, מנהלי חברות אבטחה לא

רוצים לקחת סיכון: “בעיה כרגע לתת להם נשק.”

יניר יגנה, וואלה, 44.84.4485

 

 

בגלל המתיחות: נהגי מוניות מסרבים להסיע ערבים.

גל הטרור מביא נהגי מוניות רבים לקבל החלטה שלא להסיע לקוחות ערבים. חלקם מחשש להיפגע, אחרים מתוך אידיאולוגיה. בדיקת חדשות 4 מגלה שתחנות רבות בירושלים לא מוכנות לשלוח מוניות ללקוחות ערבים ושנהגים רבים מסרבים להיכנס ליפו ולספק שירות לתושבים

עמליה דואק, כתבת כלכלה | חדשות4 85.84.4485

 

 

סטודנטית ערבייה שנחשדה כמחבלת הורדה מאוטובוס בכביש 2 והושארה בצד הדרך.

חייל שניגש לנהג טען שהוא מזהה נוסעת כ”מחבלת שהמשטרה דורשת לאתר,” והזעיק שוטרים. אלה

דרשו ממנה לרדת מהאוטובוס לתשאול קצר, ובינתיים הנהג המשיך בנסיעה.

אלמוג בן זכרי 81.84.4485 הארץ

 

 

 

 

עמותת

בשל המצב הביטחוני: עיריות מרחיקות עובדים ערבים מבתי ספר.

בכמה ערים נאסר על עובדי אחזקה וניקיון להיכנס למוסדות חינוך בשעות הלימודים.

 

ההנחיות בלתי חוקיות ומעבירות מסר משפיל

המקדמת שוויון אזרחי פנתה ליועמ”ש:

“סיכוי”

 

ומזלזל. עיריות שונות החליטו בימים האחרונים למנוע מעובדים ערבים להגיע לבתי ספר בערים, על רקע המצב הביטחוני .בכמה מקרים חלה ההנחיה על כל העובדים הערבים, ובמקרים אחרים רק על

עובדי תחזוקה זמניים. בשבוע שעבר חשף “הארץ” כי בנס ציונה נאסר על עובדי הניקיון הערבים

להגיע לבתי הספר, והשבוע דווח בקול ישראל כי עיריות נוספות נוקטות צעדים דומים.

ירדן סקופ 81.84.4485 הארץ

 

 

עיריית גבעתיים שוקלים להחליף את עובדי הניקיון הערבים.

בעקבות המצב הביטחוני, עיריית גבעתיים מנסה להחליף את עובדי הניקיון הערבים בבתי הספר,

 

עובדים

בעירייה

להעסיק

משפטית

מבחינה

אפשר

האם

בודקים

בעירייה

מאריתריאה.

בעובדים

 

אריתראים, על אף הנחיית הממשלה שלא להעסיק עובדים לא חוקיים בכל גוש דן. במקביל, בעיריית

 

תתאפשר רק

והכניסה

בעיר,

חינוך

למוסדות

להיכנס

וערבים

יהודים

על פועלים

אסרו

תל אביב

 

בתיאום מראש מול מחלקת הביטחון העירוני.

גלצ 81.84.4485

 

 

בזק הפסיקה לאפשר לעובדים יהודים להיכנס לערים ערביות בלעדי: עובדי בזק הונחו שלא לבצע עבודות שירות בערים וכפרים ערביים בעקבות אירועי הטרור בימים האחרונים. זאת, בעקבות דרישת צה”ל וגורמי הביטחון לא להיכנס לערים ערביות

המחבל עלא אבו ג’מל, טכנאי בזק במקצועו, השתמש אתמול (שלישי) במכונית שירות של בזק כדי לדרוס ולרצוח את ישעיהו קרישבסקי ז”ל. בבזק גינו את המחבל והדגישו שלא היו סימנים מקדימים

למעשיו, והבוקר מתברר שזה מגיע ללקוחות שלהם – ובבזק לא מוכנים לקחת שום סיכון.

 

לערים

כרגע

להכנס

ולא

הערבי

מהמגזר

תקלות

לקריאות על

לענות

שלא

עובדים

הנחתה

החברה

 

בכל

הערבי.

למגזר

להגיע

נכתב: “אין

החברה

לעובדי

אמש

שהופצו

בהודעות

ערביות-ישראליות.

 

האזורים שיש בהם אוכלוסיה מעורבת – עכו, ירושלים רמלה ולוד יש להתייעץ עם מוקד הביטחון לפני

כניסה.”

שירה הדס-נקר 80.84.4485  גלצ

 

חברת החשמל סירבה להיכנס לכפר מע’אר.

החברה סירבה לטפל בתקלות בשכונת החיילים המשוחררים בכפר הדרוזי. האירוע הותיר רבים בכפר

 

שלנו

מהכפר

השוטרים

רוב

שלנו,

את החיים

נותנים

השכונה: “אנחנו

תושב

וכועסים.

המומים

 

נמצאים עכשיו בירושלים כדי להגן על עיר הקודש וכאן משפילים אותנו”

 

Nrg

יאיר קראוס 80.84.4485

 

 

 

הרב של כפר חב”ד לתושבים: להשהות העסקת עובדים ערבים.

רבו של הישוב כפר חב”ד, הרב מאיר אשכנזי, פרסם מכתב לתושבים בו הוא מתריע מפני העסקת

עובדים ערבים בימים אלו וקורא להשהות את עבודתם או להעמיד אדם עם נשק שיפקח .

צביקה גרוניך כיכר השבת 80.84.4485

 

 

רבנים: “לא להעסיק ערבים ללא שומר חמוש.”

 

-nrgכי בימים אלו “כל ערבי בחזקת סכנה,” אך

הרב שמעון בעדני והרב שלמה מחפוד אומרים ל

 

מדגישים “כל מקרה לגופו.” האדמו”ר מקרלין-סטולין הורה לחסידיו שלא להעסיק ערבים בתקופה

זו כלל.

מנדי גרוזמן 84.84.4485 nrg

 

תופעה? לא רוצים משלוח עם שליח ערבי. בעקבות גל הטרור, נרשם גידול במשלוחים הביתה מרשתות השיווק, והתקבלו פניות על זמני המתנה ממושכים. בפניות שהגיעו לידי ynet נטען: לקוחות מבקשים שליחים לא ערבים. מה תשובת הרשתות

בעניין.

קרן יעקובי 48.84.4485 ynet

 

 

הקופאית סירבה לערוך חשבון לערבים.

הקופאית, שעובדת ברמי לוי בקסטינה, קמה בהיסטריה ממקומה, והודיעה כי היא לא עורכת חשבון

לשני לקוחות ערבים. “אני מפחדת, אני לא יכולה,” אמרה למנהלת המשמרת. תקרית גזענית אירעה בשבוע שעבר בסניף רמי לוי בביג קסטינה :קופאית סירבה לערוך חשבון לשני

 

מנחם

נחלת

שכונת

תושבי

דורשים גם

הביטחוני

המצב

בעקבות

לתורם.

שהמתינו

ערבים

גברים

 

שבקרית מלאכי להפסיק את הבנייה בפרויקטים כרמי הנדיב ובשכונת המחנה, שם מועסקים פועלים

ערבים. “עד שיירגע המצב לא יקרה כלום אם לא יבנו שם,” אמר תושב השכונה.

ynet 85.84.4485 אן’ג אלי

תופעה: מעסיקים מבקשים – בלי ערבים.

 

שלא

הדורשים

המעסיקים

במספר

האחרון

בשבוע

תלולה

עלייה

מדווחים על

C.V.pool

בחברת

 

להפנות אליהם עובדים ערבים.המצב הביטחוני המתוח ושרשרת פיגועי הדקירה ברחבי הארץ, אשר

 

מקצועית

מנהלת

ישי,

ביטון

התעסוקה.ציפי

גם בשוק

אותותיהם

נותנים את

היום,

נמשכת גם

 

בחברת C.V.pool מספרת לערוץ 1 על התרחבות משמעותית בתופעה של מעסיקים הדורשים שלא

 

למעשה פלטפורמה  של

היא, C.V.pool

החברה

ערבים.

פוטנציאלים

עובדים

אליהם

לשלוח

 

“שידוכים” בעולם הדרושים. הפלטפורמה פועלת כך שמעסיקים נכנסים ופותחים פרופיל בתשלום, בעוד מחפשי העבודה פותחים פרופיל חינמי. מחפשי העבודה המתאימים לפרופיל נשלחים למעסיק

 

שביקשו להעסיק לא

מעסיקים

המנוי.לדבריה של ביטון ישי, “תמיד היו מפעם לפעם

לכל תקופת

 

להעסיק עובדים ערבים, אך בשבוע האחרון אנו חווים עלייה משמעותית במספר הפונים שמעלים את הדרישה. אם בזמנים רגילים מדובר על פעם עד פעמיים בשבוע, בשבוע האחרון מתקבלות בכול יום חמש עד שבע פניות חדשות כאלה, מרביתן חריגות גם ברמת התקיפות והעקשנות של הדורשים”.

שלמה פיוטרקובסקי84.84.4485 ערוץ 1

 

עובד בית חולים פוטר לאחר שפרסם בפייסבוק דברי תמיכה במחבל.

 

כרם

עין

הדסה

החולים

בבית

חיצונית

חברה

באמצעות

עזר

ככוח

שהועסק

עוודאלה,

חמודה

 

בעמוד

בן 85 בירושלים.

שדקר

לאחר

שחוסל

עלון,

פאדי

במחבל

תמיכתו

עקב

פוטר

בירושלים,

 

הפייסבוק שלו כתב עדוואלה: “שאלוהים ירחם עליך”

רויטל בלומנפלד 88.84.4485 ואללה

 

 

האדמו”ר מקרלין: לא להעסיק ערבים.

 

בית

בבניית

ערבים

פועלים

להעסיק

שלא

מקרלין-סטולין

האדמו”ר

הורה

הביטחוני

המצב

בשל

 

הכנסת של החסידות בגבעת זאב. חיים לב 88.84.4485, ערוץ 1

 

עובדת בפלאפון פוטרה לאחר שפירסמה בפייסבוק תמונות של המחבל שדקר נער בירושלים.

 

סמנכ”ל משאבי אנוש

אתה רחוק לי מהעיניים”

“אהובי,

העובדת פירסמה סטטוס בו כתבה:

 

בפלאפון, צביקה אברמוביץ:’ פלאפון אינה גוף פוליטי ואינה מביעה דעה בעניינים פוליטיים ומדיניים

וכך נדרשים לעשות גם עובדי החברה

חיים ביאור 2.84.4485 דה מארקר

 

 

 

 

בעל

מאפיית אביחיל פיטרה עובדים ערבים: “ימנים איימו לשרוף את המקום.”

סרטון שעלה לרשת הציג עובדים ערבים במאפיית אביחיל כשהם צוחקים על עובד יהודי.

 

הבעלים לכיכר השבת: “איימו לשרוף את

המאפייה קיבל איומים על חייו ופיטר את העובדים.

המקום” . אהרן רבינוביץ 41.84.4485 כיכר השבת

 

 

עובד ערבי נדרש לשנות את שמו לגנאדי – ובכל זאת פוטר.

עבדאללה סביח השלים תואר בהנדסת תעשייה וניהול בהצטיינות – אולם לא מצליח להשיג עבודה

 

ynet סיפר על עשרות ראיונות עבודה קצרים שהסתיימו

בתחום, לדבריו בגלל שמו. בראיון לאולפן

 

בדחייה, ועל מעסיק שדרש ממנו לשנות את שמו – ופיטר אותו לאחר יום עבודה אחד: “לשוק העבודה

אין מה להציע לי.” צפו בראיון

אטילה שומפלבי 1.5.4485 ynet

 

מלונות מזהירים מפני נופשים ערבים.

החגים מתקרבים ואיתם החופשות במלונות בארץ. מי שינסו להזמין מלון לסוף השבוע שאחרי יום

 

במלונות

– בגלל החגים של המגזר הערבי.

הכיפורים צפויים לקבל הערת אזהרה מהמוקדנית

מכחישים: “שמחים לקבל כל אורח באשר הוא.”

 

המידע על

שמלבד

אלא

בישראל.

המלון

בבתי

החג

ימי

לבלות את

מתכננים

ורבים

בפתח

החגים

 

בחרו –

שבהם

כי בתאריכים

המזמינים

ליידע את

מבקשים

רבים

מלונות

ההזמנה,

ותנאי

המחיר

 

המלון צפוי להיות עמוס באורחים “מהמגזר.”

לי אברמוביץ’ 1.5.4485 חדשות

 

 

“ליהודים בלבד:” כך פועל פרויקט דיור ביפו ל”ייאוש” מתעניינים ערבים.

 

אלא

יוקרתי,

בנייה

פרויקט

אלו

בימים

מוקם

וערבים

יהודים

חיים

ביפו בה

עג’מי

שכונת

בלב

 

שמתברר כי הוא מיועד ליהודים בלבד. חברת מערכת חדשות 84 שפנתה לפרויקט על רקע תלונות נגדו התבשרה כי בחברה “מושכים” מתעניינים ערבים עד שיתייאשו. “גם אם יבוא אחמד עם עשרה מיליון

שקל אני אגיד לו לא.” ליאור קינן 2.1.4485 נענע84

 

מתנגדים לדיירים ערבים בלוד: ערך הנכס יורד.” חברת הניהול “אורית אור” פרסמה מודעה בבניין בשכונה: “התקבלה בקשה להעברת זכויות לדיירים א’ ו-א”‘ (בעלי שמות ערביים מובהקים.) התגובות הגזעניות לא איחרו להגיע: “אסור שאופי השכונה

ישתנה;” אסיפת דיירים צפויה להתכנס.

 

ynet

איתי בלומנטל 81.1.4485

 

 

 

רשת קפה קפה:” אפליית הערבים נמשכת. הזכיין שמפעיל את הסניף של רשת קפה קפה בנמל בתל אביב ונקנס על אפליית ערבי לא לבד: בדיקת חדשות 1 מגלה כי בעוד 1 סניפים או זכיינים של הרשת מסרבים להעסיק עובדים ערבים. מהרשת

נמסר בתגובה: “מגנים גזענות, נבחן בקפידה את המקרים”.

פוראת נסאר | חדשות 4 | 82.1.4485

 

 

משפט גזעני? “ברמדאן מתרבות גניבות הרכב.”

 

הוא אולץ להתנצל וכעת יאלצו

בכדי למנוע את התופעה.

‘אלבר’

את המשפט פרסם קב”ט חברת

 

בחברה לחפש פתרון אחר לגניבות “ניסיון העבר מלמד כי בחודש הרמדאן עולה משמעותית רף גניבות

 

אך על עובדה זו לא ניתן

אפשר אולי לחלוק על שיוך גניבות הרכב למגזר מסוים,

הרכב בארץ.”

 

לחלוק. חבר כנסת מהרשימה הערבית המשותפת סובר כי במשפט זה ישנה גזענות, ואילץ את חברת

אלבר, שבסך הכל רצתה למנוע גרימת נזק לחברה, להתנצל המשפט.

יהודה פרל 1.1.4485 הקול היהודי

 

 

“אשלם יותר – רק לא לנסוע עם ערבי.”

 

לדאוג

בעייתית: “זכותי

יהודי”

נהג

“רק

לשלוח

בקשתה

מדוע

מבינה

ירושלים לא

בלט

מנכ”לית

 

לביטחונם של התלמידים והרקדנים שלי” טלי חרותי-סובר 45.2.4485 דה מארקר

 

גזענות :6105 בריכות שחייה בישובים בצפון לא מאפשרות כניסה לערבים .

כתבנו סאמי עבדל חמיד, מתגורר כל חייו בכפר מנדא שבגליל, כשניסה לרשום את ילדיו ללימודי שחייה, או סתם להיכנס לבריכות היישובים הסמוכים הוא זכה לתגובות שונות ומשונות על מנת לא

לאפשר לו להיכנס. לעומת סאמי, תושבת יהודיה מקיבוץ שכן, לא נתקלה באף בעיה.

סמי עבד אל חמיד ואלי לוי 1.2.4485 נענע 84

 

 

גזענות במעלות תרשיחא: לא מוכרים דירות לערבים, אם הם מתעניינים אנחנו עסוקים.” עדות אפשרית נוספת לאפליה גזענית של ערבים ישראלים בשיאו של משבר הדיור בציבור הערבי. זוג שביקש להתגורר בשכונה חדשה במעלות-תרשיחא חשף בפינת “המפצח” הקלטה שבה הודתה החברה

המשווקת: “אנחנו לא מוכרים דירות לערבים.” אבי עמית, “המפצח” נענע84 2.2.4485

 

גזענות באלבר: לא משכירים לערבים. חברת השכרת הרכב מגלה יחס שונה כלפי ציבור לקוחותיה ומפלה ערבים לרעה. מבדיקת חדשות 1 ע לה כי בעוד שלקוח בעל מבטא ערבי נתקל בדחייה בנימוק שאין מלאי זמין, קיבל לקוח אחר ללא מבט א הצעת שכר לרכב המבוקש. בחברה מכחישים”:דוחים את הטענות בשאט נפש. הכתבה מסתמכת כו

לה על שני עובדים שכל כוונתם לפגוע בחברה.”

חיים ריבלין ונאור דהן | מאקו 0.2.4485

 

 

ארמון המלך וכוך הזקנה: מוחקים כפר בדואי לא מוכר, מקימים ישוב יהודי.

ארמון המלך וכוך הזקנה: מוחקים כפר בדואי לא מוכר, מקימים ישוב יהודי

144 בני אדם חיים באום אלחיראן.  אין להם חשמל, מים, ביוב או כבישים. המדינה גירשה אותם

לכאן לפני 24 שנה ועכשיו היא מבקשת לעקור אותם שנית לטובת ישוב יהודי חדש: חירן.

 

יואל הרצברג 42.5.4485 המקום

 

 

נצרת עילית: אין ספרים בשפה הערבית.” למרות שהן מחויבות לכך לפי החוק, בספריות הציבוריות בנצרת עילית אין ספרים בערבית. במגזר הערבי טוענים כי החינוך של אלפי ילדים נפגע ושזו העיר המעורבת היחידה בה אין ספרים בשפה

הערבית.

פוראת נסאר חדשות4 45.5.4485

 

 

כך נשמעת אפליה: “דרוש נהג יהודי.”

במשך תקופה ארוכה הסיעו נהגים ערבים את עובדי מתחם סינמה סיטי בי-ם מהעבודה לבתיהם. כעבור מספר חודשים הודיעו עובדים רבים להנהלה כי הם מוכנים לנסוע רק עם נהגים יהודים. “אתה

 

סיטי: “עבודתה של

סינמה

הופסקה.

שעבודתו

הנהגים

אחד

סיפר

סמרטוט,”

כלום,

אפס,

מרגיש

 

חברת ההסעות הופסקה על בסיס מקצועי בלבד”

פרת לכטר חדשות 4 44.5.4485

הקפאת כספי אל-מידאן: מי מפחד מהתיאטרון הפלסטיני?

עיריית חיפה החליטה להקפיא את העברת התשלומים לתיאטרון הערבי אל-מידאן בשל הצגה שהעלה

 

עליהם

שההתקפה

מעריכים

עצמו

בתיאטרון

בסכנה.

כל פעילותו

העמידה את

ובכך

,11-ה

בפעם

 

נובעת דווקא מפנייתם לקהל יהודי שיחה מקומית 84.5.4485

 

העליון מאפשר פינוי תושבים מאום אלחירן: התיישבותם בוטלה כדין על ידי המדינה.” ברוב של שני שופטים לעומת אחת דחה ביהמ”ש את עתירת התושבים הבדואים, הגרים עשרות שנים במקום בו צפוי לקום יישוב חדש: “התושבים לא קנו זכות במקרקעין אלא ישבו בהם כבני רשות

חינם.”

שירלי סיידלר 5.5.4485 הארץ

 

 

עובדת בגן החיות לערבי עם עגלה: “אל תדרוס.”

 

רצה להעביר יום כיף עם משפחתו בגן החיות התנ”כי –

מתנדב במד”א,

עמר נאבולסי מירושלים,

 

ונתקל בעובדת שהשמיעה הערה גזענית כשראתה אותו עם עגלת תינוק. “היא הכניסה אותי

לקטגוריה של “מחבל.”

רועי ינובסקי 40.45.85 ynet

 

 

נגד פליטים, מבקשי מקלט, ומהגרי עבודה

אירופית שווה יותר מאפריקאית? המודעה שמעוררת סערה.

 

אפריקאית

לעובדת

שונה

מחיר

מציעה

“מחירון,”

תחת

זרות

בית

משק

עובדות

להעסקה

מודעת

 

ואירופית: “שיח גזעני ומפלה שפוגע בכל כך הרבה קבוצות בהינף יד”

 

 

 

צילום מסך

מעריב

יובל בגנו 1.4.4482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגד מזרחיים

 

תביעה: לא נתנו לנו להיכנס כי אנחנו ערסים.”

מספר בליינים טוענים כי לא הורשו להיכנס למסיבה ב’גורדוניה’ בירושלים בגלל אפליה על רקע עדתי.

בעלי המועדון: “אנחנו מזרחים בעצמנו” טענו כי לא הורשו להיכנס למסיבה בגלל המראה שלהם – ותבעו את המועדון: בשבוע שעבר הגיע לסיומו שלב הדיונים במשפט אזרחי במרכזו עומדת תביעה

כנגד מועדון ‘הגורדוניה’ שפעל במרכז ירושלים.

 

ynet

4.4.4482

נופר רומי

 

 

 

סרטון פרסומת לחברת בניה ציונית דתית מציג: בלי שכנים מזרחיים. גולשים רבים זועמים על סרטון פרסומת לחברת הבניה הדתית לאומית “באמונה,” בקריינות בעל החברה, בו נראית משפחה דתית הסובלת משכנים המוצגים כמזרחיים. הסרטון הורד מהרשת

כיכר השבת  24.88.4485

 

 

לאחר “באמונה,” סערת גזענות ב”גלי ישראל.”

לאחר הסרטון הגזעני של חברת הבנייה ‘באמונה,’ מגיעה סערה נוספת. סרטון של רדיו “גלי ישראל”

הציג את המגישים הבכירים בתחנה, ומתוך שישה, רק מגישה מזרחית אחת.

אהרן רבינוביץ 24.88.4485 כיכר השבת

 

נגד דובר רוסית

בוא ננסה מדברת עברית:” הפרסומת השנויה במחלוקת של קופת חולים מכבי.

סרטונים שפרסמה קופת החולים עוררו סערה בטענה לגזענות כלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר:

“נותן כוח להתנהגות שאנחנו מנסים להילחם בה, ‘מכבי’ צריכה להתבייש.” תגובת מכבי: “רצינו

ליצור סרט מצחיק, אבל היו כאלה שלא מצאו אותו מחויך.”

דנה ויילר-פולקיום 40.4.4482 ואללה

 

 

הפנסיה של יוצאי ברהמ: שקרים מחדלים ומצוקה כלכלית. בכתבה קצרה זו מובא אולי המחדל המשמעותי ביותר שעומד מאחורי סוגיית הפנסיות שבוערת כעת בקרב הדור הצעיר של העליה הגדולה משנות התשעים. בשנת ,18 מדינת ישראל שינתה את התקנה והפסיקה להשלים את הפנסיות החסרות ליוצאי ברה”מ. אך, על אף השינוי הובטח לעולים רבים

 

הדבר לא

ובפועל

אלו,

השלמה

לזכויות

זכאים

יהיו

כי הם

החוק,

שינוי

אחרי

עשור

כמעט

שעלו

 

התממש. על הפנסיה של יוצאי ברה”מ יש הרבה מה לכתוב ולחקור. ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי משרד הקליטה כבר לפני כמה חודשים ואמורה לקבוע את עתידם של מאות אלפי עולים שבוחרים כיום בחירה גורלית – בין טיפול רפואי ותרופתי למזון, פירסמה קול קורא שיכל להיראות לכל הפחות

 

למעשה – עזרה מהציבור בקביעת

לא מוצלחת. לאחר שבעה חודשים, הועדה מבקשת

כמו בדיחה

 

עתיד הסוגיה הבוערת הזאת. הדבר מעלה שאלות קשות מאוד לגבי הצדקת קיומה וסיכוייה, אם

בכלל,למצוא פיתרון מקיף לעוול שכזה. סוגיית הפנסיות עלתה במיוחד על רקע התרוממותו של הדו הצעיר שהבין שמאבקו של האזרח הקטן יכול להתקיים ולהצליח. קשה לא להרים קול זעקה, כשהוריהם וסביהם מצויים באותו המקום, שלא

 

האחרונות, במיוחד כשאלה עבדו כל חייהם כדי להעניק

לחיות בכבוד את שנותיהם

מאפשר להם

 

עתיד טוב יותר לילדיהם ולא לשקוע עמוק תחת קו העוני המאיים

קבוצת פייסבוק דור 8.5 41.8.4482

 

 

עולים מברהמ מגלים: אנו לא יכולים להעלות את משפחתנו לארץ.

 

הבירוקרטיים

במנגנונים

נתקלים

ויותר

יותר

עצמם

מוצאים

לשעבר

מברה”מ

רבים

עולים

 

הישראליים שמפנים להם תכופות את הלחי השניה. מחד – תוכניות עלייה רבות הסתמכו על עלייתם

של בני נוער לארץ, שכן הם נחשבים לעולים “איכותיים,” עם מוטיביציה להצלחה ושאר סטיגמות, ומנגד – אותם מנגנונים מסרבים בתכיפות לעלייתם של הוריהם של אותם הנערים שהתברגו בינתיים

לארץ. 44.8.4482 הארץ

 

קבורת חללי צהל שיהודתם מוטלת בספק: בין הפלת הצעת חוק לפשרה מביכה .

מכלל יוצאי ברה”מ ישנם כ244- אלף שיהדותם מוטלת בספק על פי ההלכה. באופן טבעי, חלקם

 

והמדינה. אך

החברה

כלפי

מחויבות

מתוך

לצה”ל,

התגייס

ואף

הישראלית

בחברה

התערה

הגדול

 

משהו נסדק בתהליך הכניסה לחברה הישראלית לאחר שהרמטכ”ל בני גנץ נמנע מלהניח דגל ישראל

על קברו של חייל הצה”ל האחרון שנקבר מחוץ לגדר בהיותו לא יהודי לפי ההלכה האורתודוקסית. קבוצת דור 8.5 פרסמה קול זעקה על הדבר ואף הניחה דגל על קברו של החייל על מנת לחלוק לו כבוד אחרון שלא קיבל מהמדינה ששירת למענה. בני גנץ הצר על הדבר והנוהל אכן שונה – אך הוא עדיין

מפלה ומביש. בתקופת כתיבת הפוסט של דור 8.5 הנוהל שונה לכך שיונח דגל על קברו של חלל צה”ל,

גם אם אינו יהודי – אך על קברו של חלל צה”ל שיהודתו ברורה וקיימת – יונחו שני דגלים. ביולי 1.82

 

צהל

חיילי

פשרה:

נמצאה

האחרון

בינואר

לדבר.

סוף

לשים

היתה

שאמורה

חוק

הצעת

הופלה

 

שיהדותם

מחיילים

אמות”

ארבע

במרחק של

חלקה אך

באותה

יקברו

בספק

מוטלת

שיהדותם

 

ברורה. לפשרה הזו יש שני צדדים: מחד, היא מבורכת, שכן היא נותנת נחת במידת מה להוריהם ובכלל למשפחתם של החיילים ומגבשת את שכולי מלחמות ישראל. מנגד, היא עדיין דורשת הפרדה שלא יכולה להראות באופן חיובי בשום דרך. בכל זאת, מדובר במדינת הגירה, עם עולים שכמיטב הסטיגמות – “היו יהודים ברוסיה ורוסים בישראל,” בעלי חוויות הגירה קשות וקושי בהשתלבות

 

מנת

ולהכשיל, על

להפריד

שמטרתם

ומשונים

שונים

נהלים

להפסיק

מקום

ובהחלט יש

חברתית,

 

לשאוף לחברה מגובשת יותר שכוללת גם את העולים עצמם.

ynet 1.8.4482

 

 

פקחי דן תקפו נער בן ,07 צילומי המעקב מתחנת האוטובוס לא זמינים, חברת דן בתגובה:

הוא לא רצה לקנות כרטיס, ועל כן בחר לתקוף פקח“. יוצאי ברה”מ בני 81 הוכו על ידי חמישה פקחי חברת “דן,” כך הודיעו Karyot Haifa .News הסיבה נעוצה בכך שהנער ניסה להגן על חברתו. חברת “דן” טוענת שלא היתה אלימות פיזית, למרות מה שנרשם בבית החולים. התקרית אירעה כשבוע לפני כתיבת הכתבה ב”איזרוס.” ולדימיר בן ה81- נסע

 

כי ישנה איזושהי בעיה עם

הנסיעה התברר

חברתו במיני-בוס של חברת “דן.” במהלך

הביתה עם

 

הרכב, על כן הנערים נתבקשו לרדת מהרכב ולקנות כרטיסים חדשים. הנערים הסכימו לכך, אלא שבמהלך ירידתם מהאוטובוס, העליב הפקח של חברת “דן” את חברתו של ולדימיר. ולדימיר פנה

לפקח וביקש שלא ידבר כך לחברתו. בקשתו, לטענתו של ולדימיר, הולידה סאגה ארוכה ואלימה. הפקח וארבעת חבריו התנפלו עליו, עת הם מכים אותו בפניו ובבטנו בתחנת האוטובוס. המשטרה

 

שמות

לו רשימה של

העבירה

האב,

דיבר

עימם

המשטרה,

הנער.

אביו של

כמו

למקום

הוזעקה

 

הפקחים החשודים בתקיפה וKaryot Haifa News פרסמו אותה.

.איזרוס 41.84.4485

 

אין בחינות בשפה הרוסית : השומר שנכשל בבחינות בעברית חזר לבוטקה

גנאדי רבינוביץ, השומר בבית הספר הר שכניה במשגב, ביקש לחדש את רישיון הנשק שלו, אבל נכשל בבחינות בעברית. ההורים והתלמידים יצאו בהפגנות, ארגנו עצומות וכתבו למשרדי ממשלה. השבוע

הוא חזר לשער.

 

שילם את

תחילה

אוקטובר.

חודש

בסוף

הרשיון,

תוקף

תפוגת

לקראת

בתהליך

החל

.. רבינוביץ’

 

האגרה ומילא את המסמכים הנדרשים, ובהמשך סיים בהצלחה את האימון במטווח הירי שבעיר.

ואולם, כאשר ניגש למבחנים הממוחשבים, הוא נתקל בבעיה: “המבחנים במחשב היו בעברית בלבד. ניסיתי לברר אם קיים מקום שבו עורכים את המבחנים ברוסית, או אם יש אפשרות לקבלת מתורגמן

בזמן המבחן, אבל לא מצאתי.

דקלה שחף 82.84.448

 

 

 

 

אפליה בחלוקת

להפסיק את אפליית העולים בסיוע בשכ”ד ובדיור הציבורי .

אלכס טנצר, פעיל למען זכויות העולים מחבר העמים: “כבר משנות ה54- הייתה

 

אחד

נגד

יוצאים

העמים

העולים מחבר

נציגי

יותר”

חמור

נהיה

עכשיו זה

אבל

הציבורי,

הדיור

 

ציבורי, וטוענים כי

למפלגת כולנו הנוגע לדיור

הליכוד

בין

הקואליציוני

בהסכם

שנקבעו

הסעיפים

 

מדובר באפליה. מדובר בסעיף הקובע חלוקה מחודשת בין זכאי הדיור הציבורי של משרד הבינוי לבין זכאי הדיור הציבורי של משרד הקליטה. בעוד מספר זכאי הדיור הציבורי של משרד הבינוי עומדים על

כ4244- משפחות ובודדים, במקרה של זכאי משרד הקליטה מדובר בכ24- אלף משפחות ובודדים. במקביל, היחס שנקבע מאז שנות ה54- לחלוקת נכסי הדיור הציבורי לזכאים קבע כי החלוקה תיעשה

על פי היחס הבא: %25 לזכאי משרד הבינוי ו%25- לזכאי משרד העלייה והקליטה.

אורי חודי 4.2.4485 גלובס

 

נגד הקהילה האתיופית

בניגוד לעמיתיהם, מנחים לעולים מאתיופיה הם עובדי קבלן.

עשרות עובדים המגשרים בין תלמידים יוצאי העדה לבין מוריהם לא זוכים לתנאים של שאר

המועסקים באותה מסגרת. השר בנט: “העובד אינו אמור להיות קבוע, בתקווה שהעולים ייקלטו “כ- 14 יוצאי אתיופיה שעובדים כמגשרים וכמנחים במרכז היגוי לעולי אתיופיה שמפעיל משרד החינוך

 

צרפת וספרד

עמיתיהם שעובדים עם יוצאי ברית המועצות,

לעומת זאת,

מועסקים כעובדי קבלן.

 

מועסקים כעובדי רשויות מקומיות. המשמעות היא שחוזה העסקתם של העובדים יוצאי אתיופיה

מסתיים בכל שלוש שנים, עם תום תקופת המכרז, והם עלולים להיות מפוטרים. כמו כן, הם אינם

זוכים לתוספת בשכרם הודות לוותק, או לתשלום עבור השתלמויות .

לי ירון הארץ 85.4.4482

 

 

לא התקבלה לעבודה בגלל שהיא אתיופית – ותפוצה.

מנקה אתיופית ביקשה להתקבל לעבודה במוסך אך אשתו של בעל הבית סירבה לקבלה בגלל ש”הן

לא נקיות.” בית המשפט פסק לה פיצוי של 54,444 ש”ח

יאיר קראוס 45.8.4482 Nrg

 

 

הופלה על ידי המועצה הדתית ויפוצה ב33- אלף שקלים

 

דווקא

תגיע

ההתנגדות

צפה כי

אך לא

חברו,

החדשה של

במסעדתו

לבשל

רק ביקש

ביינסין

אלי

 

מהמועצה הדתית שסירבה לתת לו אישור עבודה בשל מוצאו. ביינסין תבע את המועצה הדתית בגין

אפליה ויקבל 22 אלף שקלים פיצויים

ברהנו טגניה | חדשות4 81.8.4482

 

 

הופנה לקורס לעולים בשל צבע עורו. רועי דגו נולד בחיפה לשני הורים שעלו לישראל מאתיופיה באמצע שנות ה.14- הוא שואף להתגייס לחטיבת הצנחנים כמו אביו, ואף עומד בכל התנאים לכך: פרופיל קרבי וגם קב”א ודפ”ר גבוהים. אז למה הופנה לקורס לעולים חדשים? “לצבא לא אכפת כמה אתה רוצה לתרום, אם אתה שחור – אתה

פסול.” צה”ל: הדבר נעשה בשוגג, מצרים על כך. מתן חצרוני | חדשות 1 | 82.84.4485

 

לא כולל שירות בערבית, רוסית, אנגלית ואמהרית. שירותים חיוניים אינם נגישים למי שאינו דובר עברית – ותושב ישראל הדובר שפה זרה יתקשה מאוד ליצור קשר עם עיריות, בנקים, חברות החשמל, הגז והמים – ואפילו עם מערכת הבריאות

רותי לוי ‘ז’נאן בסול 1.84.4485 דה מארקר

 

 

הלשכה לסיוע במשרד המשפטים עתרה לעליון: בצה”ל קיימת אפליה חמורה של חיילים

יוצאי אתיופיה. בעתירה חמורה שהגישו עורכות דין מהלשכה המשפטית לסיוע במשרד המשפטים, עולה סיפור מזעזע של חייל ממוצא אתיופי שחלה קשות בעת השירות אבל שוחרר בגלל “התנהגות רעה”.מהעתירה עולה

 

אישי

משמעת

ותיק

רפואיים

מסמכים

למסור

סירוב

ועובדות,

תאריכים

עיוות

סיפור של

 

לפרקליטותיו.אך לא פחות קשה וחמור: “נדהמנו לגלות נתונים המעידים כי יש בצה”ל אפליה קשה

כלפי יוצאי אתיופיה” כך בעתירה אליק מאור 1.84.4485 מגפון

 

הסיבה לדחייה בראיון עבודה בתאגיד גדול: “שחרחורת, ילדותית, פשוטה, מראה די פרחי.”

סיכום הראיון העלה חשד כבד לאפליה על רקע מוצא, העובדת קיבלה פיצוי מוגדל והתאגיד נכנס

לתוכנית לשוויון בגיוס עובדים. טלי חרותי-סובר 48.5.4485 הארץ

 

חרף ההבטחות: שילוב האתיופים לא כלול בתקציב. לאחר שהבין כי התכנית הממשלתית לשילוב בני העדה לא כלולה בתקציב המדינה, כינס יו”ר ועדת העלייה והקליטה ח”כ אברהם נגוסה דיון חירום בנושא. “ניאבק בעניין ולא נישאר אדישים” הבטיח

נגוסה.

 

Nrg

1.5.4485

 

 

 

הערים הסגורות לאתיופים: מפת האזורים המותרים לעולים.

משרד הקליטה מחליט בשביל עולי אתיופיה באיזה רחובות יגורו ובאילו בתי ספר ילמדו ילדיהם. קריאה בלתי אפשרית כמעט בחוברת “נהלי יציאה ממרכז הקליטה” מגלה דבר או שניים על ההסללה

של האתיופים בישראל.

יואל הרצברג חדשות המקום 40.1.4485

 

למה רק אתיופי יכול לטפל באתיופי?” במועצה הדתית באשדוד סירבו להנפיק לתושב העיר בן העדה האתיופית אישור רווקות, בטענה כי ענייני הקהילה מטופלים כולם בידי רב יוצא אתיופיה בעצמו. מחאותיו של התושב לא הועילו, זאת למרות שהחזיק בכל המסמכים הדרושים להליך. במועצה התנצלו לאחר מכן על ההנחיה, אך לא

ביטלו אותה. האזינו לשיחה שקיים עם נציגת המועצה.

עזרי עמרם | חדשות 1 | 84.1.4485

 

 

מדוע מענקי הדיור לצעירים יוצאי אתיופיה מוגבלים רק לישובים מסוימים ולשכונות עוני? זוג צעיר בן העדה האתיופית ניסה לרכוש דירה בחיפה – רק שלאחר הרכישה, התברר להם שאם יתעקשו על הדירה ליד הוריהם, הם לא יהיו זכאים למענק של 844 אלף שקלים. סיפורו של אותו זוג גרם לפעילים להעלות מסמך בו צוין באילו מקומות הם רשאים לגור אם ברצונם לרכוש דירה ולהנות

מהמענק. ממשרד הקליטה נמסר: “המטרה היא שהעולים ייקלטו באופן מיטבי בכל ישוב”

אדם שפיר 84.1.4485 הצינור נענע84

 

 

אב לילדים ישראלים ששירתו בצה”ל יגורש לאתיופיה – אף שהוא זכאי למעמד קבע.

האב כלוא זה כחודש במתקן סהרונים, לאחר שהמדינה דחתה את בקשת משפחתו להעניק לו מעמד.

זאת אף שעל פי נוהל של רשות האוכלוסין וההגירה הוא זכאי לכך בתור הורה לחיילים.

אילן ליאור 82.1.4485 הארץ

 

 

אפליה ברחובות? קייטנה נפרדת לילדים אתיופים.

הורים בני העדה האתיופית טוענים כי ילדיהם הופרדו מילדי השכונה הסמוכה • החברה למתנ”סים:

 

האתיופית,

העדה

בני

רחובות,

בעיר

משה

שכונת קריית

האם”תושבי

על בסיס גן

שובצו

“הילדים

 

נפרדת לילדים

קייטנה

להפעיל

דרשו

הסמוכה

הירוקה

רחובות

בשכונת

כי הורים לילדים

טוענים

 

אתיופים במתנ”ס האזורי, וכך אכן נעשה.לדברי ההורים האתיופים, כשהחלו הקיטנות התברר להם

שיש כיתות נפרדות: “ההורים משכונת רחובות הירוקה ביקשו להפעיל קייטנות במתנ”ס השכונתי, שנמצא בקריית משה, וגם לקבל את ההנחות שאנחנו מקבלים, אבל להפתעתנו התמונה שהתגלתה

אחר כך היתה עגומה. הילדים שלנו הופנו לכיתות נפרדות, הרגשנו שעשו לנו ‘הרצחת וגם ירשת.’ כולם רוצים את ההנחה שניתנה לנו, אבל בתנאי שלא נתערבב עם שאר הקהילה. אי אפשר לשתוק על

זה “. שלומי דיאזיעל ברנובסקי 1.1.4485 ישראל היום

 

יוצאי אתיופיה מקבלים יחס לא שווה במשרדי הביטוח הלאומי. עולים חדשים ובני מיעוטים צריכים להתמודד עם אפליה ברשויות הממשלה השונות. אחת התופעות הבולטות שלה הוא מחסום השפה, שלא מאפשר כמעט למי שאינו דובר עברית כשפת אם לקבל שירות

כאזרח שווה ערך. יובל בגנו 40.2.4485 מעריב

 

מנהל לעובד: אתה אתיופי שחור.”! עובד במתקן של התעשייה הצבאית טוען כי נפגע על ידי אחד המנהלים במקום, שלדבריו כינה אותו בכינוי הגנאי ואף איים עליו: “עוד פעם אחת תגיד גזען וזה יה יה הסוף שלך בתע”ש.” התעשייה

הצבאית: המנהל הושעה. הקלטת השיחה בין השניים הגיעה לידי חדשות .4

מתן חצרוני חדשות 4 | 81.2.4485

 

 

גזענות בקהילה: יוצאי אתיופיה לא הוכנסו למסיבה גאה. חברי קהילה להט”בית אתיופית תובעים ליין מסיבות גאה, לאחר שלטענתם לא הוכנסו למסיבה רק בגלל שהם שחורים. “התבקשנו לזוז הצדה, הבנו שמדובר בגזענות לשמה.” במקום לכעוס הם החליטו

להפיק מסיבת גאווה בעצמם – אליה כולם מוזמנים.

ג’ורג’ אבני 84.2.4485 מאקו

 

 

אפליית בני העדה האתיופית בכניסה למועדון: “אין מקום.”

צעיר ממוצא אתיופי ניסה להיכנס ל1- מועדונים וזכה לשלל תירוצים: אין מקום, הכניסה לצעירים

בלבד ואין לך הזמנה. אז למה בליינים שצבע עורם לבן נכנסו חופשי? יממה לאחר תחילת המחאה, שידרנו תחקיר כואב על הגזענות הסמויה והאפלייה שסופגים בני העדה האתיופית בחיפושים אחר דירה ובשוק העבודה. הפעם ביקשנו לבדוק סוגייה בוערת וכואבת שמציקה

לצעירי העדה – הסלקציה בכניסה למועדוני הבילוי, שמותירה רבים מהם מחוץ למתחם הבילוי.

 

תחקיר

המחאה, שידרנו

תחילת

לאחר

יממה

כשבועיים,

העדה? לפני

לבני

לא –

למועדון

הכניסה

 

ובשוק

דירה

אחר

בחיפושים

האתיופית

העדה

בני

שסופגים

והאפלייה

הסמויה

הגזענות

כואב על

 

העבודה. הפעם ביקשנו לבדוק סוגייה בוערת וכואבת שמציקה לצעירי העדה – הסלקציה בכניסה

למועדוני הבילוי, שמותירה רבים מהם מחוץ למתחם הבילוי.

גלעד שלמור חדשות4 81.5.4485

 

אתיופית מסריחה, זבל מהאשפתות:” גזענות בשוק העבודה. עינה אבבה פוטרה לאחר שעמיתתה לעבודה בחנות בגדים ברחובות האשימה אותה האשמות שווא קשות. בית המשפט אמנם פסק לזכותה פיצויים, אך מדובר רק בדוגמה ליחס המשפיל שלו זוכים

העובדים האתיופים – שגם מרוויחים הכי פחות במשק.

דנה ויילר-פולקיום 2.5.4485 אתר ואללה

 

 

חשיפה: רבנים מסרבים לחתן בני זוג אתיופים בניגוד להוראות .

רבים רואים בו את אחד הרגעים המאושרים בחיים, הרגע שבו מגיעים לרבנות ומבקשים להתחתן.

 

להשיא את

מסרבים

ההוראות

לכל

שבניגוד

רבנים

חושף

“שישי”

תחקיר

אתיופי.

לא אם אתה

 

האתיופים בטענה שלא עברו גיור כהלכה וגורמים להם, גם ברגע המאושר הזה, להבין שהם עדיין לא

אזרחים שווים.

אלון בן דוד ואלמז מנגיסטו 44.5.4485 נענע84

 

 

 

משרד הפנים: “היא סירבה להמתין

סערה בפייסבוק: לא טוב להיות אימא שחורה;”

בתור.

 

הגולשת, לי לנואר יוריסטה, פרסמה פוסט המאשים את לשכת רישום האוכלוסין ביחס גזעני ומפלה. בתגובה אומרים לשכת רישום האוכלוסין כי היא סירבה לעזרה שהוצעה לה ומציגים גרסה הפוכה

לגמרי . 48.5.4485 ואללה

 

התקציב לשילוב אתיופים קוצץ ב־91 % והם נותרו עניים .

כיום פועלת תוכנית לאומית אחת בלבד לשילוב אתיופים בתקציב מצחיק 2 מיליון שקל, ומתמקדת באזורים שאינם מזוהים עם הקהילה. תוכנית קודמת משנת 1.88 נכשלה, והמספרים מלמדים על

תת־תעסוקה, השכלה וכושר השתכרות.

מיקי פלד 5.5.4485 כלכליסט

 

נגד חרדים

 

 

משרד הביטחון מציג: בחורים חרדים סוגב . במקום שיילוק התחמן – קבלו את השדכן המתוחכם: משרד הביטחון ביקש להפיק סרטון שיעודד את החרדים להתגייס, תוך הבטחה לכך שיהיו “מצרך מבוקש” בשוק השידוכים החרדי. מלבד העובדה שאין שמץ של אמת בהבטחות, בחורים חרדים הם – לידיעת משרד הביטחון – בני אדם, לא אביזרים

 

ynet

טלי פרקש 1.4.4482

 

 

 

עדות מזעזעת: כך פקחי הרכבת הקלה השפילו נכה חרדית.

נכה חרדית מטופלת בשלושה ילדים התמהמהה בתיקוף הכרטיסים ברכבת הקלה בירושלים אך לא

ציפתה למסע ההשפלה שיעבירו אותה הפקחיות. ויש גם נקודת אור: מתן בסתר משוטרים .

חיים אבני 81.8.4482 כיכר השבת

 

 

מנכ”ל המאפייה: “בבני ברק יקנו גם לחם עם זנב של חזיר.”

במסגרת האזנות הסתר שביצעה המדינה לקווי הטלפון של מנכ”לי חברות הלחם, נחשף מה חושבים

שם על המגזר החרדי: “תן בחינם, יקנו גם לחם עם זנב של חזיר” אומר מנכ”ל מאפיית מרחבית .

חיים אבני 82.8.4482 כיכר השבת

 

 

חרדית תובעת 51 מיליון מארקיע: “עושה מבצעים לחילונים בלבד.”

הפעילה החברתית רות קוליאן רצתה לרכוש כרטיסי טיסה לאילת במחיר מבצע של 12 שקלים, אך

 

בתביעה.

נכתב

השבת,”

שומרי

ציבור

כלל

כלפי

בוטה

בשבת. “אפליה

יצאו רק

הטיסות

לטענתה

 

ארקיע: “נלמד את הטענות.” יהושע בריינריום 48.5.4485 ואללה

 

גזענות בין אזרחים

נגד ערבים

אישום: בן 67 קרא לרצח ערבים בפייסבוק. כתב אישום הוגש נגד אליהו אליאב מועלם ממודיעין שכתב בפייסבוק לאחר רצח מוחמד אבו חדיר וחטיפת שלושת הנערים: “מוות לערבים, לרצח הערבי הבא קדימה.” בנוסף הוא קרא לפגוע בח”כ

חנין זועבי.

 

Nrg

ירון דורון 44.4.4482

 

 

 

יהודי חשוד שדרס מתדלק ערבי בתחנה בירושלים ונמלט. סרטון האבטחה מתעד את דריסת העובד בתחנת דלק בכביש .24 כפי שנחשף לראשונה בוואל החשוד במעשה הוא נחמן גבאי, תושב הבירה בשנות ה1.- לחייו, שטען שעשה זאת כי “פחד בגלל המצב

הביטחוני.” יוסי אלי 44.4.4482 ואללה

 

תלמידים ערבים מבאר שבע נאלצים לנסוע קילומטרים: “זרקו עליהם אבנים.”

מדי יום נוסעים מאות תלמידים ערבים מבאר שבע לתל שבע כי רק שם קיים בי”ס שמלמד בערבית.

אך הם סובלים מהתנכלויות, איומים ויידויי אבנים. דרישתם למוסד חינוכי שילמד בשפתם בעיר

טרם נענתה, למרות “חובת הרשות המקומית להנגיש חינוך חינם לתלמידים בשפת אמם.”

אילנה קוריאל 44.44.82 ynet

 

 

קיללו, היכו וברחו: 3 יהודים תקפו נהג מונית ערבי .

דרשו תשלום על סיגריה, תקפו ונמלטו: צעיר בן 44 נעצר בחשד לתקיפה של נהג ערבי בירושלים על

רקע גזעני, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים.

חשד לתקיפה על רקע גזעני. שוטרי תחנת לב הבירה של משטרת ירושלים עצרו צעיר יהודי כבן ,44 תושב העיר, בחשד שתקף ביחד עם שני נוסעים אחרים נהג מונית ערבי בשל מוצאו. הוא נעצר בחשד לעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, היזק לרכוש ועבירות ממניע גזעני. שני החשודים הנוספים

בתקיפה טרם נעצרו, אולם זהותם ידועה למשטרה.

 

ynet

80.44.82

רועי ינובסקי

 

מכון שטיפה הוצת: “לא מעסיקים ערבים.”

המכון ברחוב ז’בוטינסקי בפתח תקווה הוצת ועל אחד מקירותיו רוססה כתובת נאצה נגד העסקת

ערבים במקום. החקירה העלתה שמדובר בהצתה מכוונת.

 

ynet 85.48.82

רענן בן צורפורסם:

 

 

המכון בעת השריפה(צילום: כיבוי והצלה פתח תקווה)

 

טבריה: כתובת נאצה נגד ערבים רוססה על קיר בית מלון.

על קיר בית מלון בטבריה רוססה כתובת נאצה נגד ערבים. המשטרה פתחה בחקירה.

ב רשת 41.8.4482

צילום ניצן גלוסמן

 

קמפיין להחרמת עסקים ערבים . בועד מתישבי השומרון מפרסמים עסקים שהשתתפו בשביתה ‘למען אל אקצה.’ אם התושבים שיתפו פעולה בפתיחת הפרויקט, אפשר לשער שגם עכשיו נראה שיתוף פעולה דומה”.

ועד מתיישבי השומרון’ פותח היום (חמישי) בקפיין להחרמת עסקים ערביים, שלדברי הוועד תומכים

בטרור. על פי הדיווחים שהגיעו לוועד העסקים השתתפו בשביתה של ‘הוועד למעקב ערביי ישראל.’ מדובר בשביתה של ערבים ‘למען אל אקצה,’ שהתקיימה בפתיחת גל הטרור הנוכחי.כזכור, יחד עם החלטת הערבים לפתוח בשביתה, פתח ועד המתיישבים בפרויקט ל’סימון’ החנויות השובתות. הועד ביקש מכל מי שרואה עסק ערבי ששובת, לצלם ולשלוח את התמונה אל הווצאפ של הועד.הערבים

 

נאצה

תגובות

למדווחים

ושלחו

הועד

הווצאפ של

השתלטו על

מהפרויקט,

נלחצו

הנאה

שככל

 

להחרמת

בפרוייקט

פותחים

ובועד

הועילה

שההשתלטות לא

לראות

ניתן

היום

אולם

ואיומים,

 

העסקים השובתים. 48.8.4482 כיכר השבת

מודעה של ועד המתישבים עם רשימת עסקים שהשתתפו בשביתה (ועד מתישבי השומרון(

 

 

כתובות נאצה במכללת צפת.

פעולת תג מחיר נגד סטודנטים ערבים במכללת צפת..באתר החדשות arab48.com דווח כי קיצונים

יהודים כתבו על חומת האבן של המכללה “תג מחיר מוות למחבלים” ועוד. הסטודנטים הערבים

במכללה הביעו סלידה וכעס על הגזענות המופנית כלפיהם בצפת. אורי בר שלום אגמון 81.8.4482 הטלוויזיה החברתית

 

קמפיין חדש של ועד מתיישבי השומרון: סימון חנויות של ערבים וקריאה להחרמתן.

בשביתה האחרונה שעליה הכריזה ועדת המעקב של ערביי ישראל, עודד הוועד אזרחים לצלם ולשלוח

לו בתי עסק סגורים בערים המעורבות. מחר הוא מתחיל לפרסם את הרשימות השחורות וקורא

ליהודים להימנע מלהיכנס אליהן. מנכ”ל הוועד, הממומן מכספי ציבור: “על ערביי ישראל לבחור

.”צד                   הארץ 82.8.4482 משגב אורי

 

חייל הודח מקורס מ”כים כי הגיב בפייסבוק “מוות לערבים.”

לוחם בחטיבת כפיר הודח שלושה שבועות לפני סיום קורס מ”כים בעקבות תגובה שהעלה לפייסבוק,

 

ידעתי

טועה. לא

כל אחד

ותסכול.

של עצבים

ברגע

היה

החייל: “זה

רשת.

במחאת

פתחו

וחבריו

 

שאשלם מחיר כל כך יקר.” דובר צה”ל: “בצה”ל מגלים אפס סובלנות כלפי התנהגות מסוג זה”

שמעון איפרגן | פז”ם | פורסם 1.8.4482 מאקו

 

 

שני ערביםישראלים הורדו מטיסה לדרישת נוסעים יהודים. הנוסעים היהודים מנעו את המראת המטוס מאתונה לישראל, ודרשו לערוך בדיקה ביטחונית נוספת לערבים-ישראלים. בניגוד להמלצת המשטרה המקומית, הם הורדו מהמטוס וחזרו לארץ באיחור של

יום. רינה רוזנברג 5.8.4482 הארץ

 

חשד: דקר עובד ערבי בסופר.

הוארך מעצרו של עובד בסופרמרקט בבית שמש שעל פי החשד דקר אתמול עובד ערבי

עובד בסופרמרקט בבית שמש נעצר אתמול (ג)’ לאחר ועל פי החשד דקר ופצע עובד ערבי בסופר.

24.84.4485 הקול היהודי

 

 

עפולה עילית: כתובות תג מחיר רוססו בשכונה. הכתובות “מוות לערבים,” “תג מחיר” ונקמה רוססו במספר מוקדים בשכונה. עיריית עפולה: “אנחנו מאמינים כי משטרת ישראל תנקוט בכל האמצעים הדרושים למצוא את המרססים ולהעמיד אותם

לדין.”

אורי דוד 45.84.4485 עמק ניוז

 

בדואים רכשו קרקעות באופקים; התושבים זועמים: “לא רוצים אותם פה”

יממה לאחר ההפגנה נגד בניית שכונה לערבים בעפולה, גם בעיר הדרומית זועמים על רכישת קרקעות

בידי 80 משפחות בדואיות: “רוצים אזור יהודי, יש להם את האזור שלהם, שיגורו שם.” העירייה:

“אי אפשר למנוע רכישת קרקעות מאזרחים.” יניר יגנהיום שלישי1.84.4485 אתר ואללה

 

“כל בניין שיקום – יישרף:” תושבי עפולה שמתנגדים לגור ליד ערבים.

תושבים יהודים בבירת העמק מסרבים להירגע לנוכח זכייתם של עשרות משפחות ערביות במכרז

 

מלשכתו.

לצאת

העיר

מראש

מנעו

שאמש

לאחר

המאבק,

להחריף את

מאיימים

השכנים

בנייה.

 

תושבת השכונה: “אנחנו לא רוצים אותם פה. זו לא גזענות – פשוט פחד.”

אלי אשכנזייום 1.84.4485 ynet

 

 

ערבים החוצה” בעפולה: “נפחד לצאת מהבית.”

לאחר שהתברר כי כל 02 זוכי מכרז “בנה ביתך” ערבים, מחו עשרות תושבים וקראו לעבר ראש העיר

“בוגד” ו”מחבל.” הוא הוברח תחת אבטחה, והבטיח: “המכרז ייבדק.” אם שבתה נרצחה בפיגוע:

“לא יכולה לחיות לידם.”

 

ynet

אחיה ראב”ד 2.84.4485

 

 

 

בחור ערבי משגב שלום הותקף על ידי יהודים בקריית גת .

 

Panet

חסין אלעברה 48.88.4485

 

 

 

משפחה ערבית: “השכנים היהודים מתנכלים לנו.”

בני הזוג, שעברו לאחרונה עם ילדיהם לגור בבניין משותף בנצרת עילית, טוענים שמתנכלים להם כבר

מהיום הראשון. “ניקבו לנו את גלגלי המכונית, שפכו שמן על הכביסה הנקייה וקראו ‘מוות לערבים.”‘

 

המשפחה לא

שיעזבו.” אב

כדי

הכל

מודים: “נעשה

אבל

את ההתנכלויות,

מכחישים

שכניהם

 

מתייאש: “אזמין אותם הביתה והם יראו שאנחנו אנשים טובים.” בני משפחה ערבית מנצרת עילית טוענים כי שכניהם מתנכלים להם על רקע מוצאם. לדבריהם, מרגע שעברו לפני כחצי שנה להתגורר בבניין המשותף, באחת השכונות הדרומיות בעיר, השכנים עושים

הכל כדי להמאיס עליהם את החיים במקום.

 

ynet

85.88.4485

ורד לוי

 

קרית אתא: ערבי הותקף על ידי עוברים ושבים.

תקרית במרכז קרית אתא הביאה למעצר תושב קרית ביאליק, שנחשד בתקיפת אדם על רקע גזעני.

המותקף נעצר אחרי שנמצא כי נהג בגילופין וללא רשיון נהיגה

 

ynet

85.88.4485

שולי נאור זוארץ

 

 

 

משפחה מטייבה בחור יהודי שלף אקדח ואיים על הבת שלנו ברמתגן .

Panet 1.88.4485 עאזם תאמר

 

 

עובדת בלשכת השר ארדן פרסמה סרטון פוגעני נגד ערבים ופוטרה. העובדת העלתה לדף הפייסבוק שלה גרסה פוגענית לספר ילדים נודע, שלה קראה “מעשה בחמישה סכינים” ובה תיארה חמישה ילדים ערבים היוצאים לבצע פיגועים. בין היתר, נאמר בסרטון: “לא

נורא, ערבי ערל – זה סופו של כל מחבל.”

מערכת וואלה 2.88.4485

 

 

נדיה עזאם מטייבה: הותקפתי על ידי צעיר יהודי שהעליב אותי והתבטא כלפי במילות גסות.

 

נפצעה קל ופונתה לבית

נדיה בשנות החמישים לחייה הותקפה על ידי צעיר יהודי בעיר רעננה, נדיה

החולים מאיר בכפר סבא לטיפול .

2.88.4485 אתר ג’יראן

 

 

 

נעצר חשוד שתקף תושבי נתניה כי דיברו ערבית.

וואיל שעלאן מנתניה נזקק לאשפוז לאחר שעל פי החשד אדיסו מלסה תקף אותו, רק כיוון ששמע

אותו משוחח עם חברו בערבית. החשוד, בעל עבר פלילי, מכחיש את המיוחס לו. המשטרה עצרה צעיר מנתניה, בחשד שתקף שני תושבי העיר כיוון ששוחחו ביניהם בערבית.לאחר

 

בשנות ה0.- לחייו, לאשפוז. ידו

שעבר, נזקק וואיל שעלאן,

שעליה דווח בynet- בשבוע

התקיפה,

 

נשברה והוא נפצע מנשיכות. החשוד, אדיסו מלסה ,)45( מכחיש את המיוחס לו.

 

ynet

רענן בן צור 4.88.4485

 

כתב אישום: ניסה לרצוח ערבים. לטענת הפרקליטות ניסה הנער לרצוח ערבים בעיר דימונה. עורך דינו, איתמר בן גביר: “מבקשים לערוך לו משפט ראווה”.כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד נער בן ,81 שפגע לפני

כשבועיים, באמצעות סכין, בארבעה עוברי אורח ממוצא ערבי בדימונה. כתב האישום מייחס לנער ביצוע ארבע עבירות של ניסיון לרצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ופציעה בנסיבות מחמירות על רקע גזעני. בכתב האישום נטען כי בתשעה באוקטובר, זמן קצר לפני השעה 1:24 בבוקר, החליט הנער

לגרום למותם של אנשים ממוצא ערבי. שלמה פיוטרקובסקי 42.84.4485 ערוץ 1

 

“נלחצתי בגלל המצב.” עדות מתקיפת אישה שנחשדה כמחבלת.

עובר אורח בעט בשבוע שעבר בראשה של אישה ערבייה שתקפה ישראלי, גם אחרי שנוטרלה ושכבה

על המדרכה. ד’ הייתה במקום, לא מצדיקה את האלימות אבל מבינה את ההיסטריה. “אנשים בלחץ,

מפחדים.”

אלכסנדרה לוקש וגלעד מורג 44.84.4485 ynet

האישה לאחר שנוטרלה. המשטרה מחפשת את מי שבעט בראשה

 

מורעלים: חיילים מפרסמים את ההשטאג הגזעני #מוותלערבים. הרשת סערה לפני כשבועיים כשהפוסט הגזעני של החיילת עדן לוי זכה לאלפי לייקים, אבל סריקה של הפיד מראה שלא מעט חיילים מפרסמים תכנים גזעניים וחותמים בהשטאג שממש לא עומד

בסטנדרטים של צה”ל.

 

44.84.4485

מערכת וואלהNEWS

 

שני יהודים שתקפו בעל דוכן שווארמה בעפולה הורחקו מהעיר ויועמדו לדין.

שבוע וחצי לאחר שתקפו גבר ערבי בעפולה צפויים שני תושבים בעיר לעמוד לדין. בנוסף, הורתה להם

המשטרה להתרחק מעפולה. החשד: ביקשו לנקום על פיגוע בעיר באותו יום.

אלי לוי 44.84.4485 נענע84

 

 

“לשנוא ערבים זה ערכים:” החיילת שהסעירה את פייסבוק.

עדן לוי, חיילת בחיל האוויר, גרפה עשרות אלפי לייקים על תמונה המציגה כיתוב מעורר מחלוקת על

כף  ידה. הפוסט הוסר, דף הפייסבוק שלה נחסם והיא עלולה לעמוד לדין, אך היא לא מתחרטת:

“מישהו צריך לקום ולזעזע את העולם.” שמעון איפרגן | פז”ם | 85.84.4485

 

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של החיילת

 

יהודי תקף ערבייה בנתניה.

אישה תושבת טייבה דיווחה למשטרת מרחב שרון כי תושב נתניה תקף אותה ואת בניה עם מקל. אחד

הבנים נפצע באורח קל, והמשטרה עצרה לאחר סריקות חשוד במעשה.

ברהנו טגניה | חדשות 4 | 85.84.4485

 

שני יהודים תכננו לדקור ערבי בעפולה. שני תושבי עפולה נעצרו בחשד שתכננו לדקור פועל ערבי בעיר. מצטרפים לרשימה ארוכה של אירועים דומים בימים האחרונים. ערבי, תושב אחד הכפרים הסמוכים לעפולה, שעבד בשדה סמוך לעיר, דיווח אתמול למשטרה כי הוא הבחין בשני יהודים שהגיעו לכיוונו כשהם אוחזים בסכין. לטענתו, כוונתם

היתה לדקור אותו. שוטרי תחנת העמק שהגיעו למקום איתרו שני יהודים בגילאי 21 ו41- כשברשותם

סכין. אורי קירשנבום 80.84.4485 הקול היהודי

 

 

כמו

נראים

הערבים

השוטרים

גניבה

לנסיון

בחשד

חקירתם

בעת

ברק

מבני

0502

בני

 

מחבלים “ואנחנו נחגוג אם אחד מהם ימות.”

לובה סימרי דוברת משטרה 80.84.4485

 

 

 

וועד

אלאקצא,”

עם המאבק על

הזדהות

כאות

כללית

שביתה

מקיימים

שהערבים

 

מתיישבי שומרון ארגן שיימינג נגד העסקים הערבים שישתתפו בו.

מתקיימת שביתה כללית שארגנו “ערביי ישראל” כאות הזדהות עם מה שהם מכנים – “המאבק על

אל-אקצא.” ערבים שמפעילים עסקים נקראו להשבית את העסקים שבראשותם כחלק מהשביתה.

82.84.4485 הקול היהודי

לא קונים טרור- המודעה שהוציאו ועד מתיישבי שומרון

 

דרש בוואטסאפ לגרש ילדה ערבייה מהגן: “לבודד חלאות.”

 

גזעניים. אחד ההורים דרש

הורים מבאר שבע, שעסקה בגל הטרור, קיבלה ממדים

התכתבות בין

 

הזדעזע:

הפעוטה

אבי

שלהם.”

בכפר

ברעב

וימותו

בדואית: “שייסגרו

ערבייה

פעוטה

מהגן

לגרש

 

בו: “צריך

חוזר

המוחה לא

ההורה

מהגן.”

את הבת

מוציא

אני

את הדברים,

כשקראתי

“רעדתי

 

להתחיל לבודד.”

אילנה קוריאל 82.84.4485 ynet

ההתכתבויות בוואטסאפ. ההורה המוחה והתגובות 24

 

כינוס דיירים מקומם בתא: ערבי בבניין.” אזרח ערבי-ישראלי המתגורר במרכז תל אביב נדהם לגלות כי שכניו תלו שלט הקורא לאסיפת דיירים דחופה בשל מגוריו במקום. הוא הצטלם ליד השלט שהפך תוך זמן לוויראלי ברשת. “חבל שבורות

וגזענות משתלטות לנו על החיים,” הוא אומר בצער בשיחה עם חדשות 4 .Online במקביל מתארגנת

יוזמה ברשת להגיע ולתמוך בצעיר בישיבת הדיירים.

מתן חצרוני | חדשות 4 | 84.84.4485

 

זיאד ליד השלט – צילום פייסבוק

פרסם בדיחה נגד ערבים ברשת החברתית ונעצר.

צעיר יהודי, כבן ,44 אשר סיים לאחרונה שרות צבאי קרבי בצה”ל, נעצר בעקבות פרסום של פוסט

 

למצב

התייחס

הצעיר

פרסם

אותו

הפוסט,

שברשותו.

החברתית

הרשת

בדף

כתב

אותו

סאטירי

 

הביטחוני בזווית הומוריסטית, “אני יושב בבית חולים פתאום באה אלי אחות ערבייה ואומרת לי: עכשיו תרגיש דקירה קלה… לא חשבתי פעמיים ויריתי בה,” כתב בהומור ולא ציפה כי ימצא עצמו

בחקירת משטרה על כתיבת שורות אלו, שרצו לאחר מכן בכל הרשת.

בנצי לייזרוביץ 82.84.4485 רדיו 52 FM

 

 

תשמעו מה קרה לערבי תושב חיפה שניסה לטייל אתמול בטיילת שקמונה שבחיפה. איך

טיול הופך למנוסה. החשש ברחובות היישובים בארץ, החשדנות והמתח הגדול הביאו תושב חיפה ממוצא ערבי לעבור חוויה קשה כשהוא יצא אתמול לטייל בטיילת שקמונה בחיפה. זה הסתיים בפוסט שלו שמזהיר כל מי

 

כשעתיים

ערבית:לפני

חזות

בעלי

לכל

לרחוב”.אזהרה

יוצא

כשהוא

להיזהר

מזרחית

חזות

שבעל

 

הותקפתי על ידי חמום מוח שחשב אותי לערבי (אני אכן ערבי, אך לא מהסוג שהוא התכוון אליו) באמצעות קרש עבה או חפץ מפחיד ומאיים (היה חשוך ולא ראיתי ברור.) האיש נראה גדול ומאיים

 

בצעדים

אלי

ערבים והתקדם

כלפי

הרגילים

והאיומים

כל הקללות

לכווני את

קולות

בקולי

וזעק

 

מפחידים ומאיימים. למרות שאני לא בכושר ולא רצתי כבר כמה שנים טובות, בין רגע הפכתי לאצן

אולימפי וטסתי מהמקום במהירות שיא שאני עדיין לא מעכל מאיפה היא באה.”

אליענה שפר 84.84.4485 ניוז נט

 

 

כתב אישום: יהודי תקף עובדים ערבים בקבר דוד ממניע גזעני.

הפרקליטות הגישה כתב אישום לביהמ”ש בירושלים נגד אהרן אזולאי, שתקף ופצע שני עובדי ניקיון

ערבים בקבר דוד בשבוע שעבר, צעק לעברם “מוות לעברים תצאו מפה” וזאת ממניע גזעני .

צביקה גרוניך 88.84.4485 כיכר השבת

 

 

צעירות יהודיות תקפו וריססו בגז פלפל עובד ערבי ברחוב יפו בירושלים

העובד הערבי טופל במקום, המשטרה סרקה את האזור ועצרה את הצעירות .

לובה סמרי דוברת המשטרה  88.84.4485

 

צעירים יהודים תקפו ערבים בפארק בנצרת עילית .

ממשטרת צפון נמסר כי בשעות הלילה קבוצת צעירים יהודים תקפו צעירים ערבים- אחד הצעירים

הערבים נפגע קל, נזק נגרם לרכבם, המשטרה החלה בסריקות אחרי התוקפים.

לובה סמרי דוברת המשטרה 88.84.4485

 

 

מאות בהפגנות ימין: “אנחנו בעלי הבית.”

מאות הפגינו בחיפה בעקבות הפיגועים האחרונים. מולם הפגינו עשרות ערבים, והמשטרה הפרידה בין

הצדדים. שניים נעצרו. הפגנות הערב גם בעפולה ונצרת עילית

ynet 88.84.4485 ד”ראב אחיה

 

 

לינץ בערבי בנתניה: נעצרו 5 חשודים יהודים . מחקירת המשטרה עולה כי עשרות יהודים התארגנו ביום חמישי ברשתות החברתיות לתקוף ערבים וקבעו מי מביא איזה כלי נשק. שניים מקורבנותיהם נמלטו, אך אחד הותקף וחולץ על ידי השוטרים

כשהוא פצוע וחבול.

רענן בן צור 84.84.85 ynet

 

 

נפצע בלינץ:’ “נתניה מלאה בגזענים.

 

מוות

צעקו

אכזרית: “הם

לתקיפה

ונקלע

עם חברים,

בטיילת

בילה

מקלנסווה

ג’מל

אל-קדר

עבד

 

לערבים,” ובמקום שיעצרו אותם, אזקו אותי.”

 

ynet

חסן שעלאן ואילנה קוריאל 5.84.4485

 

 

 

דקר 4 ערבים בדימונה; לינץ בערבי בנתניה. גל הטרור מוביל לתקיפות של ערבים-ישראלים: בן 81 מדימונה דקר ארבעה, בהם שני בדואים עובדי עירייה ושני פלסטינים. הוא נעצר והודה במעשה: “כל הערבים אותו דבר.” הלילה בנתניה: עשרות

קראו “מוות לערבים,” והיכו במקלות וכסאות. ניסיון הלינץ’ תועד.

 

ynet

אילנה קוריאל, רענן בן צור וחסן שעלאן 5.84.4485

 

 

 

אירוע גזעני בתל אביב: צעיר יהודי תקף עובדים ערבים ברשת מרכולים.

התוקף ניגש לקופאית עם גז מדמיע ושאל אותה: “המקום הזה שלך.”? לאחר מכן צעק לעובד נוסף:

“ערבי מסריח. אתם לא צריכים לעבוד פה, זה לא שלכם.”

יובל בגנו 5.84.4485 מעריב

 

צוות חדשות 6 הותקף בעפולה.

 

העיר

במרכז

שארע

הדקירה

בפיגוע

ההתרחשויות

לסקר את

בכדי

לעפולה

שהגיע

חדשות 1

צוות

 

הותקף בידי המון שהיה במקום. אחד מאנשי הצוות פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי לאחר

שהוכה בחוזקה על ידי אחד מעוברי האורח ששהו בזירת הפיגוע.

1.84.4485 4 חדשות

 

 

כתובות שנאה בתחנה המרכזית באשדוד: “מוות לערבים.”

אלמונים ריססו כתובת שנאה על קירות התחנה המרכזית באשדוד.

בר רבינוביץ 1.84.4485 אשדוד84

 

 

3 נערים תקפו מוכר ערבי בחנות משקאות בירושלים; אחד נעצר.

שלושה נערי שוליים תקפו אתמול מוכר ערבי בחנות משקאות ברחוב בר אילן בירושלים, על רקע

גזעני • הם הכו אותו באלימות וחתכו את ידו • אחד החשודים, בן ,85 נעצר.

חיים טוויל 84.5.4485 חרדים 84

 

 

8 יהודים חשודים כי תקפו ערבי במוטות ברזל בבירה.

לואי בכרי, בן ,28 אושפז בבית החולים הדסה עין כרם ונזקק ל81- תפרים, לאחר שלדבריו הותקף

 

הנראה

ככל

המשטרה:

NEWS.

לוואלה

נודע

כך –

רמזורים

לתקן

כשהגיע

יהודים

צעירים

בידי

 

מדובר באירוע פלילי. שניים נעצרו. יוסי אלי ומשה שטיינמץ 82.1.4485 ואללה

 

גזעניות כלפי למא ממאסטר שף .

בתחילת השבוע התמודדו רחלי ולמא ראש בראש במשימת הנקניקיות, ובסופו של דבר רחלי הודחה

 

גזעניות

התבטאויות

וכללו

במיוחד,

קשות

היו

להדחה

הגולשים

תגובות

בנבחרת.

נשארה

ולמא

 

חמורות כלפי למא. רחלי החליטה שלא לשתוק, ובמסגרת אירוח בעמוד הפייסבוק של “מאסטר שף,”

היא פרסמה תגובה מרגשת במיוחד.

מערכת תכניות קשת 84.1.4485 מאסטר שף

 

חשד: נערים סירבו לשלם לנהג אוטובוס ערבי בבירה – ותקפו אותו

נהג חברת אגד דיווח למשטרה כי ארבעה צעירים סירבו לשלם לו בשל היותו ערבי, תקפו אותו ונמלטו

מהמקום. מצבו קל. אחד הנערים נעצר. הבוקר יודו בבירה אבנים לעבר הרכבת הקלה בציר שועפאט,

אין נפגעים. יוסי אלייום 84.1.4485 ואללה

 

פשע שנאה בווייז: בי”ס הדו-לשוני “ימח שמם.”

תחת שמו של בית הספר באפליקציית הניווט מופיע בשעות האחרונות הכיתוב “ימח שמם.” לאחרונה

הורשעו פעילי ימין בהצתתו.

 

Nrg

אסף גולן 5.1.4485

 

 

 

“הותקפתי כי אני ערבי והמשטרה מתעלמת.”

מוהנד בלעום הותקף לפני שבועיים בחוף נתניה, לדבריו על רקע לאומני, אך לטענתו המשטרה אינה

מטפלת בתלונתו ברצינות. בלעום: כל הזמן אומרים לי שהעניין בטיפול “בכל פעם שאני מתקשר לתחנת נתניה, עונים לי שהתלונה בטיפול .אני חושב שעל המשטרה לקחת

 

חושש

ואני

בחבלות

הסתיים

הזה

המקרה

הבא.

המקרה

למנוע את

מנת

ברצינות על

את העניין

 

שהמקרה הבא יסתיים ברצח. היום אני מפחד להגיע לנתניה בגלל הבריונים האלה. סיוטים עוברים

עליי”.

 

ynet

פאוזי אבו טועמה 5.1.4485

 

 

 

בגלל שלט בערבית: “חוצפה, לפגוע לו בכיס.”

ערבי ישראלי, בעל מסעדה בעפולה, התלונן במשטרה על איומים וגידופים גזעניים בפייסבוק. הסיבה: במקום נתלה שלט בערבית. אפילו העירייה דרשה להסיר את השלט – ואז התחרטה. “לא צפיתי את

זה,” הוא אומר.

חסן שעלאן 24.41.85 ynet

צילום מסך ynet

 

חולה לרופא בביה”ח איכילוב: “אתה ערבי מסריח.”

מאושפז טען כי ד”ר מורסי כשאן מסרב לטפל בו משום שהוא יהודי. כשהוזעקה המשטרה סירב

לשוחח עם שוטר בשל היותו ערבי. הוא נאשם בהעלבת עובד ציבור. תושב תל אביב נאשם כי העליב רופא בבית החולים איכילוב כשקרא לעברו “ערבי מסריח.” הסיבה

לקללה: לטענתו, הרופא והצוות הרפואי במחלקה העניקו לו טיפול לקוי רק מפני שהוא יהודי.

 

ynet

אבריר הלל מזרחי 85.1.4485

 

 

 

צעירים מוסיפים לשמם “מוות לערבים” ו – “אין כניסה לערבים.”

גל עכור שוטף את רשת הפייסבוק. צעירים יהודים מוסיפים לשמם או כינויים מילות נאצה ושטנה. מולם מגיבים צעירים ערביים במילות שטנה זהה. ראש הממשלה ושר התקשורת, שרת התרבות ושר החינוך העדיפו היום להתעלם מהתופעה. חברי הכנסת איוב קרא וזוהיר בהלול קראו למשטרה למגר

מייד את התופעה ויו”ר הכנסת הצטרף לגינוי ופנה בתלונה להנהלת הפייסבוק העולמית.

אליק מאור 1.1.4485 אתר מגפון

 

 

לקוחה לרוקח בסופר־פארם: אתה ערבי מסריח גבעתיים: לקוחה השתוללה בסניף בדרך השלום, קיללה את הרוקח “(אזיין אותך, את אחותך ואת אימא שלך,)” סטרה לו, השליכה לעברו דאודורנט ואיימה להעיף אותו מהעבודה. הסיבה: הוא ביקש

ממנה להתאזר בסבלנות. בקשה של רוקח בסופר־פארם מלקוחה להתאזר בסבלנות עלתה לו ביוקר: היא קיללה אותו, השליכה

לעברו חפצים ואיימה להביא לפיטוריו.

 

ynet

איתי עמיקם 41.2.4485

 

 

 

 

במזרח

היהודיות

השכונות

בלב

בתים

לרכוש

לערבים

קורא

חדש

דיור

מיזם

בעכו:

סערה

 

העיר, תושבים: הדבר יביא להפרת האיזון הדמוגרפי באזור.”

פרסומות בכלי התקשורת ובלוחות המודעות בכפרי הגליל המערבי, הקוראות לערבים לרכוש בתים

 

התושבים

בקרב

האחרון סערה

בשבוע

עכו, מעוררות

במזרח

היהודיות

השכונות

בלב

דיור

במיזם

 

היהודים בעיר. רב העיר יוסף ישר, הופתע השבוע כמו רבים בעיר ובקהילה הדתית לגלות שהמיזם

 

להפרת

יביא

ערבים

בתושבים

המיזם

אכלוס

לטענתו,

הערבי.

לקהל

דווקא

ממוקד

בפרסום

יצא

 

האיזון הדמוגרפי באזור .

 

Nrg

יאיר קראוס 42.2.4485

 

היהודים בנצרת עילית נלחמים על זהות העיר.

שבוע לאחר חילול בית הכנסת: הגרעין התורני בנצרת עילית משיק קמפיין לעידוד התישבות יהודית

בעיר.

עקיבא לם 45.5.4485 ערוץ 44

 

 

יהודייה לרופא: “לא מתאשפזת עם ערבים” .

ד”ר מורסי בדיר מבית החולים מעייני הישועה קיבל פנייה מחולה שסירבה להתאשפז משום שלא

 

בית

משמרתו.

הרופא את

נטש

בתגובה

ירושלים.

ממזרח

ובנה

עם אם

חדר

באותו

להיות

רצתה

 

החולים: התנהגותה מגונה, אך אסור היה לו לעזוב מחלקה.

 

ynet

חסן שעלאן 80.2.4482

 

 

 

יפו: כתובת הנאצה מוות לערבים נכתבה בתוך מעלית . במעלית בניין בו מתגוררים במשותף יהודים וערבים נכתבה כתובת הנאצה, עליה נחתם: “כנופיית אל יהוד – כח חדש ביפו.” תושבי הבניין פנו למשטרה, שאמרה כי נציג עירייה ימחק את הכיתוב ושהיא תעדכן אותם בנוגע להתפתחויות בנושא. דיירת בבניין: “לא מאחלת לאף אחד לקום בבוקר ולראות

מחזה כזה.”

84נענע 88.5.4485

 

 

עובד עירייה ערבי נדקר בהרצליה על רקע לאומני .

האיש, תושב הצפון, אמר כי התוקף צעק “מוות לערבים” ואז דקר אותו בסכין. החשוד נעצר והודה

כי דקר את האיש מכיוון שהוא ערבי. הפועל פונה במצב קל לבית חולים.

יניב קובוביץ 44.0.4485 הארץ

 

 

צעיר ערבי הוכה בירושלים: טוען: “יהודים תקפו אותי.”

אחמד אבו טעאה הותקף בליל שישי בחניון שבו הוא עובד “הם החזיקו סכין ואלה ובאו כדי להרוג

אותי” המשטרה בודקת חשד לתקיפה לאומנית.

אפרת פורשר 85.2.4485 ישראל היום

 

עובד ניקיון ערבי הוכה באכזריות בידי עשרות צעירים יהודים במרכז ירושלים. עשרות צעירים יהודים תקפו ביום חמישי האחרון באכזריות ערבי במרכז ירושלים והיכו אותו במשך דקות ארוכות, גם כששכב חסר אונים על הרצפה. הבחור שהותקף, עובד במסעדה במרכז העיר, יצא לנקות את אחד השולחנות וכשהצעירים זיהו שאינו יהודי כמוהם הם התנפלו עליו – ללא כל התגרות

מצידו.

עמרי מניב 88.2.4485 נענע84

 

 

נגד פליטים, מבקשי מקלט, ומהגרי עבודה:

שני צעירים מואשמים שיצאו למסע תקיפה נגד עוברי אורח כהי עור בתל אביב.

כתב אישום הוגש הבוקר נגד שני צעירים מרמלה ומלוד המואשמים כי היכו ושדדו ארבעה בני אדם

בתל אביב, כנקמה על קטטה עם אזרחים אריתראים במועדון.

שרון פולבר 81.4.4482 הארץ

 

 

רעננה: בעל מסעדה כינה עובד אריתראי “חזיר.”

מאיר כהן, הבעלים של מסעדת “ברניני” ברעננה, משיב לטענותיה של אחת העובדות שכתבה בפוסט,

כי עזבה לאחר שאביו כינה עובד אריתראי “חזיר” וטען כי אינו מעסיק שמאלנים במסעדה.

“הדברים נאמרו בהומור. מנסים לפגוע לי בפרנסה.”

שרינה בדנר-זרביב 1.4.4482 ynet

 

 

חשד: תקפו זרים בגז פלפל ומוטות. המשטרה עצרה 2 צעירים בחשד כי נהגו במספר הזדמנויות שונות לתקוף אזרחים זרים וכינו את מעשיהם “פשע שנאה.” השישה שוחררו למעצר בית ועורכת דינם טוענת כי מדובר היה במעשה קונדס

בלבד. גלעד שלמור 8.4.4482 רשת

 

חקלאי ששיכן 04 עובדים זרים בלול עופות נקנס ב 311 אלף שקל

ציון דעדוש העסיק עובדים מתאילנד בעסק לפיטום אווזים ושחיטתם במושב בשפלה, ללא התקשרות

בחוזה עבודה, ללא הסדרת ביטוח רפואי ובלי שהעמיד לרשותם מגורים הולמים.

אילן ליאור 41.8.4482 הארץ

 

יש ילדי זרים? אז הילד שלי לא ילמד שם .

עם פתיחת הרישום לגנים ולבתי הספר בתל אביב התגלתה תופעה חדשה: הורים מסרבים לרשום את

ילדיהם למוסדות חינוך שבהם לומדים ילדי זרים. אם לתלמידה: זו לא גזענות.

 

ynet 1.8.4482

מירב שלמה-מלמד

 

 

 

מחאה: להפסיק טיפולי שיניים לילדי הזרים בת”א.

הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב מעניקה טיפולים חינם לילדי הזרים בתל אביב. ארגון “סטודנטים למען דרום תל אביב” כתב לה: “המוסד האקדמי משתף פעולה עם ארגון המקדם

 

רבה.”

בחומרה

עניין זה

רואים

אנו

חוקיים…

בלתי

בשוהים

ותומך

חוקית

בלתי

פעילות

 

האוניברסיטה: “אנו פועלים להעניק לכל אדם נזקק טיפול רפואי בהתאם לשבועת הרופא.

מירב שלמה-מלמד 48.84.4485 ynet

 

 

חילקו אלפי פלאיירים בתא: מסתננים לכו הביתה. פעילי “החזית לשחרור דרום תל אביב” תלו פלאיירים שקוראים לזרים לשוב לארצותיהם: “נשים מבוגרות ונערות צעירות אינן יכולות ללכת בביטחון ברחובות שלנו כמו פעם – בגללכם… יש לכם ארצות עשירות משלנו ומסביבכם עשרות מדינות של אחיכם המוסלמים והנוצרים… מסתננים, לכו הביתה.” מוטסים עלי, ממנהיגי מבקשי המקלט: “חבל להתייחס לקבוצה הזו”

מירב שלמה־מלמד .

מירב שלמה מלמד 2.84.4485 ynet

 

 

התעללו באזרח הזר .” העדויות מזירת הפיגוע אמש בבאר שבע ממחישות את הבהלה במקום, שכנראה הובילה ללינץ’ באדם חף מפשע שרק ניסה לברוח. השוטרים שנטרלו את המחבל סיפרו על קרב יריות קשה, ובמקביל סיפרו

עדים על האירועים שהביאו למותו של האזרח הזר: “אף שגם ניסו להגן עליו, פשוט התעללו בו.”

 

ynet 85.84.4485

רן בוקר ואילנה קוריאל

 

 

 

“חתכו לי את היד כי אני שחור.”

 

באמצע

ידו

את כף

וכרת

אריתריאי

צעיר

האיש שפצע

את ידה על

הצליחה לשים

טרם

המשטרה

 

הרחוב. בבית החולים הצליחו להציל את היד שנקטעה, אך היא עשויה להישאר מוגבלת בשל מחסור

בכסף לשיקום. לדבריו, הוא ספג איומים רבים על רקע גזעו ומוצאו: “אני שומע שמקללים.”

גלעד שלמור | חדשות 1 85.1.4485

 

אריתראי הותקף במכשיר חד בבני ברק.

ברחוב ז’בוטינסקי בבני ברק תקף אזרח אריתריאה במכשיר חד. צוות מד”א פינה אותו במצב בינוני

לבית החולים שיבא בתל השומר.

נועם ‘דבול’ דבי 0.1.4485 ynet

 

 

אפליה? מרפאה לעובדים זרים בלבד.

 

כללית

החולים

בקופת

ומבוטחים

חוקי

עם אישור

כאן

שעובדים

המרכז

באזור

הזרים

העובדים

 

זכו

עד היום הם

מהישראלים.

נפרדת

חדשה,

מרפאה

עבורם

נפתחה

באחרונה כי

לגלות

הופתעו

 

לטיפול במרפאות הקרובות לבתיהם, אבל כעת הם מופנים לקבלת טיפול במרפאה שממוקמת ביפו,

גם אם הם גרים בערים אחרות. יואב אבן | אדוה דדון | חדשות4 48.5.4485

 

נגד מזרחים

אטדגי לשמיר: גזען חשוך שונא מזרחים,” שמיר: לך תעשה בגרות יא ערס . המוזיקאי ומנהל האמנים ניהלו קרב פומבי ברשת הפייסבוק אודות אי השתתפותו של בוגר כוורת בתוכניתו של שופט “הכוכב הבא.” במהרה הטונים הפכו קשים: “ממליץ לך לעבור לטיפול במכות

חשמל.”

45.5.4485 מעריב

 

 

אמיר חצרוני: “היה צריך לעשות סלקציה לעדות המזרח.”

פרופסור אמיר חצרוני, הידוע בפרובוקציות שלו, ממשיך בדרכו. בהתייחסות לתוצאות הבחירות בהן

ניצח הימין, אמר חצרוני כי היה צריך להטיל סלקציה על עליית עדות המזרח .

צביקה גרוניך כיכר השבת 44.2.4485

 

 

גזענות ברובעים החרדים באשדוד: שחורים לבד ולבנים לבד.

מה קורה שחרדי ממוצא מזרחי מבקש לרכוש או להשכיר דירה בשכונות ובבניינים שבהם מתגוררים

 

להתגורר

לא מורשים

מזרחי

ממוצא

אברכים

פשוטה:

מאוד

התוצאה

באשדוד?

אשכנזים

חרדים

 

כחרדי

הצלחת

זאת

בכל

ואם

באשדוד.

החרדים

ברובעים

האשכנזים

החרדים

לחבריהם

בשכנות

 

ספרדי להשתחל לבניין שבו יש חרדים אשכנזים, חייך יהיו מרים עד שתיאלץ לברוח משם.

יוסי אסולין ובני עמיר 85.2.4485 חדשות אשדוד 84

 

דברי גרבוז – הסיבה שמזרחיים לא מצביעים לשמאל.”

 

מעוררת

התבטאותו

בעקבות

גרבוז,

יאיר

והסופר

הצייר

בחריפות את

תקף

עמיר

אלי

הסופר

 

השולט

קמעות,”

מנשקי

ל”קומץ

התייחס

שבה

בת”א,

השבת

במוצאי

שנערכה

בעצרת

המחלוקת

 

במדינה. מרגלית צנעני: “זו לא הייתה שעתו היפה. וחבל.”

 

Nrg

5.2.4485

אסף גולן

 

 

 

נגד דוברי רוסית

 

 

מבוגר הכה ילד דובררוסית בחיפה: המשטרה ובית הספר לא טיפלו במקרה עד להתערבות

עורך הדין של המשפחה. המקרה החל בנובמבר ,4485 כאשר ילד דובר-רוסית בן 1 הוכה ע”י תלמיד אחר בבית הספר “דרור” שבחיפה. בשל חוסר הטיפול מצד גורמי בית הספר, שוב הוכה הילד ע”י אותו תלמיד, ואף לאחר מכן מיהר בנו של התלמיד המכה להכנס לבית הספר ולרדוף אחרי דובר-הרוסית הצעיר תוך שהוא מאיים

עליו באלימות. המשטרה הוזעקה למקום כמו גם אימו של התלמיד.

הסיור העירוני, שהגיע כשעה לאחר שהוזעק למקום, תשאל עדים כמו גם את אימו של הילד שהוכה, גבה ממנה פרטים אישיים ואף את מספר תעודת הזהות שלה. הוא אף המליץ להגיש תלונה רשמית למשטרה ולמסור עוד עדות, בערב. להפתעתם של האם והילד, התברר שהמשטרה אפילו לא רשמה

את ביקור הסיור בבית הספר, לרבות התלונה. שום תיק לא נפתח בנדון.

,1.8.4482 איזרוס

 

 

 

לא יכול להיות שימכרו פה עצי

אנחנו חיים ברוסיה או באשדוד,

״מה?

תושבים זועמים:

אשוח״.

 

״אנחנו חיים ברוסיה או בישראל״ אמר אזרח זועם לאתר ׳אשדוד אונליין׳ לאחר שגילה כי בשכונתו

פוזרו עצי אשוח. תלונות רבות זורמות למייל של אתר אשדוד אונליין כבר למעלה משבוע ימים, וזאת

בעקבות טענה כי ככל שמתקרב חג המולד והסילבסטר רחבות העיר אשדוד מתמלאות בעצי אשוח

המסמלים את חגם של הנוצרים. ישראל אוחיון 84.84.4485 אשדוד אונליין

 

נהגת אוטובוס ציבורי הותקפה בגלל 01 אגורות: “רוסייה מסריחה.”

אולגה רבינוביץ,’ נהגת בחברת מטרופולין, הותקפה מילולית על ידי נוסעת והצליחה לתעד אותה:

 

היא אומרת: “לצערי אנחנו נתקלים לפעמים ביחס

ynet

“מטומטמת, תחת גדול.” בראיון לאולפן

פוגעני ומשפיל.

אטילה שומפלבי 45.41.85 ynet

 

 

נגד הקהילה האתיופית

 

 

דייר אתיופי? השכנים לא רוצים.

כשתושב רחובות נאלץ לעזוב את דירתו השכורה מוקדם מהצפוי, הוא החל לחפש מחליף – אך נתקל

בסירוב להכניס דייר אתיופי במקומו. “אי אפשר להביא כל אחד,” הסביר בעל הבית בשיחה מוקלטת. לאחר מכן הסביר: “לא מפלה, אך גם לא אחראי על בקשות השכנים.” באגודה הישראלית למען יהודי

אתיופיה זעמו: “להוקיע ולהעניש.” ארנת כהן חדשות 4 82.8.4482

 

לא כולל שירות בערבית, רוסית, אנגלית ואמהרית.

שירותים חיוניים אינם נגישים למי שאינו דובר עברית – ותושב ישראל הדובר שפה זרה יתקשה מאוד

ליצור קשר עם עיריות, בנקים, חברות החשמל, הגז והמים – ואפילו עם מערכת הבריאות .

רותי לוי ‘ז’נאן בסול 1.84.4485 דה מארקר

 

 

כתבה על חשבון של חייל אתיופי: “כושים” .

 

האתיופית:

העדה

בני

וחברתו

– חייל

זוג

לבני

שניתן

חשבון

ים כתבה על

בבת

במסעדה

מלצרית

 

“כושים.”

איציק וייס 44.1.4485 חדשות 4040

 

 

צהל לא עצר את אברהם כי הוא נראה אריתראי . בקהילה האתיופית זועמים על הפרסום המאוחר בנוגע להיעדרותו של אברהם מנגיסטו בעזה: הגיע הזמן שאנשים יתעוררו ויבינו שיש משמעות להפגנות, לעצורים ולבכי.” רבים החליפו את תמונתם

בפייסבוק לשמו של הנעדר.

נעמה אנגל משאלי 5.1.4485 Nrg

 

ברק אדרי בפליטת פה: “אתיופי זה כמו ערבי” – צבא האח הגדול.

http://www.dailymotion.com/video/x3qgn4l

 

 

מעיין חודדה בפוסט נגד האתיופים: “נמאסתם! הבנו שאתם קיימים ביננו.”

מתן חיון 2.5.4485 פורטל חדשות הטלוויזיה והאינטרנט

צילום מסך פורטל חדשות הטלוויזיה והאינטרנט

 

כשהם קטנים הם חמודים, אבל אחר כך הופכים למכוערים“. כשמאירה ברנע ביקשה לאמץ תינוק אתיופי, התגובות שקיבלה מהסביבה היו מחרידות. “אם את כל המשפטים האלו מכוונים כלפי תינוק קטן וחמוד, אני אפילו לא רוצה לחשוב מה דעתם על מבוגרים אתיופיים,” היא כותבת בטור מצמרר שמוכיח עד כמה הגזענות נוגסת עמוק בתוכנו

מאירה ברנע-גולדברג חדשות4 0.5.4485

 

 

חצרוני: “לא יכלו להביא לארץ אתיופים פחות אלימים?

 

מצד

נזעמות

תגובות

עליו

ועורר

אתיופיה

יוצאי

קהילת

למחאת

התייחס

חצרוני

אמיר

פרופסור

 

גולשים רבים. “האם קשה למצוא אפריקאים שיהיו אסירי תודה על כך שהעלו אותם כיתה במקום

לשבור חלונות ראווה. 0.5.4485 חדשות סרוגים

 

נהג הסעות יפצה ילדות אתיופיות שאליהן דיבר בגזענות. בית משפט לתעבורה בירושלים הטיל היום (שלישי) קנס של 2,444 שקלים על איל בכר, נהג הסעות ילדים, בגין אמירות גזעניות ופוגעניות כלפי קטינות ממוצא אתיופי. בכר, תושב העיר, הואשם כי לפני כשלוש שנים דיבר בגזענות כלפי שתי ילדות שהסיע ממרכז הקליטה במבשרת ציון לירושלים והפלה

אותן. הוא הורשע על בסיס הודאתו. בית המשפט דחה את בקשתו לבטל את ההרשעה. נוסף על הקנס,

הוא חויב לפצות כל אחת מהמתלוננות ב1,444- שקלים.

יאיר אלטמן 48.0.4485 אתר ואאלה

 

נגד חרדים

מוכר בבני ברק תועד שובר ביצים על ראשו של חרדי ופוטר. עובד בחנות טוסטים בעיר הבטיח לחרדי, אברימי גלוברמן, 144 שקלים אם ישבור שלוש ביצים על ראשו. גלוברמן הסכים, אך העובד שבר על ראשו שתי ביצים בלבד – וסירב לשבור את השלישית כדי

יקי אדמקר, 84.4.4482 ואללה

 

 

הסתכלו עליי כעוף מוזר:” כשחרדים רוצים לעבוד, וכל הדלתות נסגרות.

בעוד בעשור האחרון נרשם גידול בקרב החרדים שנרשמים לאקדמיה, כשהם מסיימים ללמוד הם

 

רוצה

אתה

קשה,

הדלת. זה

לי את

משחשבו. “סימנו

בהרבה

מצומצמות

שהאפשרויות

מגלים

 

להשתלב, אבל אין מי שישלב.” סדרת כתבות, חלק שני.

יקי אדמקריום 2.0.4485 ואללה

 

 

נגד יהודים

המחבל שדקר את המאבטח עובד בקניון.

המחבל הערבי, שביצע את הפיגוע האכזרי בקניון במעלה אדומים, הינו עובד בקניון מחקירת הפיגוע במעלה אדומים, עולה כי המחבל הערבי, שהיכה את צביקה כהן באכזריות בלתי

נתפסת, עבד בקניון בו ביצע את הפיגוע.

ביום חמישי האחרון הגיע המחבל לקניון ותקף את המאבטח, צביקה כהן, פעמים רבות על ידי גרזן.

רק לקראת השעה 8:44 בלילה התגלה צביקה על ידי עובד ניקיון של הקניון, כשהוא מתבוסס בדמו.

נעמה גרין 41.4.4482 אתר הידברות

 

 

בנות ה04- שדקרו מאבטח ברמלה מואשמות בניסיון לרצח . שתי הנערות, תושבות העיר, מואשמות שהמתינו לשווא ליד הקניון לבוא חיילים, עד שהחליטו לתקוף את המאבטח. מיוחסות להן גם עבירות קשירת קשר לביצוע פשע והחזקת סכין

לי ירון 88.4.4482 הארץ

 

 

הותר לפרסום שמו של היורה מתל-אביב : נשאת מלחם.

אלפי שוטרים עדיין סורקים אחר החשוד, נשאת מלחם )12( מהכפר עארה, שרצח שניים ברח’ דיזנגוף

אתמול. אחיו נעצר. המשטרה לציבור: “דווחו על כל אדם חשוד.” משה נוסבאום, עזרי עמרם, גלעד שלמור 4.8.4482 מאקו

 

מנהל אגף בשיבא נעצר בחשד להסתה לביצוע פיגועים נגד יהודים. צעיר בן ,42 שעובד זה תשע שנים בבית החולים ואחראי על עובדי הניקיון במוסד הרפואי, נעצר על ידי חוקרי מרחב ציון בחשד שגם הסית אנשים נוספים לפעולות טרור. פרקליטו: “מדוע עוצרים אותו

בפני מעסיקיו.”? מעצרו הוארך ביומיים

יוסי אלי 85.88.4485 ואללה

 

 

החקירה קבעה: אירוע הדקירה באילת היה על רקע לאומני .

אירוע הדקירה שהתרחש באילת ב45.84.4485- היה על רקע לאומני. מחקירת השב”כ והמשטרה עולה

 

שהוצגו

הפיגועים

סרטוני

בעקבות

הפיגוע

ביצע את

גבארי,

יונס

יוסף

נדאל

באירוע,

כי העצור

 

לאחרונה באמצעי התקשורת . אור הלר 84.88.4485 נענע84

 

תושב כפר יאסיף נאשם בהסתה בפייסבוק. בעקבות חקירה של משטרת עכו, נעצר גבר בן 21 שעל פי כתב האישום, העלה בפייסבוק פרסומים המביעים תמיכה בביצוע פיגועים ובאירגון הטרור “החזית העממית לשחרור פלסטין.” טרם הוגש

כתב הגנה.

 

ynet

יפה ברנס 88.88.4485

 

הושפעו מההסתה: כתב אישום נגד שני ערבים שתכננו לדקור חובש כיפה במגדל העמק.

 

העמק,

במגדל

דקירה

פיגוע

לבצע

שתכננו

ערבים,

קטינים

שני

נגד

אישום

כתב

הגישה

פרקליטות

 

לאחר שהושפעו מההסתה כביכול היהודים לא מאפשרים לערבים לעלות למסגד אל אקצא . פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד שני קטינים ערבים שניסו לבצע פיגוע דקירה במגדל

העמק לפני כשבועיים . 41.84.4485 כיכר השבת

 

כתב אישום נגד ערבי-ישראלי על הסתה לאלימות או טרור בפייסבוק .

הנאשם, בן 85 משפרעם, כתב בפייסבוק: “שיכתוב כל אחד מאיתנו מילה טובה בעד כל שאהיד; ירושלים ערבית. תחי האינתיפאדה; זכר השאהיד לא יונצח אלא בנקמת דמם שהוא שחרור אדמותינו

מהכיבוש ומחיקתו… עין תחת עין וראש תחת ראש.

44.84.4485 גלובס

 

 

שלושה ערבים נעצרו: הכינו בקבוקי תבערה והשליכו על שוטרים ביפו. הפרקליטות הגישה הצהרת תובע לביהמ”ש בת”א נגד מוחמד גלוש ושני קטינים ערבים, בחשד כי הכינו בקבוקי תבערה והשליכו אותם לעבר שוטרים וניידות שהוצבו ביפו בשבוע שעבר(

שלושה תושבי יפו נעצרו בחשד כי השליכו בקבוקי תבערה לעבר ניידת משטרה במרכז יפו – כך הותר

לפרסום היום עם הגשת הצהרת תובע בבית המשפט. צביקה גרוניך 81.84.4485 כיכר השבת

 

עכו: הביעה רצון להיות שהידית ונאזקה בחקירה.

שישה שוטרים הגיעו לביתה של מ’ בעכו זמן קצר לאחר שהעלתה בפייסבוק פוסט בערבית, ועצרו

אותה לחקירה. “לא התכוונתי בפוסט להיות שהידית,” היא מבהירה.

ynet 85.84.4485 ברנס יפה

 

 

עובד בזק דרס עם רכב החברה.

חברת בזק הודיעה היום כי המחבל שרצח אדם במלכי ישראל ופגע בשניים נוספים הוא עובד החברה.

“זעזוע עמוק מפעילותו החבלנית.” חדשות Nrg 82.84.4485

 

מורשת: משפחה הותקפה באבנים בכפר מנדא.

המשטרה קראה שלא להגיע לאזור, אולם רכב שנקלע למקום בטעות, הותקף על ידי מאות צעירים

בתום הפגנה שהפכה לאלימה

הפגנה שנערכה במוצאי שבת בכניסה לכפר מנדא הפכה אלימה, ומאות צעירים חסמו את הכביש, הציתו צמיגים ומשטחי עץ והשליכו אבנים לעבר כוחות הביטחון ואל כלי רכב של יהודים שהגיעו

למקום.

תושבי מורשת הונחו לנסוע בדרכים חלופיות, אך לא כולם נבלמו במועד. מכוניתה של מרב טלר, שחזרה עם משפחתה אל היישוב, נרגמה באבנים, ורק מזל מנע נפגעים בנפש. טלר: “הגענו לאזור

בתחילתה של המהומה. פגשנו המון זועם ועצבני של צעירים.

 

ynet

דיקלה שחף 82.84.4485

 

 

 

רוצים להיות שהידים:” ההסתה ברשת גוברת

אחרי מעצרה של תושבת עכו על תמיכה בטרור נעצרה לחקירה סטודנטית מהטכניון בחיפה שהביעה

רצון להיות שהידית. המשטרה עצרה בנוסף, 1 צעירים שהביעו תמיכה בפיגועים בפייסבוק. גילויי תמיכה בטרור מצד אזרחים ערביים ברשת מתגברים :בפעילות סמויה של חוקרי משטרת נצרת

נעצרה הלילה דארין טאטור בת ,11 תושבת הכפר ריינה בגליל, לאחר שהביעה רצון להיות שהידית והביעה תמיכה במחבלת שניסתה לדקור יהודים בתחנה המרכזית בעפולה ביום שישי האחרון. הבוקר (יום א)’ תבקש המשטרה להאריך את מעצרה. אתמול עצרה משטרת עכו ישראלית לאחר שכתבה כי

ברצונה להיות שהידית.

יאיר קראוס 88.84.4485 Nrg

 

 

ערבי ישראלי מירושלים כתב בפייסבוק “מוות לישראל” – ונידון למאסר בפועל.

השעתו של נסים חמאדה, בן ה,22- מצטרפת למגמה גוברת של הרשעת מפרסמי דבר הסתה ותמיכה

בארגוני טרור ברשתות החברתיות. מור שמעוני 88.84.4485 מעריב

 

ערביישראלי דקר ודרס: חיילת במצב קשה, עוד 3 נפצעו. פיגוע ליד גן שמואל: חיילת בת 85 נפצעה קשה וחייל נוסף, בן ,44 נפצע בינוני. המחבל – תושב אום אל-פחם בן -44 נלכד. תחילה דרס את החיילת ולאחר מכן דקר את ה2- הנוספים, בהם בת 80 ובן 05

שמצבם קל. חדשות 4 | 88.84.4485

 

 

הדוקרת מעפולה: בת 31 מנצרת; ח”כ גטאס: “הירי של השוטרים – ניסיון הוצאה להורג.”

השב”כ פרסם כי אסראא זידאן תאופיק עבד, תושבת נצרת בת ,24 היא שניסתה לדקור את המאבטח

בתחנה המרכזית בעפולה בשעות הצהריים.

84נענע 5.84.4485

 

 

כמעט לינץ:’ 05 ערבים תקפו משפחה ביפו.

בני משפחה שהעירו לרכב שצפר להם מצאו עצמם מותקפים באבנים ובמקלות. הם הצליחו להימלט

בקושי מהמקום והמשטרה עצרה שניים מהחשודים בני משפחה מתל אביב שנסעו עם רכבם בסוף

השבוע ביפו נחלצו בעור שיניהם מלינץ’ כאשר חבורת פורעים התנפלה על רכבם באבנים ומקלות, וגרמו להם חבלו. במשטרת מרחב יפתח עיכבו לחקירה עד כה עשרה צעירים ואשר שניים מהם בני

44ו,48- ומעצרם הוארך אתמול ביומיים .

 

Nrg

8.1.4485

 

 

 

חדש בנגב: תג מחיר בדוואי.

הבדוואים החלו בפעולות ‘תג מחיר’ כנגד האוכלוסיה היהודית הדלה בנגב – פגיעות סמליות שמטרתן

להציג מחיר לכל ניסיון של המדינה לאכוף עליהם את החוק.

 

ynet

עקיבא לם 45.2.4485 ,

 

 

 

ערבי התעצבן מהתור וצעק “מוות ליהודים.”

ערבי הגיע ללשכת התעסוקה בבאר שבע, אבל לא היה מרוצה מהתור הארוך במקום, והחל לצעוק

“מוות ליהודים,” לקלל ולאיים על המאבטח, עד שהמשטרה עצרה אותו .

צביקה גרוניך 1.5.4485 כיכר השבת

 

 

ערבים תקפו יהודי בבניאס.

 

לנהוג

והחלו

ערבים

הגיעו

כשלפתע

הבניאס

בשמורת

טיילה

ירושלים

מאזור

תלמידים

קבוצת

 

באלימות. האירוע הסתיים בפינוי המדריך לבי”ח.

ישי קרוב 42.2.4485 ערוץ 1

 

 

ביתר שאת,

נגד שמאלנים ופעילי זכויות אדם

לשלילת הלגיטמציה של האזרחים הערבים ומנהיגיהם הפוליטיים מצטרפת,

 

ההסתה נגד השמאלנים “אוהבי הערבים” כהגדרת המסיתים. שלילת הלגיטמציה של הדוגלים בשלום, בחיים משותפים ובזכויות אדם הגיעה לשיא לאחר שהתגלה כי גזענים פעלו לשתול

מרגלים בארגונים אלה, להקליט אותם, לסלף את דבריהם ולהעביר את החומרים לתקשורת, שחלקה אימצה את עמדתם. תיוג שלילי של יהודים כ”אוהבי ערבים” הצליחה עד שפעילים פוליטיים חיפשו דרכים להרחיק עצמם מתדמית שלילית זו . להלן דוגמאות לאירועים שתועדו

במהלך השנה האחרונה:

 

גילה אלמגור: התלוננתי במשטרה על אם תרצו ועל מי שכתב שאכין צוואה השחקנית סיפרה לדנה ספקטור ורן שריג ב- “842” FM”: ירק עלי מישהו שדומה ל’הצל.’ אם זה לא הוא אני אתנצל. הבריונים שלו הסתובבו עם שרשראות וחיפשו שמאלנים”

FM842 5.4.4482

 

 

פשע שנאה נגד פרופ’ אתיאיסט בי-ם: “רוצח יהודים.”

 

רוססו

חופשית,”

“יהדות

העת

כתב

ועורך

חילונית

ליהדות

המכון

דיקן

מלכין,

יעקב

על ביתו של

 

נכתב:

לשכנים

שהופץ

במכתב

וסכין.

מעטפה

הונחו

ובמקום

עמלק,

לפרשת

המתייחסים

פסוקים

 

“עליכם להקיאו כליל מקרבכם.” מלכין: “זה טרור יהודי-דתי, מי ששרף משפחה מוסלמית, יכול

לעשות הכול”

Nrg 48.8.4482 סדן אמרי

תושב חולון נעצר עם סכין בהפגנה: “רציתי לפגוע בשמאלנים.”

זה עלול היה להיות פיגוע קשה של יהודי נגד פעילי שמאל מתנועת שוברים שתיקה, שלום עכשיו

 

הפגנה

במהלך

פיזית בפעילים

פגיעה

החשד,

על פי

לסכל,

הצליחה

המשטרה

האחרון

ברגע

ומרצ:

 

לטענת

והודה

על חם

נלכד

סכין

עליו

שנשא

פנים

רעול

צעיר

אביב.

בתל

כשבוע

לפני

שהתקיימה

 

המשטרה: “רציתי לפגוע בשמאלנים.” הצעיר, אגב, הוא בעצמו מתנדב במשטרה

דורון הרמן 41.84.4485 נענע84

סרטון השנאה: “אם תרצו” מציג פעילי שמאל כ”שתולים” וקורא להוציאם אל מחוץ לחוק.

שיאים חדשים בדה-לגיטימציה לשמאל: ארגון הימין פרסם סרטון שמגדיר פעילי זכויות אדם

כמסייעים לטרור. “כשאנחנו נלחמים בטרור – הם נלחמים בנו,” נאמר שם ומושמעת דרישה להוציאם

מחוץ לחוק. אם תרצו מגיבים: “זאת לא הסתה.”

 

ynet

איתי בלומנטל וטובה צימוקי 85.84.85

 

סערה בוועדת כלכלה: “השמאל משת”פים.”

במסגרת דיון בנושא סימון המוצרים, האשים ראש מועצת בקעת הירדן את ארגוני השמאל בשת”פ

 

פעולה? עם

משתפי

בחריפות: “מה זה

ותקפה

לדבריו

התפרצה

רוזין

ח”כ

האירופי.

עם האיחוד

 

 

Nrg

הנאצים.”? זאב קם 1.84.4485

 

 

תעמולה נאצית נגד שמאלנים.

מספר דקות חלפו עד שירדתי לעומק הדברים שהוטחו בי ובחברי למחנה השמאל. תחילתם היתה כה

 

ואני

הדובר,

קבע

באשמתכם,”

עכשיו זה

שקורים

הפיגועים

הקשבתי: “כל

ממש

שלא

צפויה,

 

(שכמשתתף ותיק במפגשי הידברות מעין אלה בין שמאל לימין רגיל להיות מואשם בכל’ שהרי אנחנו

 

התוספת

הגיעה

אבל אז

להגיב.

טרחתי

אפילו לא

לנצח)”

לצה”ל

נתנו

ו”לא

רובים”

להם

“נתנו

 

שהותירה אותי פעור פה: “כל עוד יש שמאלנים בעם יהיו פיגועים, כי המחבלים יודעים שזה משפיע

עליכם ובגללכם מחליש את כולנו.”

יובל אלבשן  45.84.4485 הארץ

 

 

גפני: אני שמאלני ידוע;” סמוטריץ:’ אין אדם משים עצמו רשע . עימות חריף פרץ הבוקר בין ח”כ משה גפני מ’יהדות התורה’ לבצלאל סמוטריץ’ מ’הבית היהודי,’ על רקע בקשה להענקת הטבות ליישובים ביהודה ושומרון • יו”ר הוועדה גפני הציע לסמוטריץ:’ “קחו

את הכספים מהישיבות שלכם. אבי שיף 48.84.4485 בחדרח חרדים

 

מסע ציד נגד שמאלנים:” חופש הביטוי בבתי הספר שוב מעורר מחלוקת. מנהלת בית הספר לאומנויות באשקלון גרמה לזעם כשחתמה על עצומה הקוראת לסרבנות, וראש עיריית רמת גן קרא לפטר מורה שהשתתף בהפגנה בנבי סלאח. אדם ורטה, המורה מקריית טבעון

שהביע דעות שמאלניות בשיעור, טוען: “שמאלני הפך שם נרדף לבוגד.”

יניר יגנה והילה קובויום 28.1.4485 ואללה

 

“שמאלנים דפוקים.”

ח”כ בצלאל סמוטריץ’ גינה בפה מלא את רצח התינוק הפלסטיני ובכל זאת חטף ביקורת מהשמאל.

 

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ’ (הבית היהודי) גינה היום (שישי) בתוקף

“אתם לא יודעים לקרוא?”.

 

פלסטינים

התפרעויות

למנוע

שקרא גם

העובדה

אך בשל

דומא,

בכפר

הפלסטיני

התינוק

את רצח

 

וענה: “תגידו

חייב

נשאר

סמוטריץ’ לא

ח”כ

שמאל.

אנשי

מצד

בטוויטר

ביקורת

עליו

נמתחה

 

שמאלנים דפוקים, אתם לא יודעים לקרוא.?

עדו בן פורת 28.1.4485 ערוץ 1

 

 

מקורבים לבכיר שפוטר ממשרד החינוך: “היה שמאלני, לא התאים לבנט.”

לאחר שמונה חודשים בלבד פוטר יו”ר המזכירות הפדגוגית מתפקידו. גורמים בסביבתו טוענים כי

דעותיו הפוליטיות היו הסיבה לפיטוריו: “בנו סביבו דמות מסוימת שאפשר יהיה להעיף.”

רויטל בלומנפלדיום 44.1.4485 מערכת ואללה

 

 

נעצר החייל שכתב ברשת: “אהיה יגאל עמיר הבא.”

 

השמאל.

ממפלגות

מועמדים

נגד

לאלימות

הסתה

הכוללים

סטטוסים

שהעלה

בחשד

נעצר

חייל

 

במהלך חקירתו קשר עצמו למיוחס לו.

נעמה אנגל משאלי 82.2.4485 Nrg

 

גזענות של כוחות הביטחון

 

 

נגד ערבים

טייבה : המשטרה הרגה את סנד חאג יחייא לאחר שתקף את אישתו ואדם נוסף.

תושב טייבה נורה על ידי המשטרה וזאת לאחר שדקר את אשתו ועוד בחור, המשטרה טוענת כי

קיבלה תלונה על גבר תושב טייבה שתקף את אשתו, ובמהלך המעצר תקף הגבר אחד השוטרים,

שהגיב בירי ונקבע מותו מאוחר יותר .

Bokra 41.4.4482

 

 

צעיר מבאקה אל-ע’רביה: “השוטרים תקפו אותי באכזריות.”

 

שעבר בעקבות חוב העומד נגד אביו, טוען כי נאזק

שמעקלים ושוטרים הגיעו לביתו בשבוע

צעיר,

 

והוכה בפניו עד שנשברה לסתו. רק לאחר ארבע שעות בהן התפתל מכאבים בתחנת המשטרה, הוא פונה לטיפול רפואי ונזקק לניתוח. המשטרה: “הפריע והכשיל את עבודת המעקלים. חקירת האירוע

טרם הסתיימה “המעקלים והשוטרים תקפו אותי באכזריות ובברוטאליות ללא כל סיבה, אזקו את ידיי מאחור ואחד

השוטרים נתן לי אגרוף בפנים ושבר לי את הלסת. אני לא חייב לאף אחד ונגדי אין שום צו עיקול. המשטרה התייחסה אליי בזלזול ולא העניקה לי טיפול רפואי, אלא אחרי כארבע שעות מהאירוע.” כך סיפר השבוע מוסטפא ענבוסי, ,40 תושב בקה אל-ע’רביה, שלטענתו הותקף על ידי שוטרים ומעקלים

שהגיעו לבצע צו עיקול בבית הוריו.

פאוזי אבו טועמה 45.4.4482 ynet

 

 

שוטר נאשם כי מסר לארגון להב”ה פרטים של צעירות יהודיות שבילו עם ערבים.

כוח מג”ב שפעל בסילוואן עצר לבדיקה רכב ובו שני תושבי הכפר ושתי יהודיות. אחד השוטרים צילם

את התעודות שלהן ושלח לח”כ לשעבר מיכאל בן ארי ולבנצי גופשטיין וכתב: “בבקשה תעשה משהו.”

יניב קובוביץ 2.4.4482 הארץ

 

ח’אלד ח’טיב מערערה: המשטרה תקפה אותי בעת שחיפשה בביתי .

חאלד חטיב, מערערה הביע מורת רוח מהיחס של יחידת המשטרה שפשטה על ביתו כלפיו , לדבריו

שוטרים היכו אותו, והשאירו אותו פצוע, לאחר שעצרו את בנו בבוקר.

מגד מחאג’נה 1.8.4482 אתר שבאביק

 

 

החיפושים בדירות ערבים אחרי נשאת מלחם אינם חוקיים.” האגודה לזכויות האזרח פנתה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד רז נזרי, בדרישה שיחקור את התנהלות המשטרה אשר פלשה שלא כדין לדירות של צעירים ערבים המתגוררים בתל אביב, וביצעה

 

בשבוע

בדיזנגוף

בביצוע הפיגוע

החשוד

מלחם,

נשאת

אחר

חיפושיה

חוקי במהלך

חיפוש לא

בהם

 

 

THE PULSE

שעבר. 1.8.4482 מערכת

 

 

כך נראית דירה ברמת אביב אחרי ביקור השוטרים . בשלושת הימים האחרונים כוחות הביטחון ממקדים את החיפושים שלהם אחר המחבל נשאת מלחם בשכונת רמת אביב. בין השאר, הם נכנסים לדירות בהן מתגוררים דיירים מהמגזר הערבי מחשש

 

תמונות

לפייסבוק

העלה

בילינסון,

החולים

בבית

מתמחה

עאמר,

אחמד

מסתור.

מקום

שנתנו לו

 

המציגות לדבריו את הבלאגן שהותירו השוטרים. משטרת ישראל: “אין ממש בטענות לגרימת נזק

לרכוש או פגיעה ברגשות הדיירים” . שמעון איפרגן פז”ם 0.8.4482 מאקו

 

איך המשטרה נכנסה לביתי בנשק שלוף ועצרה אותנו ללא צו.

 

בני

ושל

שלו

המעצרים

מספר על

שחאדה

אבו

עבד

החלה:

ערבים

צעירים

הציד של

עונת

 

 

 

שעה 9 בערב, לוחץ על

בסביבות

הביתה

האשמה.מגיע

כל צו או

ללא

אמש,

ביפו

משפחתו

 

סער, פנסים

ברובי

חמושים

שוטרים

עשרות

מוקדמת

הודעה

שום

ללא

המעלית.

כפתור

 

ואקדחים עטים עלי בכניסה לבניין. כן שיתפתי פעולה, כן אמרתי להם איפה אני גר, ולא, לא

 

על מה

לא טרח להבהיר לי

ואיש

צו משטרתי

שום

בפני

הוצג

שלא

למרות

התנגדתי,

 

המהומה. הדבר היחיד שהבנתי הוא שהם מחפשים את משפחת אבו שחאדה אך את המינימום של לגלות שכל הבניין שלנו מאוכלס על ידי משפחת אבו שחאדה הם לא עשו. בשיא הבלבול הם מצאו לנכון לאיים בנשק חם על כל בני המשפחה ולבצע חיפושים מול הילדים עם נשק

 

– אנו לא

המשפחה

בני

ונשנית של

החוזרת

מהבקשה

מוחלטת

התעלמות

כדי

תוך

שלוף,

 

מתנגדים לחיפוש למרות שאין צו חיפוש, רק מבקשים להוריד את הנשק מול הילדים ולתת

לנשות המשפחה להתלבש כראוי. זו כנראה היתה בקשה גדולה מדי מכוחות המשטרה. העובדה שלא התנגדתי ושיתפתי פעולה בכל מה שביקשו לא מנעה מהם לאיים עלי בנשק חם ולהכריח אותי לשבת בשקט בזמן שהם מביישים את אמי ואחותי. הניסיון שלי להסביר להם שהם יכולים לבצע את החיפוש בלי שום התנגדות, רק שיכבדו את אמי ואחותי, לא ממש עזר. תוך מספר שניות מצאתי את עצמי על הרצפה מוקף בשוטרים ומנוטרל. שוטרים יושבים לי על הגב והברך שלהם על ראשי, אני חסר אונים ומתחנן לנשום. לאחר מכן הוכרחתי לשבת על הקיר בזמן שהידיים שלי היו כפותות

 

בשנות החמישים

בפעם הראשונה,

מאחורי גבי. תוך מספר שניות הבנת שגם דודיי נעצרים,

 

לחייהם, ללא שום היסטוריה. הוכרחתי לשבת על הרצפה ברחוב מושפל מול כל השכנים, מתחנן לשוטר שרק יפסיק ללחוץ לי על הראש אני לא הולך לשום מקום, הרי אני אזוק ומספר

השוטרים כאן גדול ממספר כל תושבי השכונה גם יחד.

עבד אבו שחאדה 0.8.4482 העוקץ

 

 

פרסום ראשון: מחש צפויה לסגור את התיק נגד השוטר שירה למוות בצעיר מרהט

ראש מח”ש נפגש עם הוריו של סאמי אל ג’עאר, צעיר מרהט שנורה למוות ע”י שוטר לפני כשנה במה

שהוגדר כ”מעצר שהסתבך,” והודיע להם כי למרות הודאת השוטר התיק צפוי להיסגר מחוסר ראיות. משרד המשפטים הערב: הדיאלוג עם המשפחה לא מוצה ולכן הוחלט להשהות קבלת ההחלטה בתיק

ג’ון בראון 44.84.4485 הטלוויזיה החברתית

 

 

בעלי “אבו גוש:” אשתי הושפלה בנתב”ג.

ג’אוודאת איברהים, בעלי המסעדה המיתולוגית, טוען כי אשתו נדרשה להתפשט בבידוק ואף נאמר

לה ש’ערבים לא טסים באל על.’ רשות שדות התעופה: “בודקים את כל הנוסעים באופן שוויוני.

איתמר אייכנר 85.84.85 ynet

 

 

מספר שוטרים מהעיר רמלה תקפו אישה מבוגרת בת 21 ובתה תושבות העיר לוד וזאת כי לא

צייתו לפקודת השוטרים. לדברי עדי ראייה, המשטרה עצרה את האם ובתה כי חשדו שבכוונתם לבצע פיגוע טרור ,- וביקשו מהם להתלבות איתם לתחנת המשטרה, אך הם סירבו מה שהוביל השוטרים להכות את האישה על

ראשה והתבטאו לעברם בקללות וביטויים גזעניים.

 

yafa48

81.84.4485

 

יחיא מסארוה מטייבה : שוטרים תקפו אותי ואיימו לירות בי .

אחד השוטרים אמר לי אם אתה זז אירה בך ברגל או בראש, לאחר מכן עשו חיפוש באוטו ולאחר מכן

לקחו אותי לתחנת המשטרה.

בחקירה האשימו אותי בתקיפת שוטר, שיבוש התנועה בכביש ונחקרתי על חשד לביצוע פעולת איבה.

Alarab 82.84.4485 ערמוש מונה

 

 

תקיפה גזענית נגד שלושה צעירים ערבים, השוטרים בחרו לא להתערב .

שלושה צעירים מהכפר חורה בנגב, יחיא ומוחמד ונור אבו אלקיעאן, הותקפו על ידי יהודים בעיר

“נתיבות” שבנגב המערבי. לדברי יחיא בעת יציאתם מתחנת המשטרה שבנתיבות קבוצה של קיצונים יהודים ניסתה לתקוף אותם. לדבריו, הוא הצליח לברוח מהם והלך מיד לתחנת המשטרה, אך השוטרים לעגו לו וסירב

לבדוק את הנושא .

 

shof אתר

85.84.4485

 

 

 

עלאא סלילה מכפר ברא הותקף על ידי צעירים יהודים וכוחות משטרה בהרצליה.

קבוצת צעירים יהודים עצרתה את עלאא בחזרתו מיום עבודה ותקפו אותו, לאחר מכן הגיעו שוטרים

שאזקו אותו והשכיבו אותו על הכביש, וצעקו עליו “איפה הסכין” .

lakom אתר 82.84.4485

 

 

קטין שנעצר על ידי משטרת משגב הותקף על ידם באכזריות בתוך המעצר .

מוחמד בושנאק שנעצר על ידי משטרת משגב בעת שנכח בהפגנה בכפר מנדא הותקף באכזריות על ידי

המשטרה בעת שהייתו במעצר.

alfahed אתר 88.84.4485

 

 

המשטרה ירתה מספר פעמים בצעירה מנצרת .

הצעירה נורתה על ידי שוטר ממשמר הגבור וזאת לאחר שנחשדה כי בכוונתה לדקור חייל ולחטוף את

נשקו. הצעירה שוחררה לביתה לאחר שהתברר שהיא חולה.

shof אתר 5.84.4485

 

סרטון חדש: שוטר ירה למוות בפאדי עלון למרות שלא היווה סכנה לאף אדם.

בתקשורת נטען כי פאדי עלון, שדקר נער בן 85 בירושלים, נורה בזמן מרדף בעודו מחזיק סכין בידו. סרטון חדש מגלה כי מעלון לא נשקפה כל סכנה כשנורה למוות בלי שבוצע נוהל מעצר חשוד. ברקע

מעודדים צעירים יהודים שקוראים להרוג אותו ג’ון בראון 5.84.4485 שיחה מקומית

 

טירה : המשטרה תקפה תושבים מהעיר .

 

לאחר

וזאת

טירה,

מהעיר

ותושבים

המשטרה

כוחות

בין

הצהריים

אחר

היום

התקיים

עימות

 

שמעקלים הגיעו לעקל נכס . אחד העדים שנכח במקום : המעקלים הגיעו לעקל נכס אך בעל החנות

לא נכח, המעקלים התכוונו לפרוץ את החנות ותושבי השכונה ביקשו ולהמתין עד שבעל החנות יבוא,

אך הם סירבו והזעיקו למקום כוחות גדולים של המשטרה, והם תקפו אותנו עם גז מדמיע.

42.1.4485 אתר סאותק

 

 

במהלך מבצע משטרתי בטירה קנסה המשטרה קטין 07( שנים) ארבע פעמים ועצרה אותו

פעמיים כל זה תוך יומיים !! וזאת כנקמה ללא כל סיבה מוצדקת.

84.1.4485 אתר אלטירה

 

 

גומעה מסרי מכפר נחף : המשטרה תקפה את אחייני בן ה03- . בבוקר יום חמישי נכנסה המשטרה לביתם של משפחת ג’ומעה על מנת להביא את הקטין בפני בית המשפט לענייני משפחה וזאת בהתאם להוראת בית המשפט, הקטין סירב להוראות השוטרים ונתקף

על ידיהם.

עומר דלאשה 84.1.4485 Panet

 

 

רופא בדואי למח”ש: שוטרים קשרו והכו אותי.

 

במחסום

ממכוניתם

חברו

ואת

אותו

שלפו

אזרחיים

בבגדים

שוטרים

1-ש

טוען

א-טלקאת

עמאד

 

ולקחו אותם לחורשה. מח”ש: הנושא בבדיקה.

 

ynet

חסן שעלאן 88.2.4485

 

 

 

כפר קאסם : יחידה מיוחדת מהיס”מ תוקפת שני ילדים בני 0005 שנים בגז מדמיע ועוצרת

את האב.

lakom אתר 24.5.4485

 

המשטרה הסתערה על חתונה בג’סר אלזרקא ותקפה את החוגגים .

האירוע התרחש בסוף השבוע שעבר, לאחר שהמשטרה הסתערה על חתונה בכפר ג’סר אלזרקא, וזאת

 

היישובים היהודים הסמוכים.

רעש ואי נוחות שהוגשה על ידי

לאחר תלונה על

 

85.5.4485 אתר אלמקאן

 

נסגר התיק נגד השוטר שירה למוות בצעיר בכפר כנא; משפחתו תערער

מח”ש הודיעה למשפחתו של חיר א-דין חמדאן, שנהרג בעימות עם שוטרי יס”מ בחודש נובמבר, על

סגירת התיק בשל חוסר אשמה. “גם טעות בשיקול הדעת לא מבססת חשד לעבירה פלילית.”

משפחתו: “נגרם לנו עוול.” יוסי אלי ואלי אשכנזי 5.5.4485 ואללה

 

הרוג ערבי שלישי מירי שוטרים בחצי שנה. האם היד קלה על ההדק.

קרוביו של איאד עבדאללה הפגינו במחאה על הריגתו שלשום במהלך מרדף משטרה ו”ירי לכל עבר.”

קרוביו משוכנעים שזה היה יכול להסתיים אחרת: “למה לא ירו לעבר הגלגלים,”? הם תהו וטענו:

“השוטר היורה נהג להתנכל לנו.” יאיר אלטמן 40.0.4485 ואללה

 

 

אירועי אלימות אזרחית ומשטרתית שהובילו למותם של אזרחים ערבים נמשכים מאז אוקטובר .4444 רשויות אכיפת החוק, החל מהמשטרה ונמשך במחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים

ועד לפרקליטות ובתי המשפט נוהגים בסחבת שגורמת לסבל לבני משפחות הקורבנות. המאמץ שהשקיעה המשטרה והפרקליטות בהעמדה לדין, הרשעה וכליאה, של תושבי שפרעם שפגעו ברוצח נתן זאדה לא נעשה כאשר קורבנות הפגיעה הם אזרחים ערבים. אזרחים יהודים ושוטרים מבצעים ירי לא מוצדק כלפי חשודים ממוצא ערבי, ומערכת שלמה מטייחת את האירוע. מספר קטן של מקרי ירי חי כלפי חשודים יהודים נרשם בשנים האחרונות. כאשר המדובר בקורבן ממוצא אתיופי

הסחבת והטיוח דומים לאלה הננקטים כאשר מדובר באזרח ערבי.

רשימת ההרוגים בידי שוטרים ואזרחים יהודים:

 

אחמד ג’בארין 1.10.2000 .0
מוחמד ג’בארין 1.10.2000 .4
מוסלח אבו 1.10.2000 .3
אסיל עאסלה 6.01.6111 .4
עלאא נסאר 6.01.6111 .5
וליד אבו סאלח 6.01.6111 .2
עימאד ג’נאיים 6.01.6111 .7
ראמי ג’רה 6.01.6111 .8
איאד לואבנה 6.01.6111 .9

.84 מוחמד ח’מאיסה 3.10.2000

.88 ראמז בושנאק 3.10.2000

 

.06 ויסאם יזבק 8.01.6111

.03 עומר עכאווי 8.01.6111

.04 אחמד טראבין 19.10.2000

.85 מחמוד אחמד טראבין 15.1.2001

.82 הית’ם אבו סמהדאנה 26.10.01

.81 מנהל דראג’מה 21.1.2002

.08 בילאל בדראן 17.4.2002

.09 סומיה זידאן 17.5.2002

.44 ד”ר מחמוד זחאיקה 18.5.2002

.48 באסם אבו סבית 23.5.2002

.66 עימאד חמדון 15.8.2002

.63 סברי חמדאן 4.12.2002

.64 סדקי אדריס 25.12.2002

.65 באסם סמודי 6.2.2003

.62 מורסי ג’באלי 22.7.2003

.67 נאסר אבו אלקיעאן 24.7.2003

8.12.2003 אלסעדי .41

.45 תאמר סרסור 15.11.04

.31 דינא תורכי 4.8.2005

.30 הזאר תורכי 4.8.2005

.36 מישיל בחות’ 4.8.2005

.33 נאדר חאיק 4.8.2005

.34 סמיר דארי 9.11.2005

.35 נדים מלחם 09.0.6112

.22 מחמוד ג’נאיים 4.7.6112

.21 איאד אבו רעיה 4.01.6112

.21 ח’אלד אלאטרש 03.0.6117

.25 תייסיר כראכי 04.5.17

.04 עימאד ח’ורי 5.00.6117

.08 סלמאן אלעתאיקה 60.618

.04 סברי ג’רג’אוי 2.1.4441

.43 סאמח קרואני 18.6.2009

.44 חסין אלאטרש 1.9.2009

14.9.2010 אבו חאזם .05

.02 מחמוד אחמד חמיד 1.11.2011

.01 ראמי פכורי 11.6.2014

 

8.11.2014

.01 חיר חמדאן

 

.05 סאמי אלג’עאר 14.1.2015

.54 סאמי אלזיאדני 18.1.2015

.58 איאד עבדאללה 66.4.6105

.54 סנד חאג’ יחיא 41.4.4482

 

נגד דוברי רוסית  שוטרים הכו שני גברים צעירים בחשד שאנסו נערה. בהמשך מסתבר כי לא נלקחה תלונה

מהצעירה והיא אף לא נחקרה בנושא.

ב11 לדצמבר 4485 ישבו שני חברים, ביניהם יוצא ברה”מ צעיר ונכה, עם נערה צעירה בחוף “בת

גלים” שבחיפה, כאשר ניגשו אליהם שני שוטרי סיור ודרשו לראות את מסמכיהם בתקיפות. רוברט,

יוצא ברה”מ, וחברו ניסו להבין מהי הסיבה לדרישה זו ללא הועיל – השוטרים הזמינו מיד תגבורת. הצעירים הוכו על ידי השוטרים, נאזקו ונלקחו לתחנת המשטרה. השוטרים לקחו מהם את הטלפון

הנייד ששימש אותם לתעד את המתרחש.

 

לבית

מיד

ונסע

הפרוטוקול

שחתם על

לאחר

רב,

מכאב

שסבל

משום

ושוחרר

קשה

נפצע

רוברט

 

החולים. חברו שסירב לחתום על הפרוטוקול נלקח לבית המשפט לצורך הארכת מעצר, שם שוחרר ע”י השופט ללא כל מגבלות, בערבות של 544 ש”ח, לאחר שראה כי הוא הוכה קשות ולא מצא כל

סיבה להארכה זו, למרות דרישת המשטרה. כפי שהתברר בהמשך, השוטרים נקראו למקום מפאת חשד באונס הנערה. השוטרים לא ראו דבר כזה

בעיניהם, הנערה לא הגישה תלונה בנוגע לכך ואף כלל לא תושאלה ע”י המשטרה על המקרה.

איזרוס , 80.8.4482

 

 

אוימה בעקבות סכסוך בין שכנים, המשטרה: “כשהוא יכה אותך אז תבואי.”

יוצאת ברה”מ המתגוררת בתל אביב, אינסה לאנינה, מסרה לאיזרוס שמזה חודשיים שהיא נתונה

להתקפות גזעניות קבועות מצד שכניה, שלדבריה – “שונאים רוסים.” לאנינה הגישה תלונה במשטרה, שטוענת שאין עילה לפתיחת תיק בנדון. אלא, שזמן קצר לאחר מכן, הופתעה לאנינה לגלות ששכניה

התלוננו נגדה ושאף נפתח תיק נגדה, לבקשתם.

 

הבית

ועד

חברת

בהיותה

כלכלי.

רקע

אוקטובר על

בסוף

החל

שכניה

הסכסוך עם

לאנינה,

לדברי

 

בבניין בו היא מתגוררת, אספה כספים לצרכים שונים הנוגעים לתחזוקת הבניין. “האנשים שתוקפים

 

בראיון

טוענת

היא

פעמים,”

מספר

ביתם

לפתח

להגיע

נאלצתי

אחרונים.

שילמו

תמיד

כעת

אותי

 

לאיזרוס. באחד מסיבוביה בבניין, שהוקדש לצורך גיוס כספים לתיקון הגג – החלטה שנתקבלה בפגישה עם

 

מזרחי

גבר

לדבריה,

משכניה.

וגזעניות

אגרסיביות

תגובות

להתמודד עם

לאנינה

נאלצה

הדיירים,

 

המתגורר בבניין פתח את הדלת לבקשתה והחל לאיים ולקלל אותה: “זונה רוסיה ומסריחה.” האירוע, לדבריה, גרר השפלות ובריונות קבועה מצידו. ב8.84.4485 היא הגישה תלונה במשטרה, אך

התיק נסגר ללא הסבר או הודעה בכתב. לאנינה אומרת שהתנהגותם של שכניה אכן עוברת על החוק,

אך המשטרה, מצידה, מסרה לה ש”כשהם יכו אותך – אז תבואי.”

.איזרוס , 24.84.4485

 

דר רחוב מחיפה ניצל מכליאה ל אחר שמשטרת חיפה העלילה עליו. דר רחוב יוצא ברה”מ, בן ,42 שחי בחיפה הואשם בפריצה למכוניות, גניבת כרטיסי אשראי ושימוש בהם. למשטרה היתה עדות בודדת של הדבר: מצלמת וידאו בכספומט, בה לכאורה נראה הנאשם משתמש בכרטיס גנוב. הנאשם טען כי מעולם לא ביצע את הדבר. משהבחין עורך דינו כי הוא אכן כלל לא דומה לאדם המצולם בסרטון, הוא דרש שישלחו את הצילומים למומחה שיבדוק את הדמיון בין הנאשם לאדם שמופיע בהם. הבדיקה ערכה מספר שבועות, ובסופה נקבע שאין דר הרחוב דומה לאדם

שבצילומים. איזרוס 42.84.4485

 

שוטרים העירו גבר באמצע הלילה על ידי שימוש באקדחי טייזר: בליל שישי, ה- 41.1.4485 הגיעו שני שוטרים לפתח ביתם של עולים יוצאי ברה”מ, בטענה כי הם קיבלו תלונה על צעקות ואלימות. האישה המתגוררת בדירה פתחה את הדלת והבהירה לשוטרים כי מדובר בטעות וכי בעלה בכלל ישן. באותה הנקודה השוטרים החליטו להעיר אותו באמצעות שימוש באקדח הטייזר. לפי טענת המשטרה, לאחר מכן בני הזוג החלו לריב בינם לבין עצמם ולבסוף אף תקפו את השוטרים, ואף גרמו להם חבלות גופניות. משום כך החליטו השוטרים לאזוק את בני הזוג

ולהביאם למעצר. במוצאי השבת המשטרה הגישה בקשה להארכת מעצרם של בני הזוג בחמישה ימים, אך השופט התיר למשטרה להחזיק בבני הזוג רק עד 84:44 ביום למחרת, יום ראשון ה1. באוגוסט. כמה שעות לפני

תום הארכת המעצר הודיע עורך הדין של המשפחה כי הם ישוחררו מהמעצר אף לפני השעה הנקובה. אך בני הזוג הובאו לבית המשפט ונשארו כלואים – הפעם בתוך בית המשפט עצמו, כאשר הזמן עובר

את השעות שנקבעו לטובת הארכת המעצר והחקירה. עורך הדין ביקש לקבוע דיון חירום בטענת

מעצר בלתי חוקי. השופט הורה בזעם לשחרורם המיידי של בני הזוג ואף פסק לטובתם פיצויים בגין נזקים מוסריים בסך 4,544 ש”ח לכל אחד מהם, והמליץ לפנות למח”ש בגין האלימות שהופעלה על

בני הזוג ע”י השוטרים.

 

הם לא

בהם:

המשטרתית

ההתעמרות

ואף לא

הזוג

בני

מעצרם של

נגמר

כאן לא

הפלא,

למרבה

 

שוחררו ממעצר אלא הובאו שוב, חזרה לתחנת המשטרה, בטענה כי הם מגיעים לשם ע”מ “להסיר את

החבלות שנגרמו במהלך האירוע,” שם הם עוכבו, שוב, לארבע שעות. נראה כי העיכוב המיותר נעשה כ”נקמה” בבני הזוג, ולא ברור מדוע החליטו השוטרים מלכתחילה להעביר את בני הזוג סאגה כה ממושכת. ההתעמרות המיותרת והאלימות הקשה הועברו לחקירת

מח”ש.

.איזרוס 28.1.4485

 

המשטרה מתעמרת באישה יוצאת ברה”מ ובנה, תושבי באר שבע, בטענות לביצוע תקיפה

מינית מצידו: המקרה החל עוד באפריל, כאשר פנו לא,’ אם לקטין בן 84 , מתחנת המשטרה ודרשו ממנה להביא את בנה לתשאול בתחנת המשטרה משום שהתקבלה נגדו תלונה בגין אלימות מינית. א,’ יוצאת ברה”מ

 

תשובות רק

לכך

אך קיבלה

בנה,

נגד

העומדות

את הטענות

לברר

ניסתה

שבע

בבאר

המתגוררת

 

באוגוסט, במהלך ביקורה במשטרה. א’ סיפרה כי מדברי השוטרים עולה כי באפריל התלונן בן כיתתו של בנה, נער יוצא ברה”מ, כנגד בן כיתה אחר, יוצא עדות המזרח, בטענה כי “הוריד את מכנסיו וביצע תנועה פרובוקטיבית בעלת נופך מיני.” הנער שנגדו הוגשה התלונה טען כי לא הוא ביצע את הדבר, אלא בנה של א.’ בנה של א,’ בן 84

עם בעיות התפתחות עקב סיבוכי לידתו, הכחיש את המיוחס לו בתוקף.

 

בתקיפה

“חשוד

היותו

משום

דנ”א,

דגימת

של א’

מבנה

לגבות

החליטה

המשטרה

זאת,

למרות

 

מינית.” א’ סרבה לתת את רשותה לביצוע הליך זה, משום שלטענתה אין סיבה וממצאים לדבר. אך המשטרה עיכבה אותה ואת בנה בכל זאת בתחנת המשטרה במשך שעות ארוכות, ולדבריה של א’ אף הופעל עליהם לחץ כבד, והם לא הורשו לעזוב את תחנת המשטרה תוך כדי שהם מועברים מחדר

לחדר ואף מאויימים על ידי השוטרים כי תלקח דגימת DNA מבנה של א’ בכוח. לאחר סירוב נוסף של א’ וכן דרישה להביא לידיה צו של בית משפט עם דרישה לדגימה מבנה, האם ובנה שוחחרו מתחנת המשטרה ללא צו או מסמך המאשר את שהותם בתחנת המשטרה או כל קיום

לדרישת המשטרה להביא דגימה מבנה.

איזרוס ,84.1.4485

 

 

גבר בן 31 תקף אישה באלימות קשה, המשטרה לתוקפים: השיגו צו מניעה מבית המשפט. ב 28.1.4485 פרץ לתוך חצרה של אישה בת21- המתגוררת בירושלים גבר בן שלושים. הוא הכה אותה קשות במקל, בראשה, בכתפיה ורגליה. האישה זעקה לעזרה ומשהגיעו השכנים התוקף נסוג מהאישה

בריצה, תוך שהוא מאבד את הכיפה שהיתה על ראשו. כאשר קרוביה של המותקפת הגישו תלונה במשטרה על הגבר, הידוע לשכנים ואף לאישה, המשטרה הורתה להם ראשית להשיג צו הרחקה מבית המשפט. עקב הבקשה התמוהה מצד המשטרה, עלתה

 

לאחר

ואכן, רק

במקרה.

ולטפל

לחקור

מעוניינת

המשטרה

אין

המחשבה כי

קרוביה

בדעתם של

 

פנייתם לפורטל איזרוס התוקף נעצר ומעצרו אף הוארך בשבוע.

,0.1.4485 איזרוס

 

מחש סוגרת את התיק על אלימות שוטרים נגד נער בן ,04 מחוסר עניין לציבור:

בסוף אוגוסט 4480 נאספה קבוצה קטנה של בני נוער יוצאי ברה”מ בחצר בית הספר. ככל הנראה, אזרחים המתגוררים בקרבת בית הספר צלצלו למשטרה. למקום הגיעו שני שוטרים בבגדים אזרחיים

 

הפעלת

תוך

הנוער

בני

גירשו את

השוטרים

שוטרים.

על היותם

המעידים

סימנים

ללא

ובמכונית

 

אלימות פיזית קשה ואף הוסיפו להתעכב על נער בן ,80 אותו הכו בצורה קשה, אזקו באזיקים והובילו

לתחנת המשטרה. הנער הגיע לתחנת המשטרה מגואל כולו בדם: מכנסיו ספוגים והוא מטפטף מדימום קשה בעקבות המכות הרבות מצד השוטרים, עד לכדי מצב שהוא מילא את רצפת התחנה בדמו. השוטרים שהיו בתחנה באותה העת נדהמו ממצבו ושלחו אותו לבית החולים “אסף הרופא” על מנת לקבל טיפול ראשוני. לאחר מכן החזירו אותו חזרה לתחנת המשטרה, כבול באזיקים בידיו וברגליו. הנער בילה את הלילה בתחנת המשטרה. לפי דברי עורך הדין של הנער אדוארד ז’ירינובסקי, את התלונה למח”ש עזרו

להגיש אותם שוטרים שהיו בתחנה והודהמו ממצבו הקשה של הנער. אחרי החקירה במח”ש עקב עורך הדין של המשפחה אחר התיק. במשך 88 חודשים הוא הוסיף לקבל תשובות סטנדרטיות, כי יש להמתין לתום החקירה. למרבה הפלא, ביולי השנה, נאמר לעורך הדין כי מחש החליטה לסגור את התלונה מפאת “חוסר עניין לציבור” עוד באפריל השנה, ושאף לא היתה חקירה או דיון בעניין. ערעור למח”ש ניתן להגיש רק עד 24 ימים מהרגע שניתנת ההחלטה, ועל כן לא

ניתן היה להגיש כל ערעור על ההחלטה.

24.1.4485 ,איזרוס

 

 

המשטרה עינתה אזרח דובר רוסית באקדחי טייזר, בעודו שוכב על הרצפה: ניקולס קריביצקי נעצר לאחר שקרוביו התלוננו עליו במשטרה, בטענה כי הוא איים, לכאורה להצית את הדירה. השוטרים אזקו אותו בידיו וברגליו, ולאחר שהוא נפל לריצפה, ניסו להכריח אותו לקום ולהמשיך ללכת – באמצעות חישמול גופו ב”טייזר” – מכשיר שידוע גם כ”שוקר,” אשר משחרחר גלי חשמל אל עבר בני אדם וחיות, וידוע בשימושו הנרחב במשטרה ובמכלאות. קריביצקי אמר כי הוא לא

 

אותו

להרים

מידי

“קשה

לשוטרים

היה

הגיבה כי

המשטרה

רגליו.

בעצמו על

לעמוד

מסוגל

היה

 

מהריצפה.” הסרטון המראה את מצבו של קריביצקי, אזוק בידיו וברגליו ומחושמל אף פורסם בערוץ .1 תגובת המשטרה היתה לא אחרת מאשר האשמת ניקולס קריביצקי במקרה, בטענה כי הוא דחף שוטר, הכה את ראשו כנגד הקיר ופצע את עצמו. יתרה מכך, הגדילה המשטרה לטעון כי חישמולו והכאתו של

ניקולס בטייזר נעשה על מנת להגן עליו מפני פציעות.

85.2.4485 איזרוס

 

שוטרים היכו אותנו בפטישים כאילו רצחנו מישהו.”

 

במרכז,

מבילוי

שבאשקלון

לביתם

זוגה

עם בן

יחד

שולמן

מרגריטה

חזרה

48.5.4485ה

בתאריך

 

לקראת השעה ,42:44 עת הם הבחינו בפקק תנועה החריג לשעות הללו. תוך דקות ספורות, כך מספר

יבגני בסין, עטו עליהם מספר גברים לבושים בבגדים אזרחיים הדרשו מבסין לעצור ולא לגעת בדבר.

 

הסתברו

אשר

הללו,

שהגברים

בזמן

זוגתו,

לזעקות של

מאזין

הכביש,

אזוק על

עצמו

מצא

בסין

 

כשוטרים, מכים אותו ואת זוגתו נמרצות. השוטרים נסעו פנימה עם בני הזוג לכיוון הפנייה למתחם הקניות פאואר סנטר סילבר, שם הם החלו

 

דם וכאבים,

זוגתו: “הייתי עם

הקשה של

למצבה

שם לב

בסין

ויבגני

ברכבם,

הסמים

בחיפושי

 

אמבולנס. בשלב הזה עוד לא

מהמכות שלהם. ביקשתי שיביאו לנו

הרגשתי שהראש שלי מתפוצץ

 

ראיתי שהחברה שלי פצועה. רק אחרי זה ראיתי שהם הכו אותה יותר ממני. אצלה נפתח ממש פתח

בבשר בראש והכול התמלא בדם. לו הייתי רואה את זה שם בזמן אמת לא הייתי עומד כך בשקט.” השוטרים עשו חיפוש ברכבם של בני הזוג, תוך כדי שהם הורסים את הרכב עם פטישים, מנפצים את

 

שום

בלי

בראש

הפטישים

לנו עם

להרביץ

בפטישים: “המשיכו

הזוג

לבני

ומרביצים

החלונות

 

התחשבות, כאילו היינו חיות ולא בני אדם,” מספרת שולמן. לאחר תחינות של בני הזוג ובייחוד של מרגריטה שולמן שהתלוננה על כאבי ראש קשים, השוטרים הזמינו לבני הזוג אמבולנס, “הם כל הזמן אמרו לי: ‘אין לך כלום.’ בסוף אחרי שביקשנו הרבה פעמים הגיע אמבולנס.” החיפוש ברכב הסתיים ללא ממצאים ועם זאת החליטו לזמן אותם לחקירה ביום ראשון שאחרי המקרה, כנראה כדי להצדיק את החיפוש ברכבם. מכשהגיעו בני הזוג למיון, הסתבר מצבה הקשה של מרגריטה שולמן. היא הגיעה עם חשד לגולגולת בראש ונאלצה לעבור מגוון בדיקות

וטיפולים במיון, וגם לאחריו. עמותת מורשתנו הוציאה הודעת גינוי יחד עם המטה למאבק בגזענות וח”כ קסניה סבטלובה ודרשו חקירה יסודית של המקרה ומיצוי הדין עם האחראים. בהמשך לתגובת המשטרה: “אשר לטענות על אלימות שהופעלה לכאורה על ידי השוטרים כלפיהם, דינן להיבדק על ידי המחלקה לחקירות שוטרים

 

ברכב,”

סמים

נמצאו

החיפוש לא

בתום

זה.

מקרים מסוג

חקירת

האמונה על

המשפטים,

במשרד

 

הסתבר כי מח”ש סגרו את התלונה מפאת “העדר עניין לציבור.” המקרה של שולמן ובסין נחרט במוחם וליבם של יוצאי ברה”מ כמקרה כה חמור, ואף הביא להפגנה

 

שקורה

דבר

העברית,

דוברת

הישראלית

בתקשורת

שסוקר גם

מקרה

באשקלון,

עצמאי

באירגון

 

לעיתים רחוקות מדי.

ynet 5.2.4485

 

נגד הקהילה האתיופית

אף ששיקרו בדוחות נסגר התיק נגד שוטרים שחשמלו צעיר ממוצא אתיופי.

מח”ש הודיעה על סגירת התיק בפרשת יוסף סלמסה ששם קץ לחייו אחרי המעצר האלים שחווה.

ממצאי החקירה נגד השוטרים שעצרו אותו, ירו בו באקדח טייזר, הכו אותו והותירו אותו אזוק –

הועברו לבחינת המשטרה. משפחתו: “לא נוותר. היום זה יוסף ומחר זה כל אחד אחר.”

עדי חשמונאיי 80.4.4482 ואללה

 

 

צעיר אתיופי התפרע שיכור ברחוב והותקף בידי כלב משטרתי. בסרטון שהופץ בפייסבוק ניתן לראות את הצעיר הודף מעליו שוטר שניסה לעכבו, ואז מותקף על ידי הכלב נעצר בכוח ומובל לניידת. גולשים טענו כי מדובר באלימות משטרתית, אולם במשטרה טוענים

כי הצעיר היה שיכור וניסה לתקוף את השוטר.

דנה ירקציי 45.5.4485 ואללה

 

 

מח”ש בודקת – מדוע חושמל צעיר ממוצא אתיופי במהלך מעצר?

סרטון חדש המתעד מעצר אלים של צעיר בן העדה מעורר סערה: במהלך האירוע, שהתרחש השבוע

 

טרם

המעצר

נסיבות

הזדעזעו.

במקום

שנכחו

ראייה

עדי

חשמלי.

ב”טייזר”

שימוש

נעשה

ברמלה,

 

התבררו .” גיא פלג 0.5.4485 רשת

 

עימות אלים בין שוטרים לנער ממוצא אתיופי.

שוטרים שהוזעקו לזירת קטטה בין בני נוער בכרמיאל עצרו נער כבן 82 ואת אמו, יוצאי אתיופיה, לאחר שבין הצדדים פרץ עימות. הנער נשלח למעצר בית לאחר שהיה ככל הנראה שיכור, בני משפחתו

טענו: הוא הותקף ע”י השוטרים נער כבן ,82 יוצא אתיופיה, וכמה מבני משפחתו השתתפו אמש (רביעי) בקטטה עם ארבעה שוטרים שתועדה ע”י מצלמה. בין הצדדים מתנהל קרב גרסאות, כשבמשפחתו של הנער טענו כי הוא הותקף

ע”י השוטרים, אך גורמים במשטרה התעקשו מנגד כי הוא החל להכות את השוטרים.

אלי לוי, אלמז מנגיסטו 45.1.4485 נענע84

 

מתנדבת במשטרת אשדוד על העדה האתיופית: 95%” אנסים גונבים ורוצחים.”

 

אחוז מיוצאי העדה

שוטרת מתנדבת מאשדוד פרסמה פוסט גזעני בפייסבוק ובו כינתה את 55

האתיופית כרוצחים, גנבים ואונסים.

 

 

בר רבינוביץ 0.5.4485 אתר חדשות אשדוד 84

 

תיעוד: שוטר התנפל על חייל והיכה אותו.

 

מגנים

המשטרה:

חשוד.

חפץ

בזירת

אותו

ומכה

חייל

מתנפל על

שצולם

שוטר

השעתה

המשטרה

 

התנהגות השוטר, החקירה הועברה למח”ש. החייל: “ההרגשה משפילה.” צפו בתקיפה שוטר שהוצב אתמול (יום א)’ באירוע של חפץ חשוד בחולון תועד מתנפל על חייל צה”ל, מכה אותו

 

השוטר

המשטרה את

השעתה

הסרטון

בעקבות

לעין.

נראית

סיבה

ללא

אותו

עוצר

מכן

ולאחר

 

והעבירה את חומר החקירה למחלקה לחקירות שוטרים. החייל שוחרר.

 

ynet 41.0.4485

גלעד מורג

 

גזענות במוסדות חינוך ואקדמיה

נגד ערבים

ספר האזרחות ירד לדפוס לפני שהמעריך הערבי בחן אותו. משרד החינוך העביר את הטיוטה האחרונה של ספר הלימוד החדש באזרחות להערכת מומחה ערבי אך במקביל כבר שלח אותו לדפוס. המשמעות היא שהערות המעריך הערבי יוכנסו, אם בכלל, רק לגרסה הערבית של הספר, שהיה עד כה משותף לכל המגזרים. במחאה על התנהלות משרד החינוך בנוגע לספר החליטה ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל להקים צוות מטעמה, שיפרסם חומרי לימוד חלופיים באזרחות לחינוך הערבי. בתוך כך נודע ל”הארץ” כי המשרד דחה את הצעתם של שני מומחים בולטים לאזרחות, בהם מרצה דתי מאוניברסיטת בר־אילן, להצטרף לוועדת המקצוע, מה

שעורר תמיהה בקרב העוסקים בתחום.

אור קשתי 85.4.4482 הארץ

 

 

נהלי אוניברסיטת תא: לא לענות בשפה הערבית. סטודנט שהתקשר למוקד שכר הלימוד הופתע לשמוע את המוקדנית הערבייה מסבירה לו כי אינה יכולה לנהל את השיחה בערבית. כששאל למה נענה “כי אלה הנהלים:” “גזענות ואפליה.” המוקדנית

בתגובה: “תחושה כואבת. אני מכבדת את הנהלים, אך פועלת לשנותם” .

 

שירית אביטן כהן 81.4.4482 ידיעות אחרונות

 

 

מחוץ למסגרת: כ3,411- ילדים בדואים לא לומדים במוסדות חינוך.

ממידע שהגיע לידי וואלה NEWS !עולה כי כחלק מתופעה הנמשכת שנים, אלפי ילדים בגילאי 2 עד 5

 

הבלתי

הקרקעות

מעמד

עקב

חדשים

גנים

בהקמת

מוגבל

החינוך

משרד

למוסדות.

רשומים

אינם

 

מוסדר בפזורה, ובהיעדר גוף האחראי לתקצוב הסעות לילדים בגילאים אלה – הם נשארים בבתיהם.

יניר יגנה ,משה שטיינמץ ועמרי נחמיאס 84.4.4482 ואללה

 

 

ספר האזרחות החדש: את רוב הפיגועים בגל הטרור ביצעו ערבים אזרחי ישראל.

הטענה השגויה על מוצא המחבלים נחשפה לצד ציטוטים נוספים מתוך טיוטה של הספר המשוכתב.

ירדן סקופ 45.8.4482 הארץ

 

פשע שנאה במכללת הדסה: חדר תפילה מוסלמי הושחת.

 

הוגשה

תלונה

מהקירות.

נתלשו

מהקוראן

עם פסוקים

ופוסטרים

לרצפה

הושלכו

במקום

ספרים

 

יוצא

הוונדליזם

אירוע

מצרים על

נפשע,

פשע

הדסה: “זהו

מכללת

בחקירה.

שפתחה

למשטרה,

הדופן.”

 

ynet 84.8.4482

יעל פרידסון ורועי ינובסקיפורסם

 

 

 

נשכחו מאחור: %75 מילדי הבדואים לא הולכים לגן. נתונים שפורסמו לרגל יום הילד הבינלאומי מראים כי אחוז ילדי המגזר שאינם רשומים בגן גדול פי 85 מאשר בציבור היהודי, וילד יהודי מתוקצב יותר מערבי. “גם ההתנחלויות אינן יישובים מוכרים

אבל שם יש הטבות, ומה זו אם לא גזענות?” רויטל בלומנפלד 8.8.4482 ואללה

 

פוסלת הספר: “אין מה לעשות, לא מחנכים לחתונה עם מישהו לא יהודי.”

 

לתוכנית

ייכנס

חיה” לא

ש”גדר

החליטה

החינוך

במשרד

הפדגוגית

הוועדה

ממזכירות

פניג

דליה

 

הלימודים מחשש לעידוד התבוללות. בראיון לynet- היא מסבירה: “זה תהליך ארוך ומורכב, צריך

לחשוב על כל האוכלוסיות ועל ההורים.”

 

ynet

28.84.4485 חי שחר

 

 

 

משרד החינוך פסל ספר העוסק בקשר בין ערבי ליהודיה. הספר ‘גדר חיה’ לא ייכנס לתוכנית הלימודים המורחבת בספרות, לאור התנגדות של בכירים במשרד החינוך: “גם בחינוך הממלכתי רבים מההורים יתנגדו.” יו”ר אגודת הסופרים העבריים: “מסתבר

שלארגון להב”ה שתי נציגות במשרד החינוך.”

שירית אביטן כהן 24.84.4485 Nrg

 

 

האזרחות החדשה: הרבה יותר יהודית.

טיוטת הספר החדש באזרחות נפתחת בציטוט מתפילה, מדגישה את הממד היהודי על פני הדמוקרטי

 

נראה שבנט ואנשיו נחושים להוציאו

למרות ביקורת חריפה,

ומגמדת את זכויות המיעוט הערבי.

לאור. 81.84.4485 הארץ

 

מגזר הערבי חסרים מבני חינוך, מה עושה הכנסת? ביום ב’ )42.88.4485( התכנסה ועדת החינוך, התרבות והספורט לדון במצב מבני החינוך במגזר הערבי בעקבות בקשה של חברי הכנסת עבד אל-חכים חאג’ יחיא ויוסף ג’בארין. הדיון ממילא מתקיים על

רקע אפלייה תקציבית ממנה סובל המגזר הערבי במגוון רחב של תחומים וחינוך הוא רק אחד מהם.

שאול בשור 42.88.4485 המשמר החברתי

 

 

האחר לא מעניין את שרי החינוך בישראל.

 

במערכת החינוך אין מקום לשאלות או

אך המסר שיצא מלשכותיהם דומה:

השרים התחלפו,

 

להרהורים, ויש להימנע מכל מפגש בין יהודים לערבים. בישראל נדרש חזון שרואה בשונות ערך חינוכי

ולא איום קיומי, אך הסיכוי שמהלך כזה יתרחש הולך וקטן.

אור קשתי 45.84.4485 הארץ

 

 

“משגיחי הבחינה זלזלו בנו כי אנחנו ערבים.”

סטודנטים ערבים בחוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית, שניגשו בשבוע שעבר לבחינה, טוענים כי

המשגיחים התנהגו כלפיהם באופן משפיל ומזלזל. “נזפו בנו ללא סיבה מוצדקת.” סטודנטים ערבים בחוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית הופתעו בשבוע שעבר מהיחס המזלזל שזכו לו, לטענתם, מצד משגיחי הבחינות כשניגשו למבחן במיסוי מקרקעין יחד עם כלל הסטודנטים בשנה ג’ בחוג. לדבריהם, המשגיחים הקפידו איתם יותר רק בשל היותם ערבים, מנעו מהם לצאת לשירותים

ואף הטיחו בפניהם אמירות גזעניות.

ynet 42.1.4485 שחם תום

 

 

סטודנט בחיפה: “לא הורשיתי להיבחן – כי דיברתי ערבית.”

סטודנט שנה א’ בבית הספר הארצי להנדסאים, טען כי המשגיחה הורתה לו לדבר רק עברית או

אנגלית, והוציאה אותו מהכיתה בתום ויכוח. אז, לדבריו, סטודנטית שפכה עליו תה רותח. “אני בן

אדם, זה לא מגיע לי.” אלי אשכנזי 45.2.4485 ואללה

 

בגרות נדחתה לרמדאן: ‘משרד החינוך משפיל.

לאחר שהבגרות בעברית למגזר הערבי הודלפה ונדחתה, הודיע משרד החינוך שתתקיים באחד מימי

 

אבל בנו לא

התלמידים זועמים: “אם היה צום במגזר היהודי היו מבטלים את הבחינות,

הצום.

 

 

 

ynet

מתחשבים. להיפך, מזלזלים”. שחר חי וחסן שעלאן 2.2.4485

 

אוניברסיטת ת”א מציגה: המלגה שמדלגת על המצטיינים הערבים.

 

רק אם

צה”ל

חללי

לזכר

מהאוניברסיטה

לקבל מלגה

יכולים

ראשון

לתואר

מצטיינים

סטודנטים

 

יש גם

האוניברסיטה:

ערבים.

מדירות

כלכלי

לסיוע

המלגות

לאומי. גם

בשירות

בצבא או

שירתו

 

מלגות מצטיינים אחרות, שערבים כן מקבלים. חגי מטר 44.0.4485 שיחה מקומית

 

מורה בפייסבוק על הרוגות בדואיות: “מגעילות.”

“הן התפללו חזק כל כך אתמול,” נכתב בפוסט שהתייחס לתאונה הקשה בצומת להבים והועלה

בעמוד פייסבוק של מורה יהודיה המלמדת בלקייה, “אללה ממש אהב זאת ומשך אותן אליו… איכס מגעילות.”!!! במערכת החינוך המקומית שבתו במחאה, והמורה שהכחישה את המיוחס לה הועברה

לבי”ס אחר.

 

ynet

עודד בר-מאיר 85.0.4485

 

 

 

נגד פליטים, מבקשי מקלט, ומהגרי עבודה

שערורייה גזענית במבחן באוניברסיטת בן גוריון: מבקשי מקלט הפכו לחולדות.” שערורייה גזענית במבחן באוניברסיטת בן גוריון :מבקשי מקלט הפכו ל”חולדות “.כך עולה מפוסט בפייסבוק ששיתפה סטודנטית באוניברסיטה ובו צילום של שאלה במבחן מועד א ‘,סמסטר א ‘,בקורס פיקוח ותכנון על ייצור ,בפקולטה להנדסה באוניברסיטה.בשאלה מדובר על” העברת חולדות לשטחי אפריקה”באמצעות” לוכדי חולדות “שמעסיקה עיריית תל–אביב .כדי שהדברים יהיו ברורים ,מסופר

עוד ש”ניתן להחזיק חולדות בתנאים מאריכי–חיים במתקן’ רוחות בדרום.”

מאקי 85.4.4482

השאלה הגזענית במבחן באוניברסיטת בן גוריון

(צילום :מתוך הפייסבוק)

 

הזנחה קשה בגני ילדי זרים בתל אביב.

תינוק בן חמישה חודשים נחנק למוות משקית ניילון בגן של ילדי זרים. בחמש השנים האחרונות

 

משרדי

התריע,

המדינה

מבקר

אביב.

בתל

ה”בייביסיטרים”

בגני

את מותם

מצאו

תינוקות

שישה

 

הממשלה מתעלמים ועשרות הגנים ממשיכים לפעול ללא פיקוח, ללא השגחה ובתנאים קשים. מנהלת

מסיל”ה: זו בעיה שמצריכה פתרונות ברמה הלאומית.

 

ynet

מירב שלמה־מלמד, נעמי רייכמן 84.2.4485

 

 

 

נגד מזרחיים

ליקויי למידה או גזענות? שתי תלמידות חרדיות ספרדיות יושבות בבית חצי שנה. התלמידות ביקשו להתקבל לסמינר ביישוב חרדי בצפון ונדחו, לטענת המועצה בשל ליקויי למידה. עם זאת, גורם המעורה בפרטים טען כי הסיבה היא מוצאן: “תמיד ימצאו תירוצים כדי להסתיר גזענות”

ההורים שאלו אם יש קשר לאורך החצאית של בתם ולא נענו. שתי נערות ספרדיות מהיישוב החרדי רכסים שבצפון יושבות בבתיהן מאז שהחלה שנת הלימודים לפני כחצי שנה – כך נודע לוואלה NEWS. !הנערות, שסיימו את הלימודים בבית הספר היסודי “בית

יעקב” של החינוך העצמאי, ביקשו להתקבל לסמינר ביישוב – אך ההנהלה סירבה. לפי גורם ביישוב המעורה בפרטים, “ההנהלה סירבה לקבל אותן בשל היותן ספרדיות.” מנגד, גורמים במועצה טוענים

כי “הבנות עם ליקויי למידה.” יקי אדמקר 88.4.4482 ואללה

 

בגן הספרדי באשדוד אוסרים לשמוע שירים מזרחיים.

בגן הספרדי אסור לשמוע שירים מזרחיים, כך עולה מתקנון שהופץ באחד מגני הילדים החרדיים-

הספרדיים בעיר אשדוד.כמו כל מוסד חרדי, שיגרה הנהלת רשת גני הילדים הספרדיים תקנון להורים, בו התבקשו לחתום על הסכמתם לסעיפים השונים, במטרה שהרמה הרוחנית ואופי הילדים בגן, יהיה

 

שעורר

סעיף,

בתקנון

מופיע

הנהוגים,

לתקנונים

דומים

הסעיפים

שמרבית

בעוד

אולם

מתאים.

 

תרעומת רבה אצל כמה מההורים.

על פי התקנון “נושא הרוחניות בבית הוא זה שנותן את האווירה והכיוון שעליהם מתחנכים הילדים, ואחד הדברים המשפיעים במיוחד הוא נושא השירים הנשמעים בבית וסגנונם. אנו בגנים מכוונים את

 

חסידים מן

שירים

אך ורק

לשיר

שונות

בהזדמנויות

והן

שישי

בימי

במסיבות, הן

הילדות הן

 

המקורות, אך בשום פנים ואופן לא שירים מזרחיים עם חידושים שלא ידעום אבותינו.”

 

FM93

45.8.4482

 

יור ועדת החינוך: אפליה פושעת נגד המזרחיות באלעד. יו”ר ועדת החינוך של הכנסת, ח”כ יעקב מרגי (ש”ס,) זעם היום (שני) על נציגת עיריית אלעד בדיון הוועדה. זאת, בעקבות אי-קיום הוראות משרד החינוך בנוגע לשיבוץ בנות חרדיות מהעדה הספרדית בסמינרים חרדיים בעיר. “ראש עיריית אלעד מוביל, ביחד עם מנהלי המוסד, את האפליה הפושעת

 

של ראש עיריית אלעד,

סמכויותיו

הספרדיות,” אמר, וקרא למשרד החינוך לשלול את

נגד הבנות

 

מלימודים

להימנע

כדי

פרטיים,

בבתים

לומדות

חנה”

“דרכי

הישיבה

שבנות

מפני

פרוש,

ישראל

 

בחומרה את

רואה

שהוועדה

מרגי,

אמר

עוד

במוסד.

ששובצו

ספרדי

ממוצא

בנות

ארבע

בחברת

 

הסלחנות של משרד החינוך והאגף החרדי במשרד החינוך כלפי מועצת אלעד בנושא, והוסיף כי “יש

בכך שיתוף פעולה נואל של העירייה עם מוסדות החינוך המפלים.”

יקי אדמקר 42.84.44852 ואללה

 

 

תיעוד הגזענות באלעד: לומדות בבית כדי לא ללמוד לצד ספרדיות. ארבע נערות ממוצא מזרחי שובצו בסמינר “דרכי חנה” שבעיר, אך התלמידות וההורים סירבו לקבלן והשביתו את הלימודים. בפועל, התלמידות לומדות בבתיהן בקבוצות, בעוד הספרדיות מגיעות לבדן

לכיתה. אחד ההורים: “זו לא אפליה.

יקי אדמקר 44.84.4485 מערכת ואללה

 

 

ילדים מסומנים: האשכנזים בלבן – המזרחיים בצהוב.

חדד וצדוק בצהוב – בלאושטיין וגרינהויז בלבן: במסמך פנימי שדלף מבי”ס חרדי בירושלים, מופיעים

שמותיהם של למעלה ממאה תלמידים בגילאי ,0-2 שבודדים מהם מודגשים באמצעות מארקר זוהר.

המכנה המשותף לכולם – שם המשפחה המעיד על המוצא.

 

ynet

קובי נחשוני 4.5.4485

 

 

 

שחור על גבי לבן: מבחנים נפרדים לתלמידים ספרדים.

הרב שטיינמן ביקש לסייע לאותם “עלובים,” ובמכתבו פרסם כי “המבחנים ל’ישיבות גדולות’ לא

 

החרדי

העדתית, המגזר

האפליה

הישראלית שבה מנסים לטשטש את

ייערכו בניגוד ליתר החברה

 

מפלה את מזרחיו בגלוי וללא שמץ בושה. במוסדות החינוך לא מתקבלים יותר מ%1.- ‘פרענקים,’ ומזרחים רבים נאלצים להחליף את שמם. עד שלא נשיב את השד לבקבוק – אני מתבייש להשתייך

לחברה החרדית.

 

ynet

2.2.4485

אליעזר היון

 

נגד דוברי רוסית

ספר הלימוד של משרד החינוך שמבזה את יוצאי רוסיה.

אמו של תלמיד ממוצא רוסי הופתעה לגלות בספר האזרחות של בנה פתגם גזעני, המייחס לעולי רוסי

ה שתיית וודקה מוגזמת. בעקבות הדברים פנתה ח”כ סופה לנדבר למשרד החינוך בדרישה להוריד א

ת הפתגם”:השימוש בסטריאוטיפים הקשורים לאלכוהול ולוודקה הוא בלתי מתקבל על הדעת.” במש

רד החינוך הודו: “לא הבחירה המוצלחת ביותר.” דפנה ליאל ,כתבת כנסת 81.4.4482 חדשות 4

הפתגם שעורר מחלקה- מאקו

 

בביה”ס בקריית מוצקין הופץ שאלון לתלמידי כיתות ה’ בו נשאלו אם “אנשים ממוצא רוסי

משתכרים פחות ולא, זו לא טעות. פחות משבועיים לאחר הפרסום ב”ישראל היום” על מורה בבית הספר בקרית מוצקין שחטפה ספר קריאה ברוסית מידי תלמיד, באותו בית ספר ממש מופץ שאלון לכיתות ה’ בו התלמידים מבקשים

להכריע האם “אנשים ממוצא רוסי משתכרים פחות.”

מדובר בשאלון שנוסח על ידי משרד החינוך עצמו בתוכנית ליבה לסדרת פעילויות ומפגשים בנושא

“כישורי חיים במסיבה לכיתה. יעל ברנובסקי 45.8.4482 ישראל היום

 

השאלון המפתיע. “אנשים ממוצא רוסי משתכרים פחות” ישראל היום

 

 

 

 

מורה ראתה ילד בכיתה ג’ קורא ספר ברוסית – וקרעה אותו מידיו

רוסית? לא בבית ספרנו .

סערה בבי”ס בקריית מוצקין

 

משרד החינוך: “מצרים על האירוע.

ספר ברוסית בהפסקה? לא בבית ספרנו. כך לפחות חשבה מורה לתלמיד בכיתה ג’ בקריית מוצקין, כשראתה אותו קורא בהפסקה והחליטה לחטוף את הספר מידיו ואף נזפה בו ואמרה כי בתוך בית

הספר אסור לדבר ולקרוא רוסית. יעל ברנובסקי כתבתנו לענייני חינוך 85.8.4482 ישראל היום

 

הילד בעט ואמר: ז*** רוסיה, שלא תתרבי”

 

לאחר

שניידר,

למרכז

אמבולנס

באמצעות

שעבר

בשבוע

פונתה

בעיר

יסודי

ספר

בבית

תלמידה

 

מחבלות.

סובלת

כשהיא

לביתה,

שוחררה

היא

בדיקות

בתום

כיתתה.

ידי בן

קשות על

שהותקפה

 

לטענת אחותה, לא מדובר בפעם הראשונה בה מכה הילד את חבריו ללימודים. “הוא פשוט מתעלל בילדים,” היא מספרת. “הפעם הוא דפק לה את הראש בקיר מספר פעמים ונתן לה אגרופים באף. בפעם אחרת הוא שבר לה בקבוק זכוכית על הראש. פנינו למנהלת ולמשרד החינוך

והגשנו תלונה במשטרה, אבל אף אחד לא עושה שום דבר”. לטענת האחות, “המורה היתה עדה לכמה מקרים בהם אחותי ספגה ממנו מכות בזמן השיעור, אבל לא הגיבה. בכל יום הוא בועט לה בבטן ואומר לה ‘זונה רוסיה, שלא תתרבי.’ זה נמשך ככה מתחילת שנת הלימודים הקודמת. המנהלת והמחנכת אומרות שמדובר בילד שאי אפשר להשתלט עליו. לא

השעו אותו אפילו ליום אחד, ובינתיים אחותי בבית עם אף כואב ופחד לחזור לבית הספר.”

מיינט פתח תקווה, 85.88.4485

 

נגד הקהילה האתיופית

לא מקבלים אתיופים מעבר למכסה שנקבעה.” כשרחל אברהם, עובדת סוציאלית וסופרת המתגוררת בעיר, שוחחה בטלפון עם הנהלת בית הספר לבנות “נתיבות משה” בקשר לרישום בתה למוסד החינוכי, היחס היה לבבי. כשהגיעה לפגישה פנים

מול פנים, התבררה לה האמת (בכותרת.) המנהלת: “הם צריכים סיוע מיוחד ותקציבים מיוחדים.”

 

סוציאלית

עובדת

אברהם,

לעומקו.”רחל

ייבדק

והנושא

חמורה,

המנהלת

העירייה: “התבטאות

 

וסופרת ממוצא אתיופי המתגוררת בעיר, טוענת השבוע כי מנהלת בית הספר לבנות, “נתיבות משה,”

שרה בר און, סירבה לקבל את בתה למוסד החינוכי על רקע מוצאה. בר און מכחישה טענות אלה, ואומרת כי רישום בנות ממוצא אתיופי חייב לעבור דרך העירייה “.כשהתקשרתי אליה ודיברתי איתה בטלפון, היא היתה מאוד נחמדה,” מספרת אברהם. “היא כנראה לא הבחינה במבטא שלי, והשם שלי לא מעיד על המוצא שלי.” לדבריה, במהלך השיחה אמרה לה בר און כי היא הגיעה בדיוק למקום

הנכון, וכי מאוד כדאי לה לרשום את בתה לבית הספר.

רעות הרפז-עיני 80.4.4482 ynet

 

 

מנהל בעיריה: מקסימום 41 אחוז אתיופים בגן.” בקרית מלאכי מתגוררות משפחות מבקשי מקלט שביקשו לשלב את ילדיהן בגנים העירוניים, אך נענו בשלילה. מנהל אגף החינוך טען כי עליו לעמוד במכסה של 04″ אחוז ילדים ממוצא אתיופי” בכל גן ולכן מורכב למצוא להם מקום. נציגי הקהילה האתיופית זועמים על ההשוואה. העירייה: “מהומה על

לא מאומה”

 

בעיר

המתגוררים

מאפריקה

מלאכי ? פליטים

בקרית

הילדים

לילדים אריתראים בגני

מקום

אין

 

הקרובה אך טרם קיבלו מענה.

לגנים בשנת הלימודים

האחרונות ביקשו לרשום 81 ילדים

בשנים

 

בעירייה טוענים כי יש מחסור בכיתות גן וכי עליהם לבדוק אם הפליטים מתגוררים בעיר מעל שלושה

חודשים.

ynet 81.2.4485 אן’ג אלי

 

 

 

 

ובחלקם שוב הגזענות הרימה את ראש

גזענות במכללה: “תחזרו לאתיופיה.”

מחאת יוצאי אתיופיה בישראל הובילה לוויכוחים רבים בארץ

 

ה: עימות בין מרצה לסטודנטית במכללה במרכז הארץ הסתיים באמירות מבישות נגד הקהילה האתי

ופית ומול הכיתה כולה. לבסוף, לא נותר לצדדים אלא להזמין את המשטרה.

ברהנו טגניה | חדשות4 0.5.4485

 

גזענות בספורט

מתוך תכנית “בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים” של הקרן החדשה לישראל.

 

64 מחזור 0.3.6102

הפועל כפר סבא הפועל באר שבע

בדקה ה14- בודדים מאוהדי כפר סבא קראו: “מחבל” לעבר מהראן ראדי והופסקו תוך שניות על ידי

חבריהם ליציע. בתוך יציע אוהדי כפר סבא נצפו אירועים רבים של עימותים בין אוהדי הקבוצה.

 

 

בני יהודה – מכבי תל אביב

מאות מאוהדי מכבי תל אביב שרו: “טועמה מחבל” בדקה ה,24- כאשר מאות מחבריהם ליציע צעקו

‘בוז’ במהלך השיר. בדקה ה54- מאות אוהדי מכבי שרו: “לאלה מחבל” כחלק משיר.

 

 

בית”ר ירושלים – מכבי פתח תקווה

עם עליית שחקני בית”ר אלפי אוהדי שרו: “הקבוצה הגזענית של המדינה.” בדקה ה11- אלפים שרו:

 

השילוט

החולצות,

את הכיתוב על

לטובה

נציין

באש.”

עולה

ו”-שועפט

הכפר”

לכם

“שיישרף

 

והקריינות כנגד גזענות ואלימות.

 

 

מכבי תל אביב – מכבי חיפה

לפני שריקת הפתיחה נערך טקס לזכר הנרצחים בפיגוע בתל אביב, מיד לאחר הטקס כאלף אוהדי

מכבי תל אביב שרו: “תנו לצה”ל לזיין את הערבים.” בדקה ה20- מאות מאוהדי מכבי ת”א שרו:

“לאלה מחבל,” כחלק משיר. בדקות הפתיחה של המשחק אוהדי מכבי חיפה הדליקו כ2- אבוקות, מהן 2 אבוקות שהיו על כר הדשא וגרמו לעצירת המשחק. בפתיחת המחצית השנייה נדלק רימון עשן

ירוק ביציע אוהדי מכבי חיפה. נרשמו גם חילופי קללות ונאצות בין היציעים.

 

 

בני יהודה – הפועל תל אביב לקראת סיום המחצית הראשונה אוהד בודד של בני יהודה צעק: “מחבל” לעבר עוזר מאמן הפועל תל אביב, ואליד באדיר. בסביבות הדקה ה25- קרא אוהד בודד אחר: “מחבל” לעבר שחקנה של הפועל תל אביב, רמזי ספורי. בנוסף, בפתיחת המחצית השנייה עשרות מאוהדי בני יהודה השליכו כוסות

וחפצים אל עבר ספסל קבוצתם במחאה.

 

63 מחזור 63.6.6102

מכבי תל אביב – הפועל חיפה מאות אוהדים של מכבי תל אביב שרו: “לאלה מחבל” כחלק משיר אוהדים בדקה ה.05- בדקה ה24- מאות מאוהדי מכבי שרו: “שער 5 הם מוסלמים, סלים טועמה מחבל,” כחלק משיר. אלפים מאוהדי

מכבי שרו בוז בזמן שירת האוהדים.

 

 

הפועל כפר סבא – הפועל באר שבע

בדקה ה14- בודדים מאוהדי כפר סבא קראו: “מחבל” לעבר מהראן ראדי והופסקו תוך שניות על ידי

חבריהם ליציע. בתוך יציע אוהדי כפר סבא נצפו אירועים רבים של עימותים בין אוהדי הקבוצה.

 

 

בני יהודה – מכבי תל אביב

מאות מאוהדי מכבי תל אביב שרו: “טועמה מחבל” בדקה ה,24- כאשר מאות מחבריהם ליציע צעקו

‘בוז’ במהלך השיר. בדקה ה54- מאות אוהדי מכבי שרו: “לאלה מחבל” כחלק משיר.

 

 

בית”ר ירושלים – מכבי פתח תקווה

עם עליית שחקני בית”ר אלפי אוהדי שרו: “הקבוצה הגזענית של המדינה.” בדקה ה11- אלפים שרו:

 

השילוט

החולצות,

את הכיתוב על

לטובה

נציין

באש.”

עולה

ו”-שועפט

הכפר”

לכם

“שיישרף

 

והקריינות כנגד גזענות ואלימות

 

66 מחזור 02.6.6102

בית”ר ירושלים – מכבי חיפה

אלפים מאוהדי בית”ר ירושלים שרו: “הקבוצה הגזענית של המדינה” עם עליית השחקנים למשחק. בדקה ה50— שרו אלפים: “שונא את כל הערבים,” ו”-עזה בית קברות,” ובדקה ה21- שרו: “שיישרף

 

וההודעות

השלטים

השחקנים,

חולצות

הכיתוב על

לטובה את

נציין

ערבים.

כנגד

הכפר,”

לכם

 

שנשמעות באצטדיון כנגד גזענות ואלימות.

 

 

בני יהודה – בני סכנין בדקה ה22- כמאה אוהדים של בני יהודה שרו: “מוחמד מת” למשך מספר שניות. חלק מאוהדי בני יהודה ניסו להפסיק את הקריאות. נציין לטובה טקס שערכה בני יהודה לכבודו של מאמן סכנין, יוסי

אבוקסיס, שזכה לפרחים ומחיאות כפיים של האוהדים.

 

60 מחזור 9.6.6102

הפועל רעננה – בית”ר ירושלים

אלפים מאוהדי בית”ר ירושלים שרו במהלך המשחק: “הקבוצה הגזענית של המדינה,” עם עליית

 

-ו ,04-ה

בדקה

באש”

עולה

ו”-שועפט

הכפר”

לכם

“שיישרף

המחצית,

ואחרי

בפתיחה

השחקנים

 

“טועמה מחבל, אני שונא את כל הערבים,” בדקה ה.24- נזכיר כי על בית”ר עומד עונש הפחתת נקודות על תנאי, אך היא לא הועמדה לדין השבוע על עבירות גזענות. בנוסף בדקה ה11- אלפים מאוהדי בית”ר שרו: “ליורי כואב הראש, יורי קיבל פטיש בראש,” כאזכור לאירוע תקיפת אוהד הפועל תל

אביב.

 

 

הפולה תל-אביב – מכבי תל-אביב במהלך הדרבי של תל אביב, חלק מאוהדי הפועל שרו: “שתהיה שואה למכבי,” מאות מאוהדי מכבי שרו: “טועמה מחבל,” אך חלק גדול מהקהל נמנע מלשיר את השורה הזו. בנוסף, אוהד סכנין השליך

בקבוק פלסטיק לכיוון הדשא.

 

 

 61מחזור 67.0.6102

מכבי תל אביב – מכבי פתח תקווה

בדקה ה25- מאות מאוהדי מכבי תל אביב שרו: “לאלה מחבל,” כחלק משיר נגד הפועל תל אביב. נציין

לטובה כי לפני המשחק נערך טקס הוקרה לשחקן מכבי פ”ת, ראדה פריצה, שזכה לתשואות הקהל.

 

 

בני סכנין – הפועל תל אביב

בתופסת הזמן של המשחק פרץ אוהד הפועל תל אביב אל כר בדשא והתעמת עם שחקנה של סכנין,

פיראס מוגרבי. השחקן לא הגיב.

 

 

הפועל באר שבע – בית”ר ירושלים

אוהדים של בית”ר ירושלים עקרו כעשרה כסאות ביציע בסיום המשחק. מלבד זאת, עשרות אוהדי

בית”ר ירושלים שרו: “ראדי מזיין כבשים.”

 

09 מחזור 09.0.6102

ביתר ירושלים בני סכנין עוד לפני שריקת הפתיחה נרשמו מספר עימותים מחוץ לאצטדיון: יותר מעשרה אוהדי ביתר רעולי

פנים תקפו אוהדי סכנין בדרך למגרש, בודדים מאוהדי בית”ר השליכו אבנים לעבר אוהדי סכנין.

עשרות עד מאות אוהדים של בית”ר תועדו מחוץ לאצטדיון שרים: “מוחמד מת,” שיישרף לכם הכפר”

ופעם אחת גם: “מוות לערבים.” אוהדי סכנין הגיבו בקריאות: “ברוח ודם נפדה את אל עקצה,” ו-

 

חבריו.

על ידי

מיידי

באופן

נעצר

ליהודים”

שקרא: “מוות

סכנין

בודד של

אוהד

.”מת

“כהנא

 

קריאות

פעמים:

מספר

שחזרו

הבאים,

האירועים

בית”ר

ביציע

נרשמו

עצמו

המשחק

במהלך

 

“הקבוצה הגזענית של המדינה” ו”שיישרף לכם הכפר” על ידי אלפי אנשים. בנוסף, כמאה אוהדים קראו “מוחמד מת” מספר פעמים במהלך המשחק, אך נתקלו בניסיונות השתקה של אוהדים רבים ביציע. בנוסף כמאה אוהדי בית”ר שרו: “נשבע במנורה שלא יהיו פה ערבים,” “הגזענות שהיא חלום” ו”-שונא את כל הערבים.” על פי דו”ח משקיף ההתאחדות לכדורגל, נרשמה גם קריאות: “מוחמד

חזיר.” בנוסף, משקיף ההתאחדות דיווח על השלכת כוס שתייה לעבר שחקן סכנין בדקה ה.55-

 

 

 

סכנין שרקו בוז וקראו:

אוהדי

ההמנון מאות

סכנין נרשמו האירועים הבאים: במהלך

ביציע בני

 

“ברוח ובדם נפדה את אל אקצה,” שיר שחזר על עצמו מספר פעמים במהלך המשחק יחד עם קריאות

 

האבטחה.

כוחות

ידי

המשחק על

במהלך

ביציע ונלקחו

הונפו

פלסטין

דגלי

מספר

אכבר.”

“אללה

 

בדקה ה1- שלוש אבוקות הושלכו, שתיים מהן לתוך כר הדשא ואחת אף כמעט ופגעה בקוון המשחק.

בסיום המשחק אוהדי סכנין השחיטו כסאות ביציע.

 

 

לאחר המשחק נרשמו עימותים נוספים, כאשר התקבלו עדויות על שלושה אירועים של תקיפת אוהדי

סכנין בדרכם למכוניות או הביתה על ידי אוהדי בית”ר ירושלים, תקיפות שנבלמו בסופו של דבר. משקיף המשחק ביציע סכנין תיאר את האווירה בדרך למשחק ולאחריו: “מפחידה.” שתי הקבוצות

יועמדו לדין על אירועי המשחק.

 

גזענות

תופעות של

כנגד

בכריזה

והקריאות

בית”ר

חולצות

הכיתוב על

השילוט,

לטובה את

נציין

 

ואלימות.

 

08 מחזור 04.0.6102

מכבי תל אביב – מכבי חיפה

לפני שריקת הפתיחה נערך טקס לזכר הנרצחים בפיגוע בתל אביב, מיד לאחר הטקס כאלף אוהדי

מכבי תל אביב שרו: “תנו לצה”ל לזיין את הערבים.” בדקה ה20- מאות מאוהדי מכבי ת”א שרו:

“לאלה מחבל,” כחלק משיר. בדקות הפתיחה של המשחק אוהדי מכבי חיפה הדליקו כ2- אבוקות, מהן 4 אבוקות שהיו על כר הדשא וגרמו לעצירת המשחק. בפתיחת המחצית השנייה נדלק רימון עשן

ירוק ביציע אוהדי מכבי חיפה. נרשמו גם חילופי קללות ונאצות בין היציעים.

 

 

בני יהודה –הפועל תל אביב לקראת סיום המחצית הראשונה אוהד בודד של בני יהודה צעק: “מחבל” לעבר עוזר מאמן הפועל תל אביב, ואליד באדיר. בסביבות הדקה ה25- קרא אוהד בודד אחר: “מחבל” לעבר שחקנה של הפועל תל אביב, רמזי ספורי. בנוסף, בפתיחת המחצית השנייה עשרות מאוהדי בני יהודה השליכו כוסות

וחפצים אל עבר ספסל קבוצתם במחאה.

 

 

02 מחזור –69.06.6105

מכבי תל אביב – עירוני קריית שמונה

מעל מאה מאוהדי מכבי תל אביב שרו: “לאלה מחבל” בפתיחת המשחק. בדקה ה44- האוהדים שרו:

 

מאלף

יותר

השיר

בזמן

הערבים.”

נזיין את

מחבל…

שרו: “טועמה

11-ה

ובדקה

מחבל”

“טועמה

 

מאוהדי מכבי שרקו בוז כנגד הקריאות.

 

 

בני יהודה – מכבי פתח תקווה

 

אוהדים

מונונגה.

תקווה,

פתח

שחקנה של

אל עבר

18-ה

בדקה

נהמו

יהודה

בני

מאוהדי

כעשרה

 

בודדים ניסו לעצור את הקריאות, אך נשמעה הקריאה: “תנהמו, תנהמו” מהיציע והאוהדים המשיכו

כ44- שניות.

 

05 מחזור – 66.06.6105

מכבי חיפה – הפועל כפר סבא מחאת אוהדי מכבי חיפה גלשה לגזענות מספר פעמים במהלך המשחק, כאשר תוך כדי שריקות בוז אל עבר שחקן הקבוצה, טאלב טוואטחה, עשרות מהאוהדים נהמו לעברו. מאות מאוהדי מכבי חיפה הגיבו לנהמות במחיאות כפיים. אירוע חריג נוסף נרשם כאשר שחקן הקבוצה, אלירן עטר, הניף את ידיו בביטול אל עבר אוהדי מכבי חיפה, בדקה ה.22- נציין לטובה את השלטים והקריאה להימנע

מאלימות ומגזענות.

 

 

בית”ר ירושלים – מכבי נתניה

בדקה ה51- מאות מאוהדי בית”ר שרו: “שיישרף לכם הכפר,” שיר שמכוון אל עבר ערבים. בדקה ה- 25 אוהדי בית”ר שרו: “שועפט עולה באש.” שופט המשחק, איתן שמואלביץ,’ ציין בדו”ח השופט כי אוהדי בית”ר נשמעו נוהמים אל עבר שחקנים שחומי עור של מכבי נתניה, בדקות ה24- וה.22- לאחר בחינת מספר עדויות ברחבי האצטדיון, לא נמצאו עדויות נוספות לאירוע. נציין לטובה את השלטים

והקריאות בכריזה כנגד גזענות ואלימות.

 

 

03 מחזור – 9.06.6105

בית“ר ירושלים – עירוני קריית שמונה מאות מאוהדי בית”ר ירושלים שרו שלוש פעמים במהלך המשחק “שיישרף לכם הכפר,” כנגד ערבים ומוסלמים. בנוסף, בדקה ה51- שרו מאות מהאוהדים ביציע המזרחי “שועפט עולה באש.” שחקני

בית”ר שיחקו עם כיתוב כנגד גזענות ואלימות, שנשמעו הצהרות שחקני בית”ר כנגד גזענות ואלימות.

 

06 מחזור – 0.06.6105

מכבי תל אביב –בני יהודה

לפני שריקת הפתיחה נערך טקס הוקרה לפצועי צה”ל. במהלך הטקס אלפים מיושבי האצטדיון שרו:

“תנו לצה”ל לז*** את הערבים.” בדקה השנייה של המשחק יותר ממאה מאוהדי בני יהודה שרו: “מוחמד מת,” שיר שכולל בתוכו מספר ביטויים גזעניים כנגד ערבים. לפני הירידה למחצית שרו מאות

מאוהדי מכבי שיר אלים כנגד הפועל תל אביב, שכלל את הביטוי: “לאלה מחבל.”

 

 

מכבי פתח תקווה – בית“ר ירושלים עם עליית השחקנים למגרש שרו אלפים מאוהדי בית”ר ירושלים: “הקבוצה הגזענית של המדינה” ובדקה ה21- שרו יותר מאלף אוהדים: “שיישרף לכם הכפר, כנגד ערבים-ומוסלמים. בדקה ה48- שרו יותר ממאה מאוהדי בית”ר: “עזה בית קברות8444… הרוגים.” בדקה ה,11- לאחר שליפת כרטיס

אדום לבית”ר, נזרק חפץ בלתי מזוהה לכיוון המגרש.

 

00 מחזור – 69.00.6105

בית”ר ירושלים – הפועל עכו

יותר מאלף מאוהדי בית”ר ירושלים שרו עם עליית השחקנים לדשא לפתיחת המשחק: “הקבוצה

 

הכפר” ו”-אחמד טיבי מת.” במשך המשחק עצמו האוהדים

המדינה,” “שיישרף לכם

הגעזנית של

 

עמוס, עם

דני

עכו,

שוערה של

לעבר

חפצים

השליך

בית”ר

אוהד

גזעניות. בנוסף,

מקריאות

נמנעו

 

הירידה למחצית. המשליך נתפס באופן מיידי והוצא מהיציע.

 

שחקני

אל עבר

גזעניות

קריאות

הליגה, על

למנהלת

במכתב

התלוננה

עכו

הפועל

המשחק

לאחר

 

הספסל שלה. כמו כן, ביציע המזרחי דווח על אירוע גזעני, כאשר עובד נקיון ערבי נדרש לעזוב את היציע, באירוע שבסופו פונה לבית החולים. תחילה העובד טען שהוכה, אך בסופו של דבר משך את התלונה וטען שרק אוים על ידי אוהדים. נציין לטובה את השלטים למניעת גזענות ואלימות, ואת

 

מגזענות

להימנע

מהקהל

מבקשים

בית”ר

של שחקני

האצטדיון,

ברחבי

שנשמעו

התשדירים

ומאלימות.

 

 

 

מכבי נתניה – הפועל רעננה

במהלך דקות ארוכות נשמעו קריאות וקללות של אוהדי מכבי נתניה, כנגד שחקני הקבוצה. בדקה ה- 11 אוהדים בודדים של נתניה נהמו אל עבר שחקנים שחומי עור של הקבוצה, אך הושתקו באופן מיידי על ידי חבריהם ליציע והקריאות פסקו. נציין לטובה את הטקס לכבוד שחקנה של הפועל רעננה, עידו

לוי, אליו הגיבו אוהדי נתניה במחיאות כפיים.

 

 

הפועל כפר סבא – בני סכנין בדקה ה24- ובדקה ה15- אוהדים בודדים של הפועל כפר סבא החלו לשיר: “שיישרף לכם הכפר,” אך בשני המקרים הושתקו על ידי חבריהם ליציע והקריאות פסקו. לפני המשחק תוכנן ביוזמת אוהדי כפר סבא מפגש בין אוהדי שתי הקבוצות, אך לבסוף המפגש בוטל בשל התנגדות של חלק מאוהדי

הפועל כפר סבא.

 

01 מחזור 5.00.6105

מכבי חיפה – בית”ר ירושלים

בדקה ה51- יותר מאלף אוהדים של בית”ר ירושלים שרו: “שיישרף לכם הכפר” כנגד ערבים, ומיד

לאחר מכן, בדקה ה55- שרו יותר מאלף אוהדים שיר שבמילותיו הביטויים: “משתין על הקוראן” ו- “טועמה מחבל.” באירוע אחר, אוהד של מכבי חיפה סינוור בלייזר במהלך את המשחק את שוערה של

 

להיות

עלול

שהמשחק

והזהיר

הסינוור

פעמים להפסקת

שלוש

קרא

קליימן. הכרוז

בוריס

בית”ר,

 

בנוסף,

מנויים.

והחרימה

המשחק

בזמן

עוד

את המסנוורים

תפסה

הודיעה כי

חיפה אף

מופסק.

 

שלושה רימוני עשן נדלקו ביציע אוהדי בית”ר בדקות הפתיחה. שתי הקבוצות יועמדו לדין על עבירות

אלו.

 

 

בני סכנין – בני יהודה בדקה ה82- יותר מעשרה אוהדי בני סכנין קיללו את נורו ג’וד מבני יהודה למשך כשתי דקות, לאחר שערו השני. חלק מאותם אוהדים השתמשו בביטויים: “כושי מסריח” ו-תחזור לאפריקה.” אוהדים

בודדים אחרים ביציע קראו להם להפסיק. לא נרשמו אירועים חריגים בעלי אופי פוליטי.

 

9 מחזור 3.00.6105

בית”ר ירושלים – הפועל רעננה

מאות מאוהדי בית”ר ירושלים שרו “הקבוצה הגזענית של המדינה” בעליית השחקנים לדשא, בדקה

ה25- מאות עד אלפים שרו: “שיישרף לכם הכפר,” ובדקה ה21- שרו מאות: “סלים טועמה מחבל,” ללא השתקה מחבריהם ליציע. עם זאת, נציין לטובה את המאמצים של בית”ר למנוע את התופעות הללו: לפני המשחק ובמחצית נשמעו קטעי שמע של שחקני בית”ר קוראים לאוהדי להימנע מגזענות

ומאלימות. בנוסף, על שלטי האצטדיון וחולצות השחקנים נכתבו קריאות למניעת גזענות ואלימות.

 

 

מכבי נתניה – הפועל באר שבע

בדקה התשיעית עשרות מאוהדי מכבי נתניה נהמו למשך כשלוש שניות אל עבר שחקנה של באר שבע, מהראן ראדי, אך לא המשיכו בהתנהגות ולא זכו לשיתוף פעולה של יתר האוהדים. נציין לטובה כי

אוהדי נתניה ברובם מחאו כפיים לשחקנה של באר שבע, אליניב ברדה, כאשר הוחלף.

 

8 מחזור 67.01.6105

מכבי תל אביב – בית”ר ירושלים

במהלך המשחק נשמעו קריאות גזעניות, שאינן קשורות ליריבות בין הקבוצות. בעליית השחקנים אל

הדשא שרו מאות מאוהדי בית”ר ירושלים: “הנה היא עולה, הקבוצה הגזענית של המדינה.” בדקה ה- 22 מאות מאוהדי בית”ר שרו: “שיישרף לכם הכפר” (כנגד ערבים.) בדקה ה54- מאות מאוהדי מכבי תל אביב “סלים טועמה מחבל,” לקראת הדרבי מול הפועל במחזור הקרוב. כמו כן, מכבי תל אביב

תועמד לדין בעקבות זריקת מצית אל עבר שופט הרחבה.

 

 

בני יהודה – עירוני קריית שמונה

 

אחרי

מחבל.’

‘מחבל,

קראו

יהודה

בני

מאוהדי

מאות

,81-ה

בדקה

עאבד

של אחמד

השער

לאחר

 

שעאבד כרע על ברכיים להתפלל המשיכו אותם אוהדים בקריאות ‘מוחמד מת.’ בני יהודה אף תועמד לדין על קריאות גזעניות. למשך המשחק נשמעו קללות של אוהדי הקבוצה כנגד חברי הנהלת בני יהודה. בדקה ה14- הונף שלט על איסור עישון בבלומפילד, כאשר בזמן הנפת השלט, לפניו ולאחריו

רבים עישנו ביציע ללא אכיפה בולטת, תופעה שחוזרת על עצמה במשחקי הבית של בני יהודה העונה.

 

7 מחוזר 61.01.6105

בית”ר ירושלים – הפועל באר שבע

לפני שריקת הפתיחה שרו מאות מאוהדי בית”ר ביציע המזרחי אל עבר מהראן ראדי ‘מז*** כבשים.’ גם קריאות פוליטיות שאינן גזעניות, ‘הר הבית בידינו’ וקללות לעבר אחמד טיבי, נשמעו מספר פעמים לאורך המשחק על ידי מאות מאוהדי בית”ר. מלבד זאת נרשמה אווירה ספורטיבית טובה. שחקני

בית”ר שיחקו עם כיתוב נגד אלימות וגזענות, על שלטי האצטדיון ועל חולצות השחקים.

 

 

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב

מאות מאוהדי מכבי קראו שרו: “תנו לצה”ל לז*** את הערבים’ בדקה ה,14- רגע לפני שהובקע שער.

מלבד זאת נרשמה אווירה ספורטיבית.

 

 

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא

בדקה ה42- עשרות מאוהדי מכבי נתניה נהמו אל על שחקנה של הפועל כפר סבא, מאוויס צ’יבוטה, אחרי שהשחקן ביצע עבירה ולטענת האוהדים, בעט הכדור. אוהד הפועל כפר סבא זרק שקית גרעינית

לדשא בדקה ה.52- שתי הקבוצות הועמדו לדין בהתאחדות לכדורגל על פעולות אלו של האוהדים.

הפועל חיפה – בני יהודה

אוהד בודד של בני יהודה קרא ‘מוות לערבים,’ כאשר נכנס למשחק שחקנה של הפועל חיפה, עלי

חטיב.

 

2 מחזור –2.01.6105

בני סכנין – בית“ר ירושלים אווירה פוליטית מתוחה בדוחא, עם דגלי פלסטין וישראל ביציעים. אלפים מאוהדי סכנין שרו מספר פעמים: “ברוח, בדם, נפדה את על עקצה” וחלקם הגיעו עם חולצות בנושא. אוהדי בית”ר קראו ‘הר

 

אבל

קיצוניים,

גזענות

מקרי

נרשמו

לא שלכם.’ לא

הכפר,’ ‘ירושלים

לכם

בידינו,’ ‘שיישרף

הבית

 

האווירה הייתה של מלחמת דת. בנוסף, אוהדי בני סכנין ירקו והשליכו חפצים אל עבר שחקנה של

 

עבר

חפצים אל

וזרקו

הדשא

אבוקה אל

השליכו

אוהדים אף

.25-ה

בדקה

אצילי,

עומר

בית”ר,

 

המגרש, גם לעבר שוערה של בית”ר בוריס קליימן. בסיום, עשרות אוהדי סכנין זרקו אבנים אל עבר כוחות מהשטרה, כאשר כ44- מהם רעולי פנים. עוד לפני המשחק אוהד בית”ר התלונן שנזרקה לעברו

אבן ליד פארק אוסטרליה. בסך הכל נעצרו חמישה אוהדים על ידי המשטרה.

 

 

בני יהודה – מכבי נתניה

בדקה ה14- עשרות רבות מאוהדי בני יהודה נהמו אל עבר שחקנה של מכבי נתניה ממוצא אתיופי,

 

דלה

הקבוצה,

שוער

אל עבר

פעמים

מספר

נהמו

יהודה

בני

אוהדי

שני

כן,

לפני

עוד

טגה.

אמיה

 

איינוגבה, אך נעצרו על ידי חבריהם ליציע.

 

 

מכבי תל אביב – הפועל עכו

בודדים מאוהדי מכבי תל אביב שרו לפני שריקת הפתיחה: “תנו לצה”ל ל***ן את הערבים.” מאות

 

אווירה

נרשמה

המשחק

במהלך

מיידי.

באופן

נפסקה

והיא

הקריאה

נוכח

בוז

שרקו

אוהדים

 

ספורטיבית טובה.

 

5 מחזור – 69.9.6105

בית“ר ירושלים – הפועל כפר סבא מאות מאוהדי בית”ר ירושלים שרו בדקה ה,52- ‘סלים טועמה מחבל.’ בדקה ה05- מאות אוהדים קיללו את ח”כ אחמד טיבי, לקראת המשחק מול בני סכנין במחזור הקרוב. אוהדי שתי הקבוצות מחו

בקללות כנגד אלי טביב, תחילה אוהדי כפר סבא ולאחר מכן גם אוהדי בית”ר.

 

 

4 מחזור –66.9.6105

מכבי נתניה – עירוני קריית שמונה

כעשר דקות לסיום המשחק נשמעה על ידי בודדים הקריאה ‘מחבל’ לעבר שחקנה של קריית שמונה, אחמד עאבד, כאשר חלק מהאוהדים טענו שלא החזיר כדור לשחקני נתניה. האירוע לווה בשריקות

בוז ובקללות, מקצתם היו קריאות ‘מחבל.’

 

3 מחזור-02.9.6105

מכבי פתח תקווה – בני יהודה עשרות אוהדי בני יהודה נהמו לעבר שחקנה של מכבי פ”ת, ג’ו מונונגה, בלגי ממוצא אפריקני, כאשר הוחלף בדקה ה,21- כאשר טענו שהוא ‘מבזבז זמן.’ עוד לפני כן, כמה בודדים מאוהדי בני יהודה נהמו

לעבר מונונגה כאשר ניגש לבעוט פנדל בדקה ה.04-

 

 

עירוני קריית שמונה – מכבי תל אביב

מספר אוהדי מכבי תל אביב הניפו שלט ‘פליטים לא מוזמנים’ WELCOME( NOT )REFUGEES לפני שריקת הפתיחה. זאת בתגובה לשלט הנפוץ באירופה בשבוע האחרון ‘הפליטים מוזמנים,’ ובשל

הידיעות על כוונת מכבי תל אביב לתרום אחוז מהכנסותיה מכרטיסי ליגת האלופות למען הפליטים. נציין לטובה את קריאת כרוז המשחק, נגד גזענות ונגד אלימות, לפני שריקת הפתיחה. המשחק עבר

באווירה ספורטיבית ללא אירועים אלימים וגזעניים.

 

 

מכבי חיפה – בני סכנין בדקה ה54- יותר מאלף אוהדי מכבי חיפה שרו לעבר אוהדי בני סכנין: “שיישרף לכם הכפר,” זאת לאחר שאוהדי בני סכנין שרו בגנות חיפה. מלבד האירוע הזה, נציין לטובה את השלטים נגד אלימות

ונגד גזענות, וגם חלוקת מגבונים לחים לבאי האצטדיון, בשל עומס החום.

 

 

הפועל תל אביב – מכבי נתניה

 

בין

שעבר

עביד,

אבו

איאד

תל אביב,

הפועל

שחקנה של

לעבר

נהמו

נתניה

מכבי

מאוהדי

בודדים

 

הקבוצות בקיץ האחרון. אותם אוהדים הושתקו על ידי חבריהם ליציע כעבור שניות בודדות. מלבד

זאת לא נרשמו אירועים של גזענות או אלימות ביציעים.

 

 

-6.9.6105מחזור 0 הפועל באר שבע – מכבי תל אביב

במהלך המשחק אוהד הפועל, באר יחיד, החל לצעוק קריאה גזענית נגד אלי דסה, אך כעבור רגע הוא נעצר על ידי חבריו ליציע בהפגנתיות. האירוע הזה מצביע בעיקר על הצלחת המאבק בתופעה ביציעי באר שבע. ביציעי מכבי תל אביב אמנם נרשמו קללות לעבר שחקנה של באר שבע, מהראן ראדי, אך

לא נתגלה בהן תוכן גזעני. המשחק עבר באווירה טובה מאוד.

מכבי נתניה – בית“ר ירושלים ביציע בית”ר ירושלים נשמעו מספר קריאות על ידי כמה עשרות אוהדים, כאשר שאר האוהדים נמנעו מלהצטרף לקריאות. לאורך כל המשחק נשמעו שירים גזעניים ביניהם: “שונא את טועמה…שונא את

כל הערבים, ..הקבוצה הגזענית של המדינה,’ ושיר המכנה את קבוצת הפועל ‘ערבים.’

 

במשחק מול טייבה?

מוות לערבים

 

קבוצות הנוער של בני טייבה וכפר יונה הייתה על רקע גזעני?

האלימה בין שחקני

התקרית

האם

 

בקבוצה מטייבה טוענים כי לאורך כל המשחק נשמעו קריאות “מוות לערבים” מכיוון הקהל, ואילו

בעירוני כפר יונה מכחישים: “אין בכלל קהל שם, בחיים לא צעקנו מילות גנאי נגד ערבים.”

בן מיטלמן 88.8.4482 חדשות4

 

 

ליגה ג:’ שמעו ‘מוות לערבים’ וירדו מהדשא.

המשחק בין מ.כ.א.ס אשקלון למ.ס. צעירי אלהואשלה הופסק בדקה ה11- במצב של 8:1 לאשקלון, לאחר שהשוער המורחק של האורחים, אמיר אלהואשלה, שמע קריאות גזעניות מהיציע. “יש אצלי בקבוצה חיילים. הקריאות היו השפלה גדולה והחלטנו לא להמשיך.” יו”ר אשקלון: “לא היו קריאות

גזעניות.” איגוד השופטים: “אחד הקוונים שמע “מוות לערבים.”‘

 

ynet

שי מוגילבסקי 40.84.4485

 

 

 

0:0 בין מכבי חיפה והפועל עכו, קריאות גזעניות לעבר טוואטחה. .. עוד לפני תחילת המשחק אירעה תקרית חמורה כאשר מספר אוהדים קיללו את טאלב טוואטחה על רקע גזעני. מי שנחלץ לעזרתו הוא הקפטן יוסי בניון שהתעמת עם אותם אוהדים

שמעון אלבז 84.1.4485 ynet

 

 

משרד הכלכלה חוקר את בית”ר ירושלים על אפליה נגד ערבים ושוקל תביעה .

אנשי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד קיבלו החלטה תקדימית לחקור את הימנעות הקבוצה

מהעסקת כדורגלנים ערבים, ואף להגיש נגד ראשי המועדון כתב אישום

יואב בורוביץ 5.1.4485 הארץ

 

 

זרקו סלעים וכסאות, כמו אינתפיאדה:” מכות במגרש.

משחק בין שתי קבוצות בליגת הנוער הפך לזירת קרב. שחקני קבוצת מרחבים השוו לתוצאה 8:8

ועשרות אוהדים מקבוצת תל שבע ירדו לכר הדשא והחלו לתקוף את השופט – שהפסיק את המשחק.

נער נוסף נפצע וידו נשברה. אחד השחקנים: “לא הייתי בטוח אם אני חוזר למשפחה שלי.”

תמיר סטיינמן חדשות4 41.5.4485

 

פרשת גזענות חדשה בבית”ר ירושלים?

בראיון לתכנית הספורט ברדיו 8.1 FM אמש אמר מאמן קבוצת הכדורגל של בית”ר י-ם כי לא היה

מביא שחקן ערבי לקבוצה, ועורר עליו זעם רב.

נרי וייס 80.0.4485 ערוץ 1

 

 

נדב אברה: שחקנים באיכסל קראו לי כושי.” חלוץ הפועל מגדל העמק מספר על החוויה הלא נעימה שהוא עבר, לדבריו, במשחק מול איכסל בשישי האחרון. גורמים באיכסל טוענים: “אברה הקניט את השוער שלנו כשקרא לו ‘יא שמן, יש לך תחת

גדול.” הגזענות במגרשי הכדורגל שוב מרימה את ראשה המכוער. הפועל איכסל גברה בשישי האחרון 2:8 על

 

מספר

העמק

מגדל

אנשי

כשלטענת

מכוערת,

תקרית

אירעה

המשחק

במהלך

העמק.

מגדל

הפועל

 

שחקנים מאיכסל קראו קריאות גזעניות לעברו של החלוץ נדב אברה על רקע צבע עורו הכהה. “כמה שחקנים שלהם קראו לו כושי. מקווים מאוד שהשופט ציין את הדברים החמורים האלה בדוח,” כך

אמרו גורמים במגדל העמק. אורי דוד 42.4.4482 עמק ניוז

עמק ניוז

 

 

 

לעבר שחקני

קריאות גזעניות של אוהדים

שח) על

עילית 5,111(

להפועל נצרת

כבד

קנס

 

הפועל רג שחומי העור. הפועל נצרת עילית” חטפה בראש” מבית הדין וספגה קנס מדהים של 5,444 ש”ח )!!( על הקריאות הגזעניות של אוהדיה במשחק האחרון מול הפועל ר”ג ,)4:4( שנהמו לעברם של שחקני היריבה שחומי העור, לפני ובמהלך המשחק. הדיין, ישראל שמעוני, לא הסתפק בכך וגזר גם עונש על תנאי של איסור

עריכת שני משחקים במגרש הביתי עבור נצרת עילית. ועם קללת אצטדיון ‘גרין,’ אולי עדיף כך.?

עמוס קלס ואבי רביבו 0.4.4482 המגרש הביתי של הצפון

 

אלימות מילולית קשה וגילויי גזענות באולם זיסמן ברמת גן.

גזענות בעולם הספורט הרמת גני. במהלך אימון כדורסל משותף של קבוצות הכדורסל של רמת-גן, שהתקיים באולם זיסמן, התפתח עימות חריף בין מנכ”ל קבוצת עירוני ר”ג , ליאור וילהלם לבין רוברט סאלי, שחקנה של הפועל ר”ג. סאלי טוען כי הותקף בכינויי גנאי גזעניים”:הוא קרא לי ניגר” וקבוצתו הגישה תלונה לאיגוד. מנגד טוען וילהלם שהשחקן הוא שהחל לגדף אותו ואת ילדיו, אשר

 

כשקפטן

בעניין,

לא תגיב

העיריה

“:ג”ר

האונקולוגית.דוברת עיריית

במחלקה

מאושפז

מהם

אחד

 

מכבי ת״א קילל שחקן הפועל ת״א בנוקיה, עיריית ת״א לא נדרשה להגיב.”

ישראל ריזל 0.84.4485 מקומונט רמת גן

 

 

כתבות גזעניות בתקשורת ובמידיה

 

 

סיכום :6102 יותר ערבים ישראלים מעורבים בטרור. שירות הביטחון הכללי פרסם דו”ח סיכום של פיגועי הטרור לשנת ,1.82 ממנו עלה כי %12 מסך כל ההרוגים נרצחו בשלושת החודשים האחרונים של השנה שעברה. בנוסף, נרשם זינוק במספר הפיגועים

בירושלים וירידה ביו”ש.

 

Nrg

יוחאי עופר42.4.4482

 

 

 

כשישראל עוצמת עין, התנועה האסלאמית חוגגת.

 

מהחוק.

הוצאה

שכזכור

האיסאלמית,

התנועה

מטעם

ותהלוכה

חידון

התקיימו

ירושלים

במזרח

 

דגלים נאומי הסתה ושירים לאומניים היו חלק מהתפריט.

שמעון כהן 81.4.4482 ערוץ 1

 

 

בנט צודק, הערבים פושעים יותר.

 

והפשיעה

האלימות

באחוזי

מוביל

בישראל

הערבי

שהמגזר

ספק

אין

את הנתונים,

בוחנים

כאשר

 

.החמורה                                          מידה 1.4.4482 גרינשטיין אריק

 

בוגדנות ערבית.

 

רוצחים.

מחבלים

משפחה של

עם קרובי

נפגשו

וגטאס,

זחאלקה

– זועבי,

של בל”ד

הכנסת

חברי

 

נתניהו: הם לא ראויים לכהן בכנסת ישראל.

חזקי עזרא 0.4.4482 ערוץ 1

 

 

“סייעניטרור  בכנסת-ישראל.”

 

לראשונה,

מחבלים.

משפחות

הערבים עם

הכנסת

חברי

לפגישת

ומשמאל

מימין

חריפות

תגובות

 

אדלשטיין ונתניהו יגישו קובלנות נגד הח”כים מבל”ד.

עדו בן פורת 0.4.4482 ערוץ 1

 

 

התבוללות בהתחזות: כך ערבים צדים בנות ישראל.

 

ערבים  מתחזים ליהודים ואפילו ליהודיות בכדי להפיל בנות ישראל. “אחרי שכבר מכירים, אז גם

כשמגלים שזה ערבי כבר לא נעים לנתק את הקשר, ובכל זאת ‘אולי אימא שלו יהודייה.'”

אברהם שפירא 4.4.4482 הקול היהודי

ההסתה הערבית המשותפת.

כשחברי כנסת ערבים מן הרשימה המשותפת לא מפסיקים להסית לאלימות ולהצדיק טרור ופגיעה

ביהודים חפים מפשע, המסרים הללו נקלטים היטב – גם בוואדי עארה.

אריק גרינשטיין 0.8.4482 אתר מידה

 

 

לא רק נשאת מלחם: טרור בקרב ערביי ישראל.

מדובר בחלק קטן מאוד ביחס לאחוז שלהם באוכלוסייה, אך לפי דוחות של השב”כ מספר הערבים

 

מה הם

מדאיגה.

עלייה

במגמת

נמצא

טרור,

לארגוני

ומצטרפים

פיגועים

שמבצעים

הישראלים

 

זהות

תעודות

נושאי

מגייסים

הטרור

ארגוני

מציאות בה

מתמודדים עם

ואיך

לתופעה

הגורמים

 

כחולות באמצעות סרטוני הסתה ברשת.? שי לוי | פז”ם | 0.8.4482 מאקו

 

תג מחיר זה לא טרור. נקודה

 

ח”כ

מחיר.

בתג

לא המצב

של צדק. זה

יותר

כללית

לפרספקטיבה

פרטי

מצדק

עוברים

במלחמה

 

סמוטריץ’ ממשיך להסביר מדוע דומא הוא לא טרור.

1 ערוץ 84.84.4485

 

 

איימן עודה: לא איש של שלום המגזין ‘פוריין פוליסי’ הכריז על איימן עודה כאחד המנהיגים החשובים בעולם. אך הביוגרפיה של חבר הכנסת הטרי מגלה מנהיג ערבי שתומך בטרור, ונמצא בצד הלא נכון של היסטוריה

עקיבא ביגמן| 48.4.4482 מידה

 

 

אילת: נחקר במשטרה בחשד להטרדת ערבים.

פעיל נגד ההתבוללות בעיר נחקר בטענה שהטריד בנות יהודיות וערבים שהתרועעו ביחד.

“ברוך ה’ יש כאן ירידה במקרי ההתבוללות בגלל הפעילות.”

45.84.4485 הקול היהודי

 

 

 

 

סכנה קיומית: החידוש באינתיפאדת הסכינים הוא אלימות ערביי ישראל. הגיע הזמן להודות: ירושלים מעולם לא אוחדה לה יחדיו. וכמה מסקנות מביקור בליטא ובתערוכת מזון בגרמניה א המשטרה, לא השב”כ ובטח לא הצבא יכלו לצפות או להיות מוכנים לסוג כזה של אלימות ושל פיגועים. “אינתיפאדת הסכינים” מתגלגלת וזורעת פחד וחרדה ברחובות ישראל, ללא יד

 

לחיקוי .

מודל

הקודם

היום

בפיגועים של

שרואים

ובודדים

בודדות

ביוזמה  של

מכוונת,

 

החידוש הנפיץ והמסוכן הוא זליגת האלימות והטרור בנשק קר אל ערביי ישראל. “הסכנה הקטנה” היא שייתכן שיהיו עוד כמה פיגועים, אולם הסכנה הגדולה היא כרסום עמוק במרקם היחסים העדין שנבנה ושמתוחזק בקושי בין היהודים לבין ערביי ישראל במקומות העבודה, במוקדי בילוי, בבתי

החולים ובתחבורה הציבורית . אבני בניהו 81.84.4485 מעריב

 

טרור עושים באהבה.

האירועים האחרונים מעידים על כך שתעודת זהות כחולה, ואפילו דרכון דיפלומטי, אינם מונעים

מאדם להיות אויב. הגיע הזמן להסיר את מסכת “הפרא האציל.”

הלל גרשוני 2.84.4485 אתר מידה

 

 

עלילות סוסיא. הקרב על סוסיא אינו רק סיפורם של ערבים שמפונים מבתיהם הלא חוקיים, אלא מערכה של ארגוני שמאל קיצוני המנסים להשתלט על השטח באמצעות פרובוקציות…. הארגונים תעאיוש,’ שוברים

 

בראשות אריק אשרמן –

ורבנים למען זכויות אדם,’ שומרי משפט

שתיקה,’ עדאלה,’ בצלם

 

 

 

שהורשע

נאווי,

עזרא

תעאיוש,

פעיל

דליל.

התיישבות

בחבל

פרובוקטיביות

פעילויות

מקיימים

 

 

 

התערטלה

אחרת

ופעילה

הזדמנויות,

בכמה

מכנסיו

הוריד את

נוספות,

ובעבירות

מין

בעבירת

 

 

 

חודרים לתוך יישובים ומחכים לתגובה

אנרכיסטיים מגיעים לשטח בשבתות,

ארגונים

בעתניאל.

 

הם זורקים פגרי חיות ומסיתים ערבים לעלות לכיוון היישובים.

שיוכלו לצלם, לערוך ולטנף.

בועז העצני 64.7.6105 Nrg

 

 

 

 

ככה לא בוחרים שופטים.

כשאף אחד לא בא להצביע, המיעוטים זוכים לכוח לא פרופורציונאלי והפוליטיקה המגזרית שולטת.

מי בכלל חושב שעורכי הדין צריכים למנות את השופטים? כשאף אחד לא בא להצביע, המיעוטים זוכים לכוח לא פרופורציונאלי והפוליטיקה המגזרית שולטת

בלשכת עורכי הדין • מי בכלל חושב שעורכי הדין צריכים למנות את השופטים.

עקיבא ביגמן 44.2.4485 מידה

 

 

מי מפחד לטפל ברמאויות הסטודנטים הערבים?

אחוזי העתקות בקרב סטודנטים ערבים גבוהים בהרבה מאשר סטודנטים יהודים. %54 מהניצבים

בפני וועדת משמעת במוסדות להש”ג בצפון הם ערבים. ממה נובע הפער.?

ישי פרידמן 81.2.4485 מידה

 

 

סקרים הממחישים את השנאה והגזענות

רוב הישראלים החליטו: אין עוד ערבים טובים.

ממשלת הימין הלאומנית מגלה לאסונה שאין לה פתרון לטרור היחידים, אז היא מפנה את תסכולה

פנימה ומכלה את זעמה בציבור שהיה עשוי להיות הגשר האחרון: ערביי הארץ. ומכל אסונות נתניהו,

הקרע הזה יהיה הסופני מכולם. טובי פולק 5.4.4482 הארץ

 

סקר: 91% מהיהודים נגד נישואים עם ערבים.

מהסקר, שהזמין ארגון “יד לאחים” ששם לעצמו “להיאבד בהתבוללות בקרב צעירים יהודים ונגד

ארגונים מיסיונריים,” עולה כי רק 85% מהיהודים הבוגרים מכירים זוגות של יהודי/יה וערבי/יה.

“יד לאחים:” הנתון “מעודד ומרגש. מחריד שמאות בנות מתבוללות מדי שנה.”

Nrg חדשות 40.8.4482

 

 

מדד הדמוקרטיה: 46 % מהיהודים סבורים שערביי ישראל רוצים לחסל את המדינה.

 

 

בין

המתיחות

עולה כי

מהם

השנתיים,

נתוניו

הבוקר את

מפרסם

לדמוקרטיה

הישראלי

המכון

 

יהודים לערבים הולכת ומתרחבת: 22 אחוז מהיהודים לא רוצים שכן ערבי, 51 אחוז מהם לא רוצים

 

הכי

הגוף

הוא

צה”ל

מעורבים.

נישואים

למנוע

מעוניינים

הצדדים

משני

אחוזים

04-וכ

שר ערבי,

 

אחוז מהאזרחים יעדיפו להישאר בארץ.

פופולרי, הכנסת הרבה פחות – ועדיין, 10

84.88.4485 חדשות נענע84

דוגמאות לגזענות גולשים במידיה

 

ברל כצנלסון לחודש ינואר 6102

דוח השנאה ברשתות החברתיות של הקרן

 

 

 

 

וברשתות

בחברה

והגזעני

האלים

והשיח

השנאה

כצנלסון  על

ברל

קרן

שהוציאה

בדוח

 

בפרט,האומד את מידת זיהום השיח ואת ההשלכות על חיינו מראה את התמונה הבאה :

119,622 סה”כ שיחות גזעניות לחודש ינואר 5102

 

ממוצע חודשי של שיחות גזעניות

116,921

 

%5.2 אחוז השיחות הכוללות קריאה ישירה לאלימות פיזית

%11 נגד ערבים

%02 נגד להט”ב

 

 

%01 נגד חרדים  
%01 נגד מזרחיים
%2 שמאלנים
%5 נגד מבקשי מקלט
%5 נגד ימנים
%5 נגד אשכנזים
%1 נגד אשכנזים
%5 נגד מתנחלים
%0 נגד אתיופים
 

מוקדי שיח השנאה  :

Articles

 

 

.0

בחדרי חרדים – bhol .5
פרופקטור- facebook .1
הורות ומשפחה- kipa .5
Academics .5
ואללה- ואללה בחירות .2
אתרי מדבר – facebook .7

 

 

הסתה לגזענות נגד נגד חברי הכנסת הערביים :

נגד יור הרשימה המשותםת חבר כנסת אימן עודה :

צילום מסך

 

 

נגד חבר כנסת ד”ר אחמד טיבי :

צילום מסך

 

 

הסתה לגזענות נגד חברי הכנסת ג’מאל זחאלקה וחנין זועבי וחבר כנסת ד”ר אחמד טיבי

צילום מסך

הסתה לגזענות נגד מפלגות השמאל  זנדברג עונה לבנט: “כך נראית הסתה”

בתגובה לתלונת מפלגת הבית היהודי בגין הסתה נגד בנט, הציגה ח”כ תמר זנדברג ממרצ מקבץ של הודעות נאצה שהיא סופגת מצד גולשים בפייסבוק. “מעולם לא שכלל מישהו את היכולת להסית

וליילל בו זמנית כמו בנט.” 85.1.4485 חדשות 4

 

אוסף הודעות הנאצה שהציגה זנדברג

זינוק במספר כתבי האישום על הסתה ברשת – רובם המכריע נגד ערבים.

 

נפתחו כמאה תיקים על הסתה

מגלים כי בשלושת החודשים האחרונים

נתונים שהגיעו ל”הארץ”

 

לגזענות ואלימות. ברשויות מודים שהם נעזרים במידע משב”כ ובאכיפה ממוקדת כלפי ערבים

שרון פולבר 88.84.4485 הארץ

הארץ

 

 

לא יישארו פה יהודים:” בצל גל הטרור כ81- עצורים בחשד להסתה בפייסבוק המשטרה עצרה לאחרונה עשרות יהודים וערבים, בכתיבת פוסטים הקוראים לביצוע פיגועים או תומכים בטרור. בין העצורים, גבר שפרסם תמונה של מחבל ויהודי שכתב: “באה אליי אחות בקופת חולים ורצתה לתת לי דקירה, לא חשבתי פעמיים ויריתי בה”

יהושע בריינר 48.84.4485 ואללה

ורללה- צילום מפייסבוק

 

 

 

טרנד חדש בפייסבוק: בני נוער מוסיפים לשמם מוות לערבים צעירים רבים כתבו לצד שמם את מילות הנאצה. נער בן 80 ששינה את שמו אמר: “כל הערבים לא צריכים להיות פה.” הבלוגר אורי ברייטמן, שהתלונן על כך לפייסבוק, אמר: “מזלזלים שם

בהסתה” רועי שרון 1.1.4485 ואללה

ואללה

צילום מסך

 

 

 

צילומי מסך

 

 

נספחים

הגדרות:

הגדרות אלו שימשו את מחברי הדו”ח בעת שסיווגו את אירועי הגזענות השונים שתועדו בדו”ח.

אפליה

 

אפליה על רקע אתני,

ישנם סוגים שונים של אפליה:

אפליה הנה מתן יחס שונה לאנשים שווים.

לאומי, דתי, צבע, גזע, מוצא, מין וכו.

 

להעדיף אדם המתמצא בשפה

למשל,

יש להבחין בין הבחנה עניינית מותרת לבין אפליה פסולה.

 

הערבית לתפקיד עיתונאי על פני אחר שאינו מתמצא בשפה, מהווה הבחנה עניינית מותרת, אך העדפת

גבר על פני אישה מהווה אפליה פסולה ואסורה על פי חוק.

 

גזענות

החוק הישראלי הגדיר גזענות כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות או גרימת מדנים

כלפי ציבור או חלקים של אוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. בשנת 8525 עוגנה באו”ם האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית, אשר

אושררה על ידי ישראל בשנת .8515

 

 

האמנה קובעת:  “כל מדינה בעלת האמנה תנקוט באמצעים יעילים כדי לבחון את קווי המדיניות הממשלתית, הן הלאומית והן המקומית, ולתקן ולבטל או לשים לאל כל החוקים ותקנות שתוצאתם ישבה כדי ליצור

או להנציח אפליה גזעית, בכל מקום שהיא קיימת”. אפליה גזעית על פי הגדרתה באמנה: כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומני או אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בה כדי לסכן את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות וחירויות

היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר.

 

הזכות לשוויון

משמעות השוויון הנה מתן זכויות שוות לבני אדם ללא הבדלי גזע, מין, דת או לאום וכו.

הזכות לשוויון מעוגנת במגילת העצמאות, הקובעת: “מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי

 

 

מכוח היותה מדינה

ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין.”…

השוויון מעוגן בפסיקת בית המשפט העליון ומוגדר כעקרון על במדינה,

דמוקרטית כפי שעלה מדבריו של השופט ברק בפסק דין קעדאן:

 

“מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אינם דורשים אפליה על בסיס דת ולאום במדינה, אלא שערכים אלה עצמם אוסרים אפליה ומחייבים שוויון בין הדתות והלאומים”

 

באיסורים

להיות שווים בפני החוק בזכויות היסוד שלהם,

אמורים כלל אזרחי המדינה,

אי לכך,

 

ובעונשים הקבועים בחוק אשר חלים עליהם באופן שווה.

 

חופש הביטוי

עקרון חופש הביטוי בישראל מושרש בפסיקה הישראלית ומהווה עקרון על במדינה. מעקרון זה נגזרו

הזכות להפגין, חופש התנועה, חופש המידע וחופש העיתונות, הקולנוע והיצירה.

הפסיקה הישראלית התייחסה באופן נרחב לעקרון חופש הביטוי. אחד מפסקי הדין החשובים

הוא פסק דין “קול העם,” בו קבע השופט אגרנט כי:

“העיקרון של חופש הביטוי הוא עיקרון הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי… הדמוקרטיה מהווה בראש וראשונה משטר של הסכמה – היפוכו של משטר המתקיים בכוח האגרוף; והתהליך הדמוקרטי הוא, אפוא, תהליך של בחירת המטרות המשותפות של העם ודרכי הגשמתן, על ידי ליבון גלוי של הבעיות העומדות של סדר יומה של המדינה והחלפת דעות עליהן בצורה חופשית… עד עתה עמדנו על האינטרס החברתי אשר העיקרון של חופש הביטוי בא להגן עליו – האינטרס של בירור

 

דהיינו,

ואולם חשיבותו של העיקרון נעוץ גם בהגנה שהוא נותן לאינטרס פרטי מובהק,

האמת.

 

לעניינושל כל אדם, כאשר הוא אדם, לתת ביטוי מלא לתכונותיו ולסגולותיו האישיות: לטפח ולפתח,

עד הגבול האפשרי, את האני שבו; להביע את דעתו של כל נושא שהוא חושבו כחיוני בשבילו; בקיצור-

להגיד אשר בלבו, כדי שהחיים ייראו כדאיים בעיניו.” אומנם חופש הביטוי הנו עקרון על בשיטת המשפט הישראלית, אך לאחרונה חלה נסיגה בהענקת זכות

זאת, על ידי תיקון מס 22 לחוק העונשין, אשר מחמיר את הענישה בתחום חופש הביטוי ומאפשר

לבתי המשפט לגזור עונשים כבדים של עד חמש שנות מאסר, נגד מי שיורשע בעבירה של הסתה

לאלימות. תיקון זה מרחיב את הכלים הקיימים בפקודה למניעת טרור. תיקון החקיקה הנ”ל מהווה פגיעה משמעותית בחופש הביטוי, שהנו אמצעי חיוני לשמירה על הסדר

החברתי ולהבטחת מימושן של זכויות היסוד של האזרחים. יוצא אפוא, כי חופש הביטוי אינו מוגבל,

כל עוד אינו פוגע בזולת ואינו מסכן את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, סכנה ברורה וממשית.

תיקון זה נועד לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון.

 

מעשי גזענות

מתי נחשב ביטוי כגזעני? ביטוי נחשב לגזעני כשהוא בא לפגוע באנשים על רקע מוצאם הלאומי או האתני. יש להבחין בין חופש

ביטוי המותר על פי חוק לבין ביטוי גזעני מובהק. אין אדם המתבטא באופן גזעני יכול להסתתר

מאחורי הטענה שעקרון העל של חופש הביטוי מעניק לו הגנה.

 

 

האם פרסום דברי גזענות בכתב מהווה עבירה על פי חוק? כן. חוק העונשין, סעיף 800ב, קובע כי המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו-מאסר של חמש שנים, גם אם הפרסום לא הביא למעשה גזענות. כמו כן, פרסום או השמעת ביטויים שיש בהם

כדי לפגוע פגיעה גסה ברגשותיהם של אחרים מהווים פרסום גזעני, אך פרסום ציטוט מתוך כתבי דת

וספרי תפילה, או שמירה על פולחן של דת, לא יראו אותם כעבירה ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות. (סעיף 800ב לחוק העונשין, התשל”ז .)8511 גם המחזיק לשם הפצה, פרסום המוגדר

כגזעני עפ”י חוק, בכדי להביא לגזענות, דינו מאסר שנה, והפרסום יחולט. (סעיף 800ד לחוק העונשין,

התשל”ז .)8511

 

 

מהו דינו של אדם המבצע עבירה מתוך מניע של גזענות?

המבצע עבירה נגד גוף או רכוש, עבירה של איומים או סחיטה, עבירות של בריונות ותקלות לציבור (הכוללים איומים, מהומה ועלבון במקום ציבורי, השחתת מודעות מטרדים לציבור,) מתוך מניע של גזענות, דינו כפל העונש שנקבע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר. (סעיף

800ד8 לחוק העונשין, התשל”ז .)8511

פגיעה ברגשות דתיים

 

 

מה נחשב כעלבון דת? העבירה של עלבון דת כוללת בתוכה הרס, גרימת נזק או חילול מקום פולחן, או מקום המקודש לקהל אנשים, בכוונה לבזות דתם, ביודעין שהם עשויים לראות במעשה זה עלבון לדתם. עלבון דת מהווה

 

לחוק העונשין,

814

עבירה פלילית והעונש המקסימאלי בגינה הוא מאסר של שלוש שנים. (סעיף

התשל”ז .)8511

 

 

 

החוק מפרט עבירות אחרות נוספות אשר ביצוען מסכן את העבריינים בעונש של מאסר בפועל, כמו: הפרעה לפולחן: המפריע במזיד לאסיפת אנשים שנתאספו כדין לשם פולחן דתי, או תוקף במזיד אדם

הממלא תפקיד באסיפה כאמור או את אחד מבאיה, ואין בידו להוכיח צידוק או הצדק כדין, דינו-

מאסר שלוש שנים. (סעיף 818 לחוק העונשין, התשל”ז .)8511

 

כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה: הנכנס שלא ברשות למקום פולחן או למקום שיוחד

לצורכי לוויית המת, או נוהג שלא בכבוד, והכל בכוונה לפגוע ברגשותיו של אדם או לבזות דתו, או כשהוא יודע שהדבר עשוי לפגוע ברגשותיו של אדם או לבזות דתו, דינו- מאסר שלוש שנים(.סעיף 814

לחוק העונשין, התשל”ז .)8511 פגיעה ברגשי דת: המפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים, או המשמיע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני מלה או קול שיש בהם כדי לפגוע

פגיעה גסה באמונתו או ברגשותיו הדתיים. (סעיף 812 לחוק העונשין, התשל”ז .)8511

 

 

אפליה במקום עבודה

מהי אפליה במקום העבודה?

למעביד אסור להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי

או היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם או השקפתם ב:- א.קבלתם לעבודה, ב.

תנאי עבודתם, ג. קידומם בעבודה, ד. הכשרה או השתלמות מקצועית, ה. פיטורים או פיצויי פיטורים,

ו. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה. (סעיף 4 (א) לחוק שוויון הזדמנויות

בעבודה, התשמ”ח )8511

 

 

האם אפליה בעבודה כוללת גם אפליה בהפניה למקום עבודה?

בהפניה לעבודה לא תפלה לשכת שירות התעסוקה אדם לרעה בשל גילו, מינו, גזעו, דתו, לאומיותו,

ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו או מפלגתו. (סעיף (04א) לחוק שירות התעסוקה, תשי”ט .)8555

האם מעביד שנשלח אליו עובד מלשכת התעסוקה רשאי לסרב להעסיקו?

לא,  אם הסירוב איננו ענייני ומחמת לאומיותו, מינו, גזעו, דתו, השקפתו או מפלגתו, ארץ מוצאו,

גילו. מעביד הזקוק לעובדים אינו רשאי לפרסם מודעה ברבים בדבר הצעת עבודה שיש בה משום

אפליה כאמור לעיל. (סעיף (04א) לחוק שירות התעסוקה, תשי”ט .)8555

 

 

האם העסקת עובדים דרך חברת כוח אדם מחייבת את המעביד להחיל עליהם אותם תנאים

החלים על עובדים מטעמו?

כן. אסור למעביד להפלות בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן לא יפלה בין מועמדים

לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה

ולתנאים במקום העבודה, והכל מחמת מינו, מעמדו האישי, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, השקפתו או

מפלגתו. (סעיף 4 (א)8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח .)8511

 

מה דינו של מעביד המפלה בין עובדיו או בקבלת עובדים?

על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כל מעביד המפלה בין עובדיו לבין דורשי העבודה מהסיבות

שאוזכרו לעיל, לבית הדין לעבודה הסמכות לפסוק נגדו קנס, גם בהעדר נזק לעובד או לדורש העבודה, בסך של .₪820,244 זאת בנוסף לפיצויים הקבועים בחוק בעקבות פיטורים. (סעיף 85 (א) לחוק שוויון

הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח- .)8511

 

 

גזענות ואפליה בכניסה למקומות ציבוריים

למי ובאילו שירותים אסור להפלות אנשים? הבעלים של עסק, מחזיק או מנהל או אחראי על הספקת מוצר או המפעיל מקום ציבורי, לא יפלה

 

או במתן שירות במקום

במתן הכניסה למקום הציבורי

בהספקת המוצר או השירות הציבורי,

 

השתייכות מפלגתית,

השקפה,

מין,

ארץ מוצא,

לאום,

או קבוצה דתית,

מחמת גזע, דת

הציבורי,

 

מעמד אישי, הורות או מוגבלות. (סעיף 2 לחוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות

בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א .)4444

 

 

 

 

לרבות אתר

 

המיועד לשימוש הציבור,

 

מקום

 

מקום ציבורי הוא:

מהו מקום ציבורי?

על פי ההגדרה שמופיעה בחוק,

 

תיירות, בית מלון, אכסניה, בית הארחה, גן ציבורי, מסעדה, בית קפה, אולם המשמש למופעי בידור  ותרבות, מוזיאון, ספריה, דיסקוטק, אולם או מתקן ספורט, בריכת שחיה, קניון, חנות, מוסך וכל מקום המציע שירותי תחבורה ציבורית כמו אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אוניות. (סעיף 4 לחוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א

.)4444

 

 

מהן הזכויות והעילות העומדות בפני אדם שנחשף לאפליה מסוג זה?

כל אדם הנחשף לאפליה מסוג זה, קיימת לו הזכות עפ”י חוק להגיש תביעה אזרחית בגין אפליה ללא  הוכחת נזק. בית המשפט רשאי לפסוק לתובע פיצויים עד סכום של 51,444 .₪ (סעיף 5 לחוק איסו ר

אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א .)4444

למי הזכות לתבוע בשל עוולת האפליה הנ”ל?

הזכות לתבוע על פי עוולת האפליה הנ”ל עומדת גם לתאגיד העוסק בהגנה על זכויותיו של מי שהופלה

בניגוד לחוק, ובלבד שאם האפליה היתה כלפי אדם מסוים, אותו אדם הסכים לכך. (סעיף 1 לחוק

איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א .)4444

פרסום לשון הרע.

 

האם גזענות היא פרסום לשון הרע?

על פי החוק, לשון הרעמוגדר כדבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטר ה

לפגו ע לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו; לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם

בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית; (סעיף 8 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה

)8525

לשון הרע חל לא רק על אדם יחיד, אלא גם על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינו תאגיד. (סעי ף 0 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה .)8525 יוצא אפוא, כי ע”פ החוק, נכללת עוולת הגזענות בהגדר ת

לשון הרע.

 

 

מה הן דרכי הבעת לשון הרע?

הבעת לשון הרע יכולה להיות בפרסום, בין בעל פה ובין בכתב, בדפוס, ציור ובאמצעים אחרים. אם

היא מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם, או לאדם אחר זולת הנפגע; אם היה בכתב והכתב  עשוי היה, לפי הנסיבות, להגיע לאדם זולת הנפגע. אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרי ן ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע ממנה, משתמעות מן הפרסום או מנסיבו ת

חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה. (סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה .)8525

מי אחראי על פרסום לשון הרע באמצעי התקשורת?

פורסמה לשון הרע באמצעי התקשורת כולל עיתונות, שידורי רדיו וטלוויזיה הנגישים לציבור, ישאו   באחריות הפלילית והאזרחית בשל לשון הרע, האדם שהביא את דבר לשון הרע לאמצעי התקשור ת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית יש א

גם האחראי לאמצעי התקשורת. (סעיף 88 לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה )8525

מה הן העילות העומדות לנפגע מלשון הרע?

לשון הרע מהווה עוולה אזרחית נזיקית, ולנפגע מגיעים פיצויים גם ללא הוכחת נזק כתוצא ה

מהפרסום. בית המשפט מוסמך לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי בגין עוולה זו שלא יעלה

על 54,444 .₪ אם הוכח בבית המשפט כי הנתבע פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, הוא מוסמך לחייבו

לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום הנ”ל. (סעיף 1א לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה .)8525

 

 

לשון הרע מהווה גם עבירה פלילית והעונש המקסימאלי בגינה הוא: מאסר שנה. (סעיף 2 לחוק איסו ר

לשון הרע, תשכ”ה .)8525

Leave a Reply